+2

[VueJS] Xây dựng Server Side Rendering cơ bản sử dụng Express

Cài đặt

Chúng ta sẽ làm việc với webpack-simple template giản của vue-cli

# Tạo mới project
$ vue init webpack-simple vue-ssr-example
$ cd vue-ssr-example

# Install dependencies
$ yarn # (or npm install)

Chúng ra cũng cần thêm một số package sau:

# Install with yarn ...
$ yarn add express vue-server-renderer
$ yarn add vue-ssr-webpack-plugin -D

# ... or with NPM
$ npm install express vue-server-renderer
$ npm install vue-ssr-webpack-plugin -D

Chuẩn bị

Đầu tiên là tạo file src/main.server.js dành riêng cho server có nội dung như sau:

src/main.server.js
===================================

import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';

// Receives the context of the render call, returning a Promise resolution to the root Vue instance.
export default context => {
 return Promise.resolve(
  new Vue({
   render: h => h(App)
  })
 );
}

Tiếp theo là phải lại file index.html 1 chút

Thay thế <div id=”app”></div>thành <!–vue-ssr-outlet–>, như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>vue-ssr-example</title>
 </head>
 <body>
  <!--vue-ssr-outlet-->
  <script src="/dist/build.js"></script>
 </body>
</html>

Cấu hình Webpack

Bây giờ chúng ta cũng tạo 1 file webpack.server.config.js là file cấu hình dành cho server bundle. Copy nội dung từ file webpack.config.js

Nhưng có một vài chỗ thay đổi như sau:

const path = require('path')
const webpack = require('webpack')
// Load the Vue SSR plugin. Cái này không thể thiếu được
const VueSSRPlugin = require('vue-ssr-webpack-plugin')

module.exports = {
 target: 'node',
 // The entry should be our server entry file, not the default one.
 entry: './src/main.server.js',
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, './dist'),
  publicPath: '/dist/',
  filename: 'build.js',
  // Outputs node-compatible modules instead of browser-compatible.
  libraryTarget: 'commonjs2'
 },
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.vue$/,
    loader: 'vue-loader',
    options: {
     loaders: {
     }
     // other vue-loader options go here
    }
   },
   {
    test: /\.js$/,
    loader: 'babel-loader',
    exclude: /node_modules/
   },
   {
    test: /\.(png|jpg|gif|svg)$/,
    loader: 'file-loader',
    options: {
     name: '[name].[ext]?[hash]'
    }
   }
  ]
 },
 resolve: {
  alias: {
   'vue$': 'vue/dist/vue.esm.js'
  }
 },
 // We can remove the devServer block.
 performance: {
  hints: false
 },
 // Avoids bundling external dependencies, so node can load them directly from node_modules/
 externals: Object.keys(require('./package.json').dependencies),
 devtool: 'source-map',
 // No need to put these behind a production env variable.
 plugins: [
  // Add the SSR plugin here.
  new VueSSRPlugin(),
  new webpack.DefinePlugin({
   'process.env': {
    NODE_ENV: '"production"'
   }
  }),
  new webpack.optimize.UglifyJsPlugin({
   sourceMap: true,
   compress: {
    warnings: false
   }
  }),
  new webpack.LoaderOptionsPlugin({
   minimize: true
  })
 ]
}

Build Config

Chúng ta phải cập nhật lại build script trong file package.json để có thể build được cả phía client và phía server

package.json
==========================

{
 ...
 "scripts": {
  ...
  "build": "npm run build:server && npm run build:client",
  "build:client": "cross-env NODE_ENV=production webpack --progress --hide-modules",
  "build:server": "cross-env NODE_ENV=production webpack --config webpack.server.config.js --progress --hide-modules"
 },
 ...
}

Server Script

Bây giờ, chúng ta tiến hành tạo file server.js để thực render ứng dụng.

server.js 
===============================

#!/usr/bin/env node

const fs = require('fs');
const express = require('express');
const { createBundleRenderer } = require('vue-server-renderer');

const bundleRenderer = createBundleRenderer(
 // Load SSR bundle
 require('./dist/vue-ssr-bundle.json'),
 {
  template: fs.readFileSync('./index.html', 'utf-8')
 }
);

// Khởi tạo express
const app = express();

// Serve static assets from ./dist on the /dist route.
app.use('/dist', express.static('dist'));

// Render tất cả routes
app.get('*', (req, res) => {
 bundleRenderer
  .renderToStream({url: req.path})
  .pipe(res);
});

app.listen(8080);

Chạy ứng dụng

Tất cả đã hoàn tất, bây giờ để khởi chạy bạn chỉ cần chạy 2 lệnh sau

$ npm run build
$ node ./server.js

Sau đó truy cập vào địa chỉ http://localhost:8080. Chúc các bạn thành công.!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.