[VueJS] Tạo cây đệ quy Component

Đệ quy luôn là một cái gì đó học rất là khó trong xử lý thuật toán, Tuy nhiên trong một vài trường hợp, sử dụng đệ quy lại cảm thấy nó tự nhiên hơn là mình dùng vòng lặp. Duyệt cây là một ví dụ

Chúng ta có thể tạo những đệ quy component trong VueJS hoặc bất cứ frameworkJS nào.

Tạo Tree Component

Hãy tưởng tượng 1 component phải render một cấu trúc dạng cây như bên dưới

+ Root directory
 + Directory A
  + Directory A1
 + Directory B

Chúng ta cứ coi directory là một cây thì tất cả các subdirectories sẽ là danh sách các note trong cây đó. Một cây luôn chỉ có 1 root node duy nhất

Cũng có thể sử dụng Object với các key là labelchildren :

const tree = {
label: "A cool folder",
children: [
 {
  label: "A cool sub-folder 1",
  children: [
   { label: "A cool sub-sub-folder 1" },
   { label: "A cool sub-sub-folder 2" }
  ]
 },
 { label: "This one is not that cool" }
]
}

Từ cấu trức trước, bây giờ chúng ta sẽ tạo 1 component có tên là Tree.Vue và coi nó là 1 prop và render root node:

Tree.Vue
====================================

<template>
 <div class="tree">
  <ul class="tree-list">
   <node-tree :node="treeData"></node-tree>
  </ul>
 </div>
</template>

<script>
import NodeTree from "./NodeTree";

export default {
 props: {
  treeData: Object
 },
 components: {
  NodeTree
 }
};
</script>

<style>
.tree-list ul {
 padding-left: 16px;
 margin: 6px 0;
}
</style>

Ta sẽ CSS lại một chút để nó hiện thị theo dạng thứ bậc

Ở đây chưa có gì đặc biệt cả, nó chỉ nhận thuộc tính treeData và chuyền nó vào :node của NodeTree component và chưa thực hiện gì cả

Xứ lý Node Tree

Mỗi node sẽ show ra label của nó nhưng cũng lần render đó nó cũng phải render ra children của nó. Ở cách đó thì 1 nodeTree cũng sẽ là sub-tree

Dưới đây là một ví dụ của NodeTree.vuecomponent:

NodeTree.vue
=========================================

<template>
 <li class="node-tree">
  <span class="label">{{ node.label }}</span>
 </li>
</template>

<script>
export default {
 props: {
  node: Object
 }
};
</script>

Ví dụ trên mới chỉ show ra label, và chúng ta sẽ phải làm cho node đó render ra các children của nó.

Nếu bạn để ý 1 chút thì nó cũng giống như các hàm đệ quy, có chức năng gọi lại chính mình

Vì vậy chúng ta cần làm NodeTree.vue render ra danh sách node. Để truy cập một component từ chính component đó, chúng ta phải thêm thuộc tính name cho component đó:

NodeTree.vue
=========================================

<template>
 <li class="node-tree">
  <span class="label">{{ node.label }}</span>

  <ul v-if="node.children && node.children.length">
   <node v-for="child in node.children" :node="child"></node>
  </ul>
 </li>
</template>

<script>
export default {
 name: "node",
 props: {
  node: Object
 }
};
</script>

Như vậy nó sẽ tạo ra các NodeTree bằng cách gọi lại chính nó cho tới node cuối cùng

Có thể thấy chúng ta sử dụng tên thẻ <node> để gọi chính nó. Các node của children chỉ được hiển thị khi có children có chứa node.

Sử dụng Tree Component

Để sử dụng chúng tạo 1 App.vue component và chuyền data có cấu trúc dạng tree vào Tree.vue Component

App.vue
==========================================
  
<template>
 <div>
  <tree :tree-data="tree"></tree>
 </div>
</template>

<script>
import Tree from "./Tree";

export default {
 data: () => ({
  tree: {
   label: "A cool folder",
   children: [
    {
     label: "A cool sub-folder 1",
     children: [
      { label: "A cool sub-sub-folder 1" },
      { label: "A cool sub-sub-folder 2" }
     ]
    },
    { label: "This one is not that cool" }
   ]
  }
 }),
 components: {
  Tree
 }
};
</script>

Mình hy vọng là sau bài viết này có thể giúp bạn build đc awesome Tree component. 😄