+3

[Voip] Build tổng đài voip cơ bản dùng mã nguồn mở

Hello mọi người, lại một mùa xuân mới lại về chúc tất cả mọi người một năm mới an lành, yên vui bên gia đình ai rảnh thì vô đọc tech để khám phá kiến thức như mình nha 😃😆 😁

Nhân dịp năm mới còn Cô Vy không đi đâu, rảnh rồi ngồi khai bút. Bài viết này mình chia sẻ về Voip. Làm cách nào để build được tổng đài Voip cơ bản từ OpenSource các bạn cùng đọc bài viết nha!

1. Tổng quan

Voip (voice over internet protocol) hay còn gọi là Voice IP, hiểu đơn giản là âm thanh được truyền qua giao thức internet.

VoIP sử dụng RTP (giao thức thời gian thực) để đảm bảo rằng các gói này được phân phối kịp thời. Bạn có thể sử dụng cáp ethernet hoặc kết nối WiFi tốc độ cao cho VoIP.

2. Cài đặt

2.1. Chuẩn bị

VPS mua tại các nhà cung cấp như Vultr, Linode, AWS

Hệ điều hành: Debian 10

Ram: 1-2G

HDD: 10-20G

2.2 Cài đặt

2.2.1 Chỉnh ngày giờ và cập nhập hệ thống

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
apt update && apt -y upgrade && apt install lsb-release

2.2.2 Cài PHP

apt -y install curl apt-transport-https ca-certificates
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > \
/etc/apt/sources.list.d/php.list

#Install PHP v7.4

apt update && apt -y install php7.4 php7.4-curl php7.4-cli php7.4-mysql php7.4-mbstring php7.4-gd php7.4-xml

Trên Debian 9/10

apt -y install locales sngrep build-essential aptitude openssh-server apache2 mariadb-server mariadb-client bison doxygen flex php-pear curl sox libncurses5-dev libssl-dev libmariadbclient-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config automake libtool-bin autoconf git subversion uuid uuid-dev libiksemel-dev tftpd postfix mailutils nano ntp libspandsp-dev libcurl4-openssl-dev libical-dev libneon27-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libicu-dev libsrtp*-dev unixodbc unixodbc-dev python-dev xinetd e2fsprogs dbus sudo xmlstarlet lame ffmpeg dirmngr linux-headers*

Trên Debian 11

apt -y install locales sngrep build-essential aptitude openssh-server apache2 mariadb-server mariadb-client bison doxygen flex php-pear curl sox libncurses5-dev libssl-dev libmariadb-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config automake libtool-bin autoconf git subversion uuid uuid-dev libiksemel-dev tftpd postfix mailutils nano ntp libspandsp-dev libcurl4-openssl-dev libical-dev libneon27-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libicu-dev libsrtp*-dev unixodbc unixodbc-dev python-dev xinetd e2fsprogs dbus sudo xmlstarlet lame ffmpeg dirmngr linux-headers*

2.2.3 Cài Node.js

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
apt -y install nodejs

2.2.4 Cài ODBC

cd /usr/src
wget https://downloads.mariadb.com/Connectors/odbc/connector-odbc-2.0.19/\
mariadb-connector-odbc-2.0.19-ga-debian-x86_64.tar.gz
tar -zxvf mariadb-connector-odbc-2.0.19*.tar.gz
cp lib/libmaodbc.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/

Tạo /etc/odbcinst.ini

cat >> /etc/odbcinst.ini << EOF
[MySQL]
Description = ODBC for MariaDB
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmaodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1
 
EOF

Tạo /etc/odbc.ini

cat >> /etc/odbc.ini << EOF
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description = MariaDB connection to 'asteriskcdrdb' database
driver = MySQL
server = localhost
database = asteriskcdrdb
Port = 3306
Socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
option = 3
 
EOF

2.2.5 Cài Asterisk

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz
tar zxvf asterisk-16-current.tar.gz
cd /usr/src/asterisk-16*/
make distclean
cd /usr/src/asterisk-16*/
./contrib/scripts/install_prereq install

cd /usr/src/asterisk-16*/
./configure --with-jansson-bundled
Xem log nano -v config.log

cd /usr/src/asterisk-16*/
make menuselect

Chọn Applications và make sure app_macro.

adduser asterisk --disabled-password --gecos "Asterisk User"
make && make install && chown -R asterisk. /var/lib/asterisk

2.2.6 Cài FreePBX 16

cd /usr/src
git clone -b release/16.0 --single-branch https://github.com/freepbx/framework.git freepbx
touch /etc/asterisk/modules.conf
cd /usr/src/freepbx
./start_asterisk start
./install -n

#Cài module

fwconsole ma downloadinstall framework core voicemail sipsettings infoservices \
featurecodeadmin logfiles callrecording cdr dashboard music soundlang recordings conferences pm2
fwconsole chown
fwconsole reload

Cài Freepbx để start khi boot

cat >> /etc/systemd/system/freepbx.service << EOF
[Unit]
Description=Freepbx
After=mariadb.service
 
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/fwconsole start -q
ExecStop=/usr/sbin/fwconsole stop -q
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

EOF
systemctl enable freepbx

Cài Apache Thêm AllowOverride All để web truy cập vì mặc định chỉ set ở .htaccess .

cat >> /etc/apache2/conf-available/allowoverride.conf << EOF 
<Directory /var/www/html>
  AllowOverride All
  </Directory>
EOF
a2enconf allowoverride

Cấp quyền cho apache

sed -i 's/\(APACHE_RUN_USER=\)\(.*\)/\1asterisk/g' /etc/apache2/envvars
sed -i 's/\(APACHE_RUN_GROUP=\)\(.*\)/\1asterisk/g' /etc/apache2/envvars
chown asterisk. /run/lock/apache2
mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.disable
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
reboot

Truy cập FreePBX 16 Web UI http://IP

Login browser và cài đặt user admin account.

Tạo xoá log định kỳ

nano /etc/logrotate.d/asterisk
/var/spool/mail/asterisk
/var/log/asterisk/full
/var/log/asterisk/dtmf
/var/log/asterisk/fail2ban
/var/log/asterisk/freepbx.log
/var/log/asterisk/freepbx_security.log 
/var/log/asterisk/freepbx_debug {
    size 50M
    missingok
    rotate 4
    #compress
    notifempty
    sharedscripts
    create 0640 asterisk asterisk
    postrotate
    /usr/sbin/asterisk -rx 'logger reload' > /dev/null 2> /dev/null || true
    endscript
    su root root
}

Set PHP memory limit and upload max file size.

sed -i 's/memory_limit = .*/memory_limit = 256M/g' /etc/php/7.4/apache2/php.ini
sed -i 's/upload_max_filesize = .*/upload_max_filesize = 20M/g' /etc/php/7.4/apache2/php.ini
systemctl restart apache2

Lời kết

Trên đây là hướng dẫn build một tổng đài voip cơ bản từ Opensource. Mình hi vọng sẽ hữu ích với các bạn sinh viên đang làm đồ án hoặc các anh/chị nào đang tìm hiểu về voip. Hẹn gặp mọi người về chủ đề voip ở các bài viết tiếp theo.

Tham khảo:

Deploy tổng đài FreePBX lên AWS

Hướng dẫn cài đặt Asterisk Freepbx trên Debian ( Asterisk v16, Freepbx v16)

Install Asterisk 16 with FreePBX 15 on Ubuntu 20.04/18.04/16.04 & Debian 9


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.