+18

Viết ứng dụng chat trong Laravel sử dụng Private và Presence channel

Chào mừng các bạn quay trở lại với series viết ứng dụng chat realtime sử dụng Laravel, VueJS, Redis, Socket.IO và Laravel Echo của mình. 👋👋

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn viết ứng dụng chát đơn giản, dùng public channel trong Laravel, nhược điểm của public channel là khi 1 user gửi tin nhắn thì toàn bộ tất cả các user khác đều có thể nhận được. Thực tế thì ta sẽ thường muốn 1 user gửi tin nhắn đến chỉ 1 hoặc 1 số user khác.

Và để làm điều đó thì bìa hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng privatepresence channel trong laravel để xác thực user và gửi tin nhắn đến 1 số user nhất định, thay vì toàn bộ như trước kia.

Ở bài này ta sẽ xây dựng:

 • Một chatroom có 2 phòng, user có thể gửi tin nhắn khi ở trong phòng
 • User ở phòng nào sẽ chỉ nhận được tin nhắn ở phòng đó (phần private channel)
 • Tiếp đó ta sẽ hiển thị thông tin chi tiết từng user có trong phòng (phần presence channel)

Chuẩn bị

Điều kiện tiên quyết 😄

Nghe tiên quyết như học sinh cấp 3 🤣🤣

Các bạn cần phải cài đặt redis. Gõ command redis-cli để check nhé. Nếu thấy báo lỗi không có thì search google cách cài với từng nền tảng Win, Mac, Linux nhé.

Tiếp đó là các bạn cũng cần phải có MySQL cài sẵn đó nhé

Rất nhiều bạn thiếu bước này đó 😄

Thiết lập project

Ở bài này để tiết kiệm thời gian, mình đã tạo sẵn một project mẫu cho các bạn rồi nhé.

Các bạn clone source code ở repo này (nhánh starter-tutorial nhé các bạn)

Sau khi clone các bạn chạy lần lượt command sau để setup project:

git checkout starter-tutorial
composer install
npm install
cp .env.example .env
php artisan key:generate

Note: vì project ở bài này mình làm từ thời php7, nên nếu các bạn mới cài composer thì hiện tại composer chỉ ăn với php8, nên khi chạy composer install sẽ bị lỗi, mà giờ cài composer bản cũ thì lại phải cập nhật composer.json các thứ lằng nhằng mất thời gian. Cùng với đó là Laravel của project bài này là bản cũ, nên nếu các bạn dùng php8 chẳng hạn thì tất cả các command php artisan cũng đều bị lỗi. Các bạn đọc phần cuối bài nhé, chúng ta có thể dùng "ké" Docker, sử dụng composer bản cũ để nó install hộ chúng ta và chạy các command artisan 😉

Sau đó các bạn setup lại thông số database ở file .env cho phù hợp với máy của các bạn nhé, các biến về DB_ ý nhé

Tiếp theo ta migrate và seed dữ liệu nhé:

php artisan migrate --seed

Cuối cùng chạy app để test thử coi xem sao nhé 😄, các bạn chạy các command sau:

php artisan serve
npm run watch

Laravel Các bạn thử đăng kí tài khoản mới sau đó login nếu thấy màn hình như sau là oke rồi đó. Thử click vào 1 chatroom coi xem sao nhé 😉.

Tổng quan project

Mình sẽ giải thích một lượt về project để các bạn nếu muốn chỉnh sửa có thể làm dễ dàng nhé.

Các mục cần quan tâm:

 • File routes/web.php ở đây mình định nghĩa vài routes đơn giản. Ở cuối cùng của file này mình có bắt route::any nhằm fix lỗi của Vue-router trả về 404 nếu các bạn để mode: 'history' nhé.
 • Mình chỉ có 2 model là User và Message. Mỗi message có room (message được gửi ở phòng nào, khoá ngoại tới bảng chatrooms), sender (ai là người gửi, khoá ngoại tới bảng users) và content (nội dung tin nhắn)
 • Có 2 controller là MessageController (hiển thị và lưu message) và AppController (trả về view chứa frontend kèm theo data). Mục đích trả kèm theo data là mình muốn các thông tin như user, chatroom được trả về ngay khi user login thành công, trước khi gọi vào VueJS, để lát nữa mình không phải tốn request gọi lại nữa, vì đây là 2 thành phần không đổi trong suốt quá trình sử dụng.
 • File resources/views/app.blade.php là file trả về frontend VueJS. các bạn có thể thấy mình có biến window.__app__ = @json($data), đây là data được trả về kèm với view (xem AppController). biến __app__ này lát nữa sẽ được dùng ở file app.js của VueJS nhé 😄
 • Nếu bạn nào có thắc mắc ở file app.blade.php mình có để {{ mix('js/manifest.js') }}{{ mix('js/vendor.js') }} và không hiểu đó là gì 😄. Các bạn xem file webpack.mix.js nhé. Mục đích của mình ở đây là tách code frontend thành các phần nhỏ hơn, sau này sẽ tiện cho user khi load từ browser và cache dễ hơn. Xem kĩ hơn ở đây nhé

Nói chung project ở bước này khá đơn giản, chỉ là dạng CRUD, chưa có realtime. Các bạn có thể chọn 1 chatroom, nhập 1 dòng tin nhắn và bấm gửi, mở tab trình duyệt khác sẽ không thấy realtime mà phải load lại trình duyệt.

Bắt đầu vào phần realtime thôi nào 😄

Realtime với Private Channel

Ở bài này ta dùng redis nên đầu tiên ta cần cài driver cho redis trong laravel nhé. Các bạn chạy command sau:

composer require predis/predis

Tiếp đó vào file .env sửa lai phần BROADCAST như sau:

BROADCAST_DRIVER=redis
CACHE_DRIVER=redis
QUEUE_CONNECTION=redis
SESSION_DRIVER=redis
SESSION_LIFETIME=120

Tiếp đến mở file config/database.php tìm mục redis và sửa lại 1 chút ở clientoptions như sau:

'client' => env('REDIS_CLIENT', 'predis'),

'options' => [
  'cluster' => env('REDIS_CLUSTER', 'redis'),
  // comment dòng bên dưới
  //'prefix' => env('REDIS_PREFIX', Str::slug(env('APP_NAME', 'laravel'), '_').'_database_'),
],

Tiếp đó mở file config/app.php, tìm mục providers bỏ comment dòng sau nhé:

App\Providers\BroadcastServiceProvider::class

Xong cho phần backend Laravel. Tiếp đến ta cần cài 1 số thư viện cho frontend nhé:

npm install --save laravel-echo

Sau đó các bạn mở file resources/app.blade.php thêm vào 1 dòng như sau:

<script>window.__app__ = @json($data)</script>

--------Thêm vào dòng bên dưới
<script src="http://localhost:6001/socket.io/socket.io.js"></script>

<script src="{{ mix('js/manifest.js') }}"></script>
....

Note quan trọng: lí do ta thêm vào đoạn <script src="http://localhost:6001/socket.io/socket.io.js"></script> đó là thay vì chạy npm install socket.io-client thì ta dùng luôn cái socket io client mà phía laravel echo server có sẵn, bởi vì hiện tại ở phiên bản mới của laravel echo server nó lại đang dùng phiên bản cũ của socket.io-client dẫn tới việc nếu các bạn chạy npm install socket.io-client sau đó dùng kiểu window.io = require('socket.io-client') thì sẽ ko thấy realtime bởi vì ta có 2 phiên bản khác nhau của socket.io-client và chúng conflict lẫn nhau

Tiếp đó ta mở file resources/js/bootstrap.js, kéo xuống dưới sửa phần cấu hình Laravel Echo như sau:

import Echo from 'laravel-echo'

window.Echo = new Echo({
 broadcaster: 'socket.io',
 host: `${window.location.protocol}//${window.location.hostname}:6001`
})

Tiếp theo ta cần cài đặt Laravel Echo Server nhé:

npm install -g laravel-echo-server

Sau đó ta setup laravel echo server luôn. Các bạn chạy command:

laravel-echo-server init

Khi được hỏi thì chọn các options như sau nhé (chú ý dòng Laravel authentication server phải nhập vào http://localhost:8000 nhé): Laravel Echo Server

Mọi thứ setup trông ổn rồi đó 😄 (phù, dài quá setup chán chê mới xong 😄, cố lên sắp đến thiên thai rồi nha các bạn 😉).

Ý tưởng làm realtime ở bài này như sau: khi 1 user join vào 1 chatroom, gửi đi 1 tin nhắn, khi tin nhắn được lưu thành công sẽ thông báo (broadcast) với các user chỉ ở trong chatroom đó, ta dùng Event trong Laravel để broadcast nhé.

Ta tạo event MessagePosted (event này sẽ được gọi mỗi khi có tin nhắn được lưu thành công):

php artisan make:event MessagePosted

Sau đó ta mở file app/Events/MessagePosted và sửa lại như sau:

<?php

namespace App\Events;

use Illuminate\Broadcasting\Channel;
use Illuminate\Broadcasting\InteractsWithSockets;
use Illuminate\Broadcasting\PresenceChannel;
use Illuminate\Broadcasting\PrivateChannel;
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcast;
use Illuminate\Foundation\Events\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

use App\Message; // import class Message

class MessagePosted implements ShouldBroadcast
{
  use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;

  public $message;
  /**
   * Create a new event instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct(Message $message)
  {
    $this->message = $message;
  }

  /**
   * Get the channels the event should broadcast on.
   *
   * @return \Illuminate\Broadcasting\Channel|array
   */
  public function broadcastOn()
  {
    return new PrivateChannel('room.'.$this->message->room);
  }
}

Giải thích chút nhé: ở event này ta nhận vào 1 tham số là message vừa được lưu, sau đó broadcast cho các users khác qua Private channel với tên channel là room của message.

Tiếp theo, vì là bây giờ ta dùng Private Channel, nên ta phải login trước thì lát nữa mới có thể lắng nghe sự kiện nhé. Đồng thời, khi login xong user có tuỳ quyền chọn vào 1 trong các chatroom định sẵn do đó ở file routes/channels.php ta thêm vào như sau nhé:

Broadcast::channel('room.{id}', function ($user, $id) {
  return true; // user có thể join vào bất kì chatroom nào
});

Setup phần broadcast ổn rồi đó. Giờ ta quay lại file MessageController.php ở hàm store (để lưu tin nhắn) ta sửa lại như sau:

use App\Events\MessagePosted; // thêm dòng này ở đầu

...

public function store (Request $request) {
  $message = new Message();
  $message->room = $request->input('room', '');
  $message->sender = Auth::user()->id;
  $message->content = $request->input('content', '');

  $message->save();
  
  // Thêm dòng bên dưới
  // Gửi đến các user khác trong phòng TRỪ user tạo tin nhắn này
  broadcast(new MessagePosted($message->load('sender')))->toOthers();

  return response()->json(['message' => $message->load('sender')]);
}

Ổn rồi đó, giờ ta qua frontend để lắng nghe sự kiện bắt tin nhắn mới nhé 😉

Các bạn mở file resources/js/pages/Room.vuecreated các bạn sửa lại như sau:

created () {
  this.getMessages()

  const index = this.$root.rooms.findIndex(item => item.id === parseInt(this.$route.params.roomId))
  if (index > -1) {
   this.currentRoom = this.$root.rooms[index]

    Echo.private(`room.${this.currentRoom.id}`)
    .listen('MessagePosted', (e) => {
     this.messages.push(e.message)
     
     this.scrollToBottom(document.getElementById('shared_room'), true)
    })
  }
},

Giải thích chút nhé:

 • created đầu tiên ta lấy danh sách tin nhắn ứng với room ID hiện tại, room ID được trichs từ URL hiên tại (dùng this.$route.params.roomId)
 • vẫn ở created ta check xem room ID có tồn tại trong danh sách room hay không (đề phòng user tự sửa room id và cho load lại trang)
 • nếu có thì ta mới tiến hành lắng nghe tin nhắn dùng Echo.private, khi có tin nhắn mới thì ta đẩy vào mảng danh sách message

Tiêp theo đó vẫn ở Room.vue ta thêm vào:

beforeDestroy () {
  // huỷ lắng nghe tin nhắn ở chatroom hiện tại
  // nếu như user chuyển qua route/chatroom khác
  Echo.leave(`room.${this.currentRoom.id}`)
},

Ô kê đến giờ test rồi. Các bạn tắt hết các cửa sổ terminal đang chạy, clear config bằng command php artisan config:clear và ta tiến hành khởi động lại bằng các command sau nhé, mỗi command chạy ở 1 terminal nhé:

php artisan serve
npm run watch
laravel-echo-server start
php artisan queue:work

Ta login lại, chọn một chatroom và check xem ở terminal nơi chạy laravel-echo-server in ra như sau là được nhé:

laravel echo server

Sau đó ta lại mở 1 tab khác, login và join vào cùng room và gửi tin nhắn qua lại và xem thành quả nhé 😉.

Note: mỗi khi gửi tin nhắn thì các bạn check lại 2 terminal chạy laravel-echo-serverqueue:work hiển thị như sau là oke nhé:

laravel echo server

Tiếp theo các bạn thử cho mỗi user join vào 1 phòng và lại thử nhắn tin tiếp, ta để ý là user ở phòng nào thì chỉ nhận được tin nhắn realtime từ phòng đó nhé 😄. Tuyệt vời ❤️

Giờ vấn đề tiếp theo là làm cách nào để lấy được thông tin chi tiết từng user trong phòng và hiển thị. Cùng đi tiếp tới phần sau nhé các bạn

Lấy thông tin user dùng Presence Channel

Presence channel cũng chính là Private channel nhưng ở đó ta lấy được thông tin cụ thể từng user

Thế có bạn sẽ hỏi: thế vậy tôi cần cái Private channel làm gì, dùng luôn Presence channel đi, thông tin user sau này cần thì dùng không thì thôi 😄

Đúng mình cũng có câu hỏi như vậy và hiện tại chưa tìm được 1 câu trả lời chính thống cụ thể nào. Nhưng mình đã sớm nhận ra là Presence channel khi broadcast sẽ chậm hơn Private channel 1 chút, cái "1 chút" này đủ dài để ta có thể cảm nhận được 😄

Thôi tiếp tục phần này nào 😄.

Ở file routes/channels.php, ta sửa lại như sau nhé:

Broadcast::channel('room.{id}', function ($user, $id) {
  // // giờ đây ta trả về thông tin user chứ không trả về true/false nữa
  return $user;
});

Tiếp theo ta quay lại file app/Events/MessagePosted.php và sửa lại hàm broadcastOn như sau:

public function broadcastOn()
{
  return new PresenceChannel('room.'.$this->message->room);
}

Sau đó ta quay lại file Room.vuecreated ta sửa lại như sau:

created () {
  this.getMessages()

  const index = this.$root.rooms.findIndex(item => item.id === parseInt(this.$route.params.roomId))
  if (index > -1) {
   this.currentRoom = this.$root.rooms[index]

   // eslint-disable-next-line no-undef
   Echo.join(`room.${this.currentRoom.id}`)
    .here((users) => { // gọi ngay thời điểm ta join vào phòng, trả về tổng số user hiện tại có trong phòng (cả ta)
     this.usersOnline = users
    })
    .joining((user) => { // gọi khi có user mới join vào phòng
     this.usersOnline.push(user)
    })
    .leaving((user) => { // gọi khi có user rời phòng
     const index = this.usersOnline.findIndex(item => item.id === user.id)
     if (index > -1) {
      this.usersOnline.splice(index, 1)
     }
    })
    .listen('MessagePosted', (e) => {
     this.messages.push(e.message)
     this.scrollToBottom(document.getElementById('shared_room'), true)
    })
  }
 },

Tiếp đó vẫn ở Room.vue ta bỏ comment các đoạn sau: (phần này là code hiển thị danh sách user trong phòng)

<template>
  ...
  <div class="col-md-4 chat">
   <ListUser
    :usersOnline="usersOnline"
   />
  </div>
</template>

import ListUser from '../components/ListUser'

...

components: {
  ListUser,
  SharedRoom
 },

Tiếp đó các bạn tắt tất cả terminal đi rồi chạy php artisan config:clear nhé.

Sau đó ta khởi động lại app 1 lần nữa, tắt toàn bộ các cửa sổ terminal, và chạy lại như sau:

php artisan serve
npm run watch
laravel-echo-server start
php artisan queue:work

Sau đó các bạn load lại trang, và BÙM, ta có kết quả như sau:

Ở terminal laravel echo server in ra như sau:

laravel echo server

Các bạn thử cho user thoát hoặc thêm user mới vào phòng để thấy thành quả nhé 😉

Bài tập về nhà

Nghe bài tập về nhà lại giống cấp 3 😂😂

Giờ đây ta có thông tin của toàn bộ user trong phòng rồi. Các bạn thử tự mình làm thêm 1 chức năng nhắn tin riêng 1-1 với 1 user nào đó trong phòng. Ví dụ: bấm click chọn một user trong danh sách user thì xuất hiện của sổ chat riêng với user đó (giống Facebook chẳng hạn), dùng Private hoặc Presence Channel chẳng hạn, nhưng theo mình chat 2 người dùng Private channel là đủ, nhanh hơn Presence channel.

Đồng thời ta thêm các sự kiện nhỏ nhỏ kiểu: "user này đang gõ", "đã xem lúc mấy giờ", báo tin nhắn đến. Để làm được những điều này các bạn cần đọc thêm chút phần sự kiện whisper ở trang chủ Laravel đây nhé

Demo

Các bạn có thể xem demo của mình ở đây nhé

Nếu bạn gặp lỗi

Trong khi code nếu có khi nào bạn gặp lỗi thì xem lại bài đầu tiên trong series này của mình phần debug mình đã ghi rấttttttt là tâm huyết rồi các bạn à 😘😘😘

Chạy với Docker

Như ở đầu bài mình có nói, project bài này cũ, dùng php7 nên nếu các bạn dùng php bản thấp hơn hoặc cao hơn (php8) thì sẽ bị lỗi và không chạy được. Để xử lỗi đó thì ta đơn giản là dùng "ké" Docker nhé.

Đầu tiên các bạn cài Docker ở đây

Sau đó thì ở root folder project các bạn tạo cho mình file docker-compose.yml:

version: '3.4'

services:
 app:
  image: php:7.3-fpm-alpine3.14
  restart: unless-stopped
  working_dir: /app
  volumes:
   - ./:/app
  ports:
   - 8000:8000

Tiếp đó ta cần install một số extension trong container app, ta chui vào container nhé:

docker compose exec app sh

apk update && apk add --no-cache \
 build-base shadow supervisor \
 php7-common \
 php7-pdo \
 php7-pdo_mysql \
 php7-mysqli \
 php7-mcrypt \
 php7-mbstring \
 php7-xml \
 php7-openssl \
 php7-json \
 php7-phar \
 php7-zip \
 php7-gd \
 php7-dom \
 php7-session \
 php7-zlib
 
docker-php-ext-install pdo pdo_mysql
docker-php-ext-enable pdo_mysql

Okela đã xong

Kể từ giờ trở đi, các bạn đọc bài của mình:

 • hễ bước nào ta cần làm việc với composer thì các bạn đứng ở môi trường ngoài chạy:
docker run --rm -v $(pwd):/app -w /app prooph/composer:7.3 install

# hay
docker run --rm -v $(pwd):/app -w /app prooph/composer:7.3 require predis/predis
 • Còn hễ bước nào làm việc với php artisan thì ta dùng
docker compose exec app php artisan queue:work

docker compose exec app php artisan migrate --seed

# chú ý khi "serve"

docker compose exec app php artisan serve --host 0.0.0.0

Chú ý: ta cần thêm --host 0.0.0.0 khi serve để có thể truy cập được từ môi trường bên ngoài nhé

Thêm 1 điểm nữa là vì app Laravel của ta đang chạy ở trong Docker container, nên để connect đến MySQL hay Redis trên môi trường gốc thì ở file .env thì DB_HOSTREDIS_HOST ta phải để là host.docker.internal nhé:

DB_HOST=host.docker.internal

REDIS_HOST=host.docker.internal

Các bạn có thể chạy cả MySQL và Redis trong container cũng đc, như vậy thì host ở .env ta phải đổi đi chút

Các bạn thấy độ tiện dụng nếu ta biết Docker chưa 🤣🤣? biết tận dụng nó thì đời đơn giản hơn rất nhiều 😄. Xem thêm về series với Docker của mình ở đây nhé

Kết bài

Qua bài này hi vọng các bạn đã hiểu hơn được cách sử dụng Private và Presence Channel trong laravel để xử lý realtime data. Thường ở các dự án thật thì mình dùng 2 loại channel này chứ không dùng Public channel như bài trước , nhưng vì public channel khá dễ cấu hình, không cần xác thực nên mình giới thiệu với các bạn trước để các bạn làm quen với cách làm realtime trong Laravel.

Có rất nhiều bạn đã hỏi mình về các sử dụng Private/Presence channel, và các lỗi mà các bạn gặp phải, mong rằng qua bài này các bạn hiểu thêm về cách sử dụng chúng 😉

Source code khi làm đến phần cuối cùng của bài này ở đây nhé các bạn (nhánh complete-tutorial)

Trong bài nếu có gì thắc mắc các bạn cứ để lại commen cho mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở các bài sau ^^


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.