Viblo CTF
+2

Viết TestCase cho Textbox Email

Textbox Email rất phổ biến trong một số Form Sign in, Sign up,.... Mình xin phép chia sẻ một số Test case cho ô nhập Email.

Bài toán đặt ra

Kiểm thử Textbox nhập email giả sử yêu cầu email phải dựa vào các tiêu chí sau:

 1. Only letters (a-z), numbers, dot (.) and underscores (_)
 2. Min length 4 characters and max length 30 characters

Ta sẽ có các Case như sau

 1. Phần Email ID - là phần trước dấu @
 • Ký tự chữ
 • Ký tự số
 • Ký tự . (dấu chấm)
 • Ký tự _ (gạch dưới)
 • Ký tự đặc biệt (trừ dấu chấm, gạch giữa và gạch dưới)
 • Nhỏ hơn 4 ký tự
 • Trong khoảng từ 4 đến 30 ký tự
 • Lớn hơn 30 ký tự
 1. Phần domain - là phần sau dấu @
 • Ký tự chữ
 • Ký tự số
 • Ký tự - (gạch ngang)
 • Ký tự đặc biệt (trừ dấu gạch ngang)
 • Nhỏ hơn 3 ký tự
 • Nằm trong đoạn từ 3 đến 30 ký tự
 • Lớn hơn 30 ký tự
 1. Ký tự phân cách Emai
 • Là ký tự @
 • Là ký tự chữ
 • Là ký tự số
 • Là ký tự đặc biệt khác @

Trên đây là một số chia sẻ của Tester mới vào nghề về cách check Textbox Email. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài viết tiếp theo ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.