+9

Vấn đề quản lí bộ nhớ với Sidekiq

1. Vấn đề bộ nhớ với sidekiq

Gần đây tôi có gặp phải vấn đề server thỉnh thoảng bị tràn bộ nhớ, tìm hiểu nguyên nhân thì ra sidekiq ngốn quá nhiều RAM. Đọc đi đọc lại code vẫn không thấy có vấn đề gì. Loay hoay một hồi mới tái hiện được trên máy cá nhân, lỗi là do các job khi chạy xong sidekiq không giải phóng bộ nhớ ngay. Với những job nhỏ chiếm ít bộ nhớ thì không sao nhưng với job cần nhiều bộ nhớ để thực thi thì vấn đề trở lên đáng quan ngại.

2. Tái hiện lỗi quản lí bộ nhớ của sidekiq

Để tái hiện lỗi xử lí bộ nhớ của sidekiq tôi tạo ra một job cần khá nhiều bộ nhớ để xử lí với nội dung như sau

class SidekiqHardWorker
 include Sidekiq::Worker

 def perform(*args)
  puts "job starting"
  a = (0..200_000).to_a.map{|i| User.new name: "user name#{i}"}
  puts "job done !"
 end
end

Tiếp đó ta chạy sidekiq và tạo ra các job, tôi sẽ thử với 20 jobs

Start sidekiq

$ sidekiq

Test worker

$ rails c
2.3.0 :002 > 20.times{SidekiqHardWorker.perform_async}

Kết quả sau khi chạy xong 20 jobs thì sidekiq đã chiếm gần hết RAM trên máy tính đợi một thời gian khá lâu phần bộ nhớ này vẫn không được giải phóng. Đến khi tắt sidekiq thì bộ nhớ do sidekiq chiếm mới được giải phóng

Một vài hướng giải pháp đưa ra như chạy garbage collection khi job hoàn thành. Tuy nhiên kết quả không có gì thay đổi sidekiq vẫn chiếm bộ nhớ và không được giải phóng khi job chạy xong.

class SidekiqHardWorker
 include Sidekiq::Worker

 def perform(*args)
  puts "job starting"
  a = (0..200_000).to_a.map{|i| User.new name: "user name#{i}"}
  GC.start # run garbage collection
  puts "job done !"
 end
end

3. Sử dụng resque

Tôi thử tạo một job tương tự và cho chạy với một thư viện khác resque

class ResqueHardWorker
 @queue = :simple_queue

 def self.perform(*args)
  puts "job starting"
  a = (0..200_000).to_a.map{|i| User.new name: "user name#{i}"}
  puts "job done !"
 end
end

Start resque

$ COUNT=5 QUEUE=* rake resque:work

Test worker

$ rails c
2.3.0 :002 > 20.times{Resque.enqueue ResqueHardWorker, nil}

Kết quả thật đáng ngạc nhiên resque quản lí bộ nhớ rất tốt. Sau khi chạy xong 20 jobs bộ nhớ gần như không thay đổi so với lúc bắt đầu chạy resque.

Kết luận

Sidekiq và Resque đều có những ưu điểm riêng. Theo một só sánh dưới đây thì sidekiq có tốc độ xử lí job ưu việt hơn cả

Tuy nhiên do Sidekiq có vấn đề với việc quản lí bộ nhớ với các job cần nhiều bộ nhớ, trong trường hợp ứng dụng của bạn cần phải xử lí những job như vậy thì chuyển sang resque là một lựa chọn không tệ.

Tham khảo

 1. sidekiq
 2. resque
 3. delayed-job-vs-resque-vs-sidekiq
 4. sidekiq-resque-example

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.