0

Vài thủ thuật nhỏ với rails ActiveRecord

Rails sử dụng orm ActiveRecord để truy cập đến database.Nhưng khác với các orm framework khác, vốn rất dễ trong việc sử dụng các query CRUD, orm trong rails rất linh động và có thể dễ dàng thay đổ để phù hợp với các yêu cầu đặc biệt. Sau đây là một số thủ thuật có thể sử dụng trong rails. Các ví dụ trong bài sử dụng rails cùng với mysql, có thể sẽ phải custom một chút với db khác.

1 Custom field

Với 1 table ví dụ như sau

class CreateStudents < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_table :students do |t|
   t.string :name
   t.integer :age
   t.integer :gpa

   t.timestamps
  end
 end
end

Nếu muốn truy vấn student cùng với 1 trường phụ là gpa_char như A, B, C, D theo số điểm gpa. Với các orm framework khác ta phải tự tạo SQL và tự waping vào object và cũng mất đi 1 số tiện ích của framwork. Nhưng với rails chỉ cần đơn giản như sau:

 1. tạo 1 attribute gpa_char vào model
class Student < ApplicationRecord
 attribute :gpa_char
end
 1. Và query
sql = "(SELECT id, name, age, gpa, (CASE when gpa > 8 then 'A' else 'B' End) as gpa_char FROM `students`) AS students"
sql = Student.connection.unprepared_statement{sql}
Student.from(sql).first.gpa_char

2 Union

Đôi khi ta muốn select nhiều điều kiện thì việc viết 1 đống điều kiện dài ngoẵng vừa làm code khó đọc, khó bảo trì, đôi khi lại giảm performance của hệ thống, giải pháp đơn giản là sử dụng union. Cách thức thực hiện đơn giản như sau:

 1. Tạo ra các scope của từng điều kiện.
scope :tren_18, ->{where("age > ?", 18)}
scope :duoi_18_gpa_tren_8, ->{where("age <= ? and gpa > ?", 18, 8)}
 1. Scope union
scope :combine, ->do
  tren_18 = Student.tren_18
  duoi_18_gpa_tren_8 = Student.duoi_18_gpa_tren_8
  join_string = "((#{tren_18.to_sql}) UNION (#{duoi_18_gpa_tren_8.to_sql})) AS students"
  sql = Student.connection.unprepared_statement{join_string}
  Student.from(sql)
 end

3 Skip validate

Validate là tính năng rất tiện dụng của rails, nhưng đôi khi ta muôn bỏ qua 1 số validate nhưng không bỏ qua tất cả. Đơn giản làm như sau: Tạo ra 1 attribute cùng với validate như sau

attr_accessor :skip_validate_name
validates(:name, presence: true, unless: :skip_validate_name)

Rồi sử dụng khi tạo Student

:030 > Student.create!
  (0.1ms) BEGIN
  (0.2ms) ROLLBACK
ActiveRecord::RecordInvalid: Validation failed: Name can't be blank
    from (irb):30
:031 > Student.create! validate_name: true
  (0.4ms) BEGIN
 Student Create (0.6ms) INSERT INTO `students` (`created_at`, `updated_at`) VALUES ('2019-02-21 12:40:11', '2019-02-21 12:40:11')
  (11.6ms) COMMIT
 => #<Student id: 4, name: nil, age: nil, gpa: nil, created_at: "2019-02-21 12:40:11", updated_at: "2019-02-21 12:40:11"> 
2.4.5 :032 > 

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.