0

User Acceptance Testing (UAT) – Checklist, Best Practices, Approach, Example

Trong kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), phần mềm được kiểm thử bởi người dùng thực tại cơ sở của họ. Nó cũng được gọi bằng các tên khác như thử nghiệm beta và thử nghiệm người dùng cuối. Về cơ bản, nó được thực hiện để xác nhận rằng hệ thống được phát triển phù hợp với yêu cầu của người dùng đã được chia sẻ với các nhà phát triển trước khi bắt đầu phát triển hệ thống.

1. Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) là gì?

 • Đây là một loại thử nghiệm được thực hiện bởi người dùng thực tế trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, trước khi sản phẩm hoặc ứng dụng được phát hành ra môi trường production hoặc ra thị trường.
 • Môi trường được sử dụng để tiến hành kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) tương tự như môi trường production và không phải là môi trường phát triển.

2. User Acceptance Testing (UAT) Checklist

 • Điều quan trọng là đảm bảo rằng các giai đoạn sau và các hoạt động kiểm thử được bao phủ như một phần của kiểm thử chấp nhận người dùng để đảm bảo kết quả tối ưu từ UAT.
 1. Bắt đầu dự án kiểm thử chấp nhận người dùng
 2. Lập kế hoạch kiểm thử chấp nhận người dùng
 3. Thiết kế kiểm thử chấp nhận người dùng
 4. Kiểm thử chấp nhận người dùng
 5. Quyết định phát hành
 6. Đăng hành động kiểm thử chấp nhận người dùng
 • Các hoạt động là một phần của từng giai đoạn trên được đưa ra dưới đây.

2.1. Bắt đầu dự án kiểm thử chấp nhận người dùng

Các hoạt động sau đây nên được thực hiện một cách lý tưởng như là một phần của việc bắt đầu dự án UAT

 1. Xác định các bên liên quan chính
 2. Chọn một nhóm trưởng
 3. Truyền đạt nghiệp vụ, mục tiêu và tiêu chí chấp nhận của hệ thống
 4. Đồng ý về nhân lực nhóm kiểm thử chấp nhận người dùng
 5. Đồng ý về tài liệu để hỗ trợ kiểm thử chấp nhận người dùng
 6. Đồng ý về cấu trúc ra quyết định
 7. Đồng ý về nhóm kiểm thử chấp nhận người dùng
 8. Bắt đầu hướng dẫn kiểm tra chấp nhận người dùng
 9. Hình thành một kế hoạch dự án ban đầu để kiểm thử chấp nhận người dùng

2.2. Lập kế hoạch kiểm thử chấp nhận người dùng

Trong khi lập kế hoạch UAT, các nhiệm vụ dưới đây nên được thực hiện

 1. Xác định phương thức mua lại hệ thống để xác định phương pháp tốt nhất để kiểm thử chấp nhận người dùng.
 2. Xác định xem nghiệp vụ và mong đợi của người dùng đã được nắm bắt và có thể đo lường được hay không.
 3. Xác minh rằng các yêu cầu nghiệp vụ đã được nắm bắt.
 4. Xác minh rằng tất cả các loại yêu cầu đã được bao gồm.
 5. Viết tiêu chí chấp nhận và kiểm tra xem nó có phù hợp không.
 6. Đảm bảo rằng phạm vi rõ ràng và có liên quan.
 7. Nắm bắt và xác minh các quy trình nghiệp vụ.
 8. Đánh giá các tài liệu hiện tại và tính bền vững của nó để làm cơ sở kiểm thử.

2.3. Thiết kế kiểm thử chấp nhận người dùng

Điều quan trọng là đảm bảo thiết kế thử nghiệm cho UAT tuân theo các bước dưới đây để đảm bảo rằng UAT cung cấp kết quả mong muốn

 1. Thiết lập các tiêu chí đầu vào để kiểm thử chấp nhận người dùng.
 2. Xem lại các kịch bản kiểm thử nếu có.
 3. Xác định chiến lược kiểm thử chấp nhận người dùng.
 4. Xem lại các điều kiện kiểm thử hiện có, nơi có sẵn và viết những điều mới.
 5. Xem xét các trường hợp kiểm thử hiện có sẵn và viết những trường hợp mới dựa trên các điều kiện kiểm thử.
 6. Viết kịch bản kiểm thử dựa trên các trường hợp kiểm thử.
 7. Đảm bảo rằng các trường hợp kiểm thử bao gồm tất cả các yêu cầu.

2.4. Kiểm thử chấp nhận người dùng

Các nhiệm vụ dưới đây cần được thực hiện như một phần của việc thực hiện kiểm tra UAT

 1. Kiểm tra sự sẵn có của môi trường thử nghiệm.
 2. Xác định lịch kiểm thử cấp cao đối với chiến lược kiểm thử chấp nhận của người dùng để đạt được các ưu tiên.
 3. Xác định lịch kiểm thử chi tiết để đạt được việc sử dụng nhân lực tốt nhất.
 4. Đảm bảo nhật ký kiểm tra được cập nhật.
 5. Đảm bảo sự cố đang được báo cáo chính xác và trong thời gian tốt.
 6. Kiểm tra thường xuyên về giải quyết lỗi với nhóm phát triển và đảm bảo không có tắc nghẽn.
 7. Tạo báo cáo tóm tắt kiểm tra thường xuyên.

2.5. Quyết định phát hành

Các mục sau đây sẽ giúp nhóm quyết định có nên tiếp tục phát hành hay không, sau UAT.

 1. Xác định trạng thái đối nghịch với tiêu chí chấp nhận.
 2. Xác định nỗ lực và thời gian cần thiết để đáp ứng các tiêu chí chấp nhận một cách chi tiết.
 3. Kiểm tra các lựa chọn thay thế dựa trên rủi ro nổi bật.
 4. Tiêu chí phát hành khẩn cấp để cho phép phát hành có kiểm soát.
 5. Báo cáo tình trạng cho các bên liên quan chính với các đề xuất thay thế để phát hành.
 6. Chuẩn bị báo cáo hoàn thành kiểm thử chấp nhận người dùng với các khuyến nghị.

2.6. Đăng hành động kiểm thử chấp nhận người dùng

Các hoạt động dưới đây cần được thực hiện sau khi hoàn thành UAT.

 1. Thiết kế và lên kế hoạch đào tạo, hướng dẫn người dùng.
 2. Hỗ trợ đăng phát hành.
 3. Kiểm tra liên tục
 4. Đăng báo cáo kiểm thử chấp nhận người dùng với các câu hỏi thường gặp, v.v.

3. Thực hiện UAT tốt nhất

3.1. Biết người dùng cuối cùng sẽ sử dụng phần mềm

Biết đối tượng mục tiêu của bạn. Vấn đề / nhu cầu của họ là gì? Động lực của họ là gì? Làm thế nào bạn có thể tiếp cận họ? Khi bạn có tất cả thông tin này trước khi bắt đầu kiểm thử chấp nhận người dùng, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm công sức và giúp bạn có được kết quả theo chỉ dẫn.

3.2. Chuẩn bị trước kế hoạch kiểm tra chấp nhận người dùng

Thông thường Kiểm tra chấp nhận người dùng được tiến hành trước khi ra mắt phần mềm trên thị trường và ở giai đoạn này, bạn đã chịu áp lực về thời hạn đáp ứng và rất vui mừng về phản ứng của người dùng cuối đối với phần mềm của bạn do đó lập kế hoạch kiểm thử chấp nhận người dùng tại giai đoạn này có thể dẫn đến thiếu một số trường hợp thực tế cái mà thường xuyên xảy ra. Nguồn lực sẵn có cũng có thể là một hạn chế ở giai đoạn này.

3.3. Hệ thống quản lý kiểm tra chấp nhận người dùng có cấu trúc tốt

Hệ thống quản lý Kiểm tra chấp nhận người dùng có cấu trúc tốt là trong đó có các tùy chọn lọc dễ dàng, báo cáo hiệu quả, ma trận truy xuất nguồn gốc, tính năng theo dõi lỗi và bảo mật.

3.4. Tạo kịch bản dựa trên yêu cầu nghiệp vụ

Luôn luôn chuẩn bị các kịch bản kiểm thử dựa trên các yêu cầu kinh doanh để nhắm mục tiêu người dùng cuối.

3.5. Xác định rõ ràng tiêu chí chấp nhận

Việc sản phẩm được thông qua hay thất bại sau khi phát triển được quyết định bởi các tiêu chí chấp nhận, vì vậy tốt nhất là xác định rõ tiêu chí chấp nhận.

4. Giai đoạn trong đó Thử nghiệm chấp nhận người dùng được thực hiện

Có nhiều cách để phát triển một hệ thống nhưng được phân loại thành 2 loại:

 1. Phát triển tuần tự
 2. Phát triển lặp

4.1. Phát triển tuần tự

Phát triển tuần tự sử dụng một chuỗi các giai đoạn phát triển thường theo hình chữ V. UAT là cấp độ thử nghiệm cuối cùng kiểm tra hệ thống đã hoàn thành đối với các yêu cầu nghiệp vụ.

4.2. Phát triển lặp

Theo cách tiếp cận lặp lại (như phát triển Agile), thiết kế và thử nghiệm diễn ra trong các sprints ngắn và do đó chức năng hệ thống sẽ có sẵn tăng dần vào cuối mỗi sprint. UAT sẽ được yêu cầu trước khi kết thúc sprint.

5. Phương pháp kiểm thử chấp nhận người dùng

 • Phương pháp tiếp cận UAT dựa trên 3 yếu tố:
 1. Yêu cầu nghiệp vụ
 2. Quy trình nghiệp vụ
 3. Sự mong đợi của người dùng
 • Cần có một cách tiếp cận theo 3 yếu tố này:

5.1 Các trường hợp kiểm thử dựa trên yêu cầu

Các trường hợp kiểm thử phải bao gồm các yêu cầu nghiệp vụ, mỗi trường hợp kiểm thử phải được liên kết với một yêu cầu cụ thể dựa trên số ID. Các trường hợp kiểm thử có thể được viết ngay sau khi đặc tả yêu cầu được xác định và nó được gọi là các trường hợp kiểm thử theo yêu cầu. Nhược điểm của phương pháp này là nếu các yêu cầu có lỗi thì các trường hợp kiểm thử cũng sẽ sai.

5.2. Các trường hợp kiểm thử dựa trên quy trình nghiệp vụ

Các trường hợp kiểm tra dựa trên quy trình nghiệp vụ được viết để đảm bảo rằng hệ thống được phân phối sẽ hoạt động cụ thể trong việc hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ. Các trường hợp kiểm thử phải có khả năng chỉ ra rằng các yêu cầu đã được đáp ứng theo cách phản ánh cách tổ chức sẽ sử dụng hệ thống.

5.3. Các trường hợp kiểm thử hướng giao diện người dùng

Các trường hợp kiểm tra hướng giao diện người dùng được cấu trúc xung quanh các biểu mẫu hoặc màn hình cần được hoàn thành. Các trường hợp kiểm tra dựa trên dữ liệu đầu vào, tương tác qua màn hình và báo cáo. Các trường hợp kiểm thử hướng giao diện người dùng có thể được nhúng trong các trường hợp kiểm thử dựa trên quy trình nghiệp vụ trong đó quy trình nghiệp vụ liên quan đến dữ liệu đầu vào, tương tác hoặc báo cáo.

6. Đặt mức độ ưu tiên thông qua kiểm thử dựa trên rủi ro

 • UAT thường được thực hiện trong áp lực vì nó được thực hiện ngay trước khi hệ thống được phát hành cho người dùng cuối để họ sử dụng, vì vậy cần phải tìm cách làm tốt nhất trong thời gian giới hạn. Đối với điều này, kỹ thuật ưu tiên được sử dụng để chạy các thử nghiệm quan trọng nhất trước tiên để bất kỳ thử nghiệm nào chưa hoàn thành ít quan trọng hơn thử nghiệm đã hoàn thành. Điều này được gọi là thử nghiệm dựa trên rủi ro.
 • Mức độ rủi ro cho từng yêu cầu được xác định và các yêu cầu được sắp xếp theo mức độ ưu tiên. Thử nghiệm trên có thể được sử dụng cùng với các phương pháp khác.
 • Ví dụ: Thử nghiệm dựa trên rủi ro có thể được bao gồm trong thử nghiệm dựa trên yêu cầu để đảm bảo rằng các khu vực quan trọng nhất được thử nghiệm trước tiên. Nếu hệ thống thực hiện những gì được yêu cầu trong khi thiếu một số chi tiết kỹ thuật kỹ thuật thì kết quả đó sẽ được báo cáo nhưng đó không phải là ‘trình dừng. Mặt khác, nếu hệ thống đáp ứng từng mục của thông số kỹ thuật nhưng nó cồng kềnh khi sử dụng thì đó là một nguyên nhân gây lo ngại.

7. Ví dụ kiểm tra chấp nhận người dùng

Giả sử có một phần mềm theo dõi di động trong đó quản trị viên quản lý tài nguyên di động và đó là một ứng dụng dựa trên web. Nó đã trải qua nhiều hình thức thử nghiệm khác nhau như thử nghiệm chức năng, thử nghiệm tích hợp, thử nghiệm hệ thống, thử nghiệm hiệu năng, v.v. và giờ đến lượt thử nghiệm cấp độ quan trọng nhất và đó là thử nghiệm chấp nhận của người dùng. Lý tưởng nhất, nó nên được thực hiện ở hai cấp độ:

 1. Thử nghiệm Alpha Loại thử nghiệm chấp nhận người dùng này được thực hiện bởi những người thử nghiệm tại trang web của nhà phát triển để kiểm tra mọi sự cố cuối cùng trước khi giao phần mềm cho người dùng cuối để thử nghiệm beta.
 2. Thử nghiệm Beta Nó được thực hiện bởi người dùng cuối tại cơ sở của họ và kiểm tra bất kỳ vấn đề nào trước khi phần mềm được phát hành để sản xuất.

Kết luận

Bài viết trên chia sẻ với mọi người về UAT bao gồm checklist, cách thực hiện, phương pháp tiếp cận mong có thể giúp ích cho mọi người!

Nguồn tham khảo: http://tryqa.com/user-acceptance-testing-uat-checklist-best-practices-approach-example-templates/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.