+1

Use cat command in ubuntu

 1. Concatenate files Đây là mục đích chính của cat

  cat test1.txt test2.txt test3.txt > test.txt
  
 2. Printing the Contents of a File

  • Sử dụng cat để in nội dung của 1 tệp.

   cat test.txt
   

   Lệnh trên sẽ in ra nội dung của file test.txt.

  • Nếu tệp tin chứa các kí tự không phải là mã ASCII, có thể dùng

   cat -v test.txt
   

   để hiển thị các kí tự đó một cách tượng trưng.

  • Ngoài cat chúng ta có thể sử dụng less, more để xem nội dung của tập tin.

   lest test.txt
   #or
   more test.txt
   
  • Để liệt kê ngược nội dung của file từ cuối lên, ta có thể dùng lệnh tac:

   tac text.txt
   
  • Để hiện thị thêm số dòng của file chúng ta thêm option -n:

   cat -n test.txt
   
 3. Write to a file

  cat >file.txt
  

  Lệnh này sẽ cho phép bạn thêm nội dung ngay trên command, và nội dung sẽ tự lưu sau khi bạn thoát khỏi nó bằng command Ctrl+D hoặc Ctrl+z.

  Nếu lại lại dùng lệnh trên một lần nữa, nó sẽ mặc định ghi đè lên tất cả nội dung cũ mà không cần xác nhận gì cả. Nên điều này là rất nguy hiểm.

 4. Read from standard input

  cat < file.txt
  

  Lệnh này cũng tương tự như lệnh:

  cat > file.txt
  

  Nhưng nó khác là nó đọc từ đầu vào tiêu chuẩn thay vì đọc trực tiếp từ file.

  printf "first line\nSecond line\n" | cat -n
  

  Lệnh printf thực hiện trước in ra hai dòng. Sau đó lệnh cat sẽ tác động vào đồng ra để thêm số dòng.

 5. Display line numbers with output

  Như có nói ở trên thì để hiển thị số dòng của file thì thêm option

  cat -n file.txt
  #or
  cat --number file.txt
  

  với lệnh này thì khi in ra nó sẽ đếm luôn cả những dòng trằng. ví dụ: Nếu không muốn đếm những dòng trắng thì thêm option:

  cat --number-nonblank file.txt
  #or
  cat -b file.txt
  

 6. Concatenate gzipped files

  Các tệp được nén bởi gzip có thể được nối thành 1 tệp lớn hơn.

  cat file1.gz file2.gz file3.gz > combined.gz
  

  Điều này thì kém hiệu quả hơn so với việc nối tất cả các file vào trước rồi gzip kết quả đó.

  cat file1 file2 file3 | gzip > combined.gz
  
 7. Kết luận

  Trên đây là một số lệnh của lệnh cat. Hi vọng sẽ giúp ích một chút cho công việc của các bạn. Cảm ơn đã đọc bài

  Tham khảo: Bash Note For Professionals.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.