+6

Unit testing Android

Unit Test là một kỹ thuật quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phần mềm, nhưng có nhiều quan điểm trái ngược nhau về việc đưa Unit Test vào quy trình phát triển phần mềm. Bài viết này giới thiệu một cái nhìn tổng quan về Unit Test và mô hình phát triển phần mềm hiện đại Test Driven Development.

Và đặc biệt quan trọng, Unit Test giúp chúng ta có trách nhiệm với mỗi dòng code hơn, và mỗi dòng code trở lên có giá trị hơn. Unit Test dần trở thành điều kiện bắt buộc đối với mỗi dự án, không giới hạn ở ngôn ngữ như các ngôn ngữ web, server như chúng ta thường thấy.

Và trong bài Seminar lần này, diễn giả sẽ giới thiệu khái quát làm sao để đưa unit testing vào lập trình Android. Hi vọng bài seminar sẽ giúp các bạn có cái nhìn đúng hơn về Unit Test, các ưu nhược điểm của nó khi áp dụng vào dự án thực tế.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.