0

Ứng dụng hàm Indirect để tạo báo cáo

indirect.jpg

p=. **Tìm hiểu về Indirect**
 • Giới thiệu sơ lược về hàm Indirect

  • Dùng để trả về 1 vùng dữ liệu bằng tham số

  Vd:

A B C
1 ABC a1
2 Giá trị Hàm
3 ABC =A1
4 ABC =INDIRECT("a1")
5 ABC =INDIRECT(C1)
 • Ứng dụng

  • Hàm Indirect cực kỳ hữu ích với các báo cáo tổng hợp số liệu từ nhiều sheet hoặc nhiều workbook mà các cột tiêu đề có thay đổi vị trí.

  Vd:

  Tính khối lượng tiêu thụ nước và doanh thu theo các đối tượng được yêu cầu trong 12 tháng với dữ liệu nằm trong 12 sheet như file sau

indirect1.JPG


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.