+8

Tự tạo Metaverse bằng A-frame và Three.js

Như tiêu đề - Đây là một tutorial tạo metaverse

Overview

 • Mình sử dụng a-frame - một web framework để tạo các ứng dụng VR.
 • Docs offical của a-frame thì đọc ở đây: https://aframe.io/docs/1.3.0/introduction/
 • Tổng quan thì docs của a-frame hơi ít. Nhưng hên là a-frame build on top of three.js nên anh em đọc bên three.js apply sang cũng được
 • Kết quả sau tutorial part 1 này:

Alt Text

Tạo file

Đầu tiên tạo một file Html

<html>
 <head>
  <script src="https://aframe.io/releases/1.1.0/aframe.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <a-scene>
  </a-scene>
 </body>
</html>

Explain:

 • Chúng ta thêm cặp <script src="https://aframe.io/releases/1.3.0/aframe.min.js"></script> để import aframe
 • Trong body - thêm cặp <a-scene></a-scene> <-- code của mình sẽ nằm trong cặp này

Thêm model

 • Lên sketchfab mua 1 model - ở đây mình lấy tạm model https://sketchfab.com/3d-models/simplepoly-city-low-poly-assets-d1e9d4d0f7054c8ba36eb1a4fc41aca0
 • Tạo một thư mục assets ở root - paste đống model vừa tải về vào
 • Cấu trúc thư mục trông sẽ như thế này
 • image.png
 • Để load model chúng ta thêm <a-gltf-model src="path/to/model.gltf"></a-gltf-model>
 • Nhưng thông thường để quản lý các model dễ hơn thì mình sẽ cho đường dẫn các model vào giữa cặp <a-assets></a-assets> sau đó gọi ra để sử dụng Example:
<html>
 <head>
  <script src="https://aframe.io/releases/1.1.0/aframe.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <a-scene>
   <a-assets>
     <a-asset-item id="city" src="./assets/city.gltf"></a-asset-item>
   </a-assets>
   <a-gltf-model src="#city"></a-gltf-model>
  </a-scene>
 </body>
</html>

Bây giờ nó sẽ trông như thế này

image.png

Transform model

<a-scene>
 <a-box color="red" rotation="0 45 45" scale="2 2 2"></a-box>
</a-scene>
 • Để xoay: rotation ="x y z"
 • Để scale: scale= "x y z"

Thêm background cảnh môi trường xung quanh

 • Để thêm background các bạn thêm cặp a-sky - param của nó thì có thể là màu sắc (color="#HEX") hoặc ảnh, video,...
<a-scene>
 <a-sky src="./assets/cloud.jpg"></a-sky>
</a-scene>

image.png

Thêm mặt đất

 • Để thêm mặt đất dùng cặp a-plane
<a-plane rotation="-90 0 0"></a-plane>

Chỉnh camera để góc nhìn ngang tầm mắt người

 • Trong trường hợp mình không config camera thì aframe sẽ tự lấy config a-camera mặc định của nó - để config thì thêm cặp <a-camera></a-camera> là được
 • Code bây giờ sẽ như sau
<html>
 <head>
  <script src="https://aframe.io/releases/1.1.0/aframe.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <a-scene>
   <a-assets>
     <a-asset-item id="city" src="./assets/scene.gltf"></a-asset-item>
   </a-assets>
   <a-gltf-model src="#city"></a-gltf-model>

   <a-plane rotation="-90 0 0"></a-plane>
   <a-sky src="./assets/cloud.jpg"></a-sky>
   <a-camera position="0 0.2 0"></a-camera>
  </a-scene>
 </body>
</html>

image.png

Deploy bằng github pages

image.png

Vào setting -> pages -> deploy from branch -> main -> save

Thành quả tạm thời: https://cuongpo.github.io/metaverse-tutorial/

Hôm nay tạm đến đây đã - tôi phải về rửa bát đây - Bye các ông

Upcoming features:

 • Collide
 • Multiplayer
 • Chat

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.