Tự động migrations trong Mongodb

Giới thiệu

Là một nhà phát triển phần mềm tại một số thời điểm, bạn có thể phải đối phó với việc migrations cơ sở dữ liệu theo cách này hay cách khác.

Khi phần mềm hoặc ứng dụng phát triển và cải thiện theo thời gian, cơ sở dữ liệu của bạn cũng phải như vậy. Và chúng ta phải đảm bảo dữ liệu vẫn nhất quán trong toàn bộ ứng dụng.

Có một số cách khác nhau mà schema có thể thay đổi từ một phiên bản ứng dụng của bạn sang phiên bản tiếp theo.

 • Một thành viên mới được thêm vào
 • Một thành viên bị xóa
 • Một thành viên được đổi tên
 • Loại thành viên được thay đổi
 • Đại diện của một thành viên được thay đổi

Vậy làm thế nào để bạn xử lý tất cả các thay đổi trên?

Có hai chiến lược :

 • Viết một kịch bản sẽ chăm sóc nâng cấp lược đồ cũng như hạ cấp nó xuống các phiên bản trước
 • Cập nhật tài liệu của bạn khi chúng được sử dụng

Chiến lược thứ 2 phụ thuộc nhiều vào code hơn và phải nằm trong codebase của bạn. Nếu code bị xóa bằng cách nào đó, thì nhiều tài liệu không thể nâng cấp được.

Chẳng hạn, nếu đã có 3 phiên bản của một tài liệu, [1, 2 và 3] và chúng ta xóa code nâng cấp từ phiên bản 1 sang phiên bản 2, mọi tài liệu vẫn tồn tại như phiên bản 1 đều không thể nâng cấp được. Điều này là chi phí để duy trì code và nó trở nên không linh hoạt.

Vì bài viết này là về tự động hóa migration, chúng ta sẽ học cách có thể viết một tập lệnh đơn giản sẽ xử lý các thay đổi schemaunit tests. cũng như các unit tests.

Một thành viên đã được thêm vào

Khi một thành viên đã được thêm vào schema,document hiện tại sẽ không có thông tin. Vì vậy, bạn cần truy vấn tất cả các document mà thành viên này không tồn tại và cập nhật chúng. Có khá nhiều modules npm có sẵn, chúng ta có thể sử dụng node-migrate .

Điều kiện tiên quyết :

 • node-migrate — Abstract migration framework cho Node
 • mongodb
 • Mocha — Thư viện dể viết test
 • Bluebird: Thư viện promise để xử lý gọi Api async
 • mkdirp: giống mkdir -p nhưng trong Node.js
 • rimraf: rm -rf cho Node

Trạng thái Migration

Trạng thái migration là chìa khóa quan trọng nhất để theo dõi quá trình migration hiện tại của bạn. Không có nó, chúng ta sẽ không thể theo dõi:

 • Có bao nhiêu migrations đã được thực hiện
 • Migrationcuối cùng là gì
 • Phiên bản hiện tại của schema chúng ta đang sử dụng là gì

Và không có trạng thái, không có cách nào để khôi phục, nâng cấp và ngược lại sang trạng thái khác.

Creating Migrations

Để tạo một migrations, thực hiện migrate create <title>với một tiêu đề.

Theo mặc định, một tệp trong ./migrations/sẽ được tạo với nội dung sau:

'use strict'

module.exports.up = function (next) {
 next()
}

module.exports.down = function (next) {
 next()
}

Hãy lấy một ví dụ về UserSchema lược đồ nơi chúng ta có một thuộc tính name bao gồm cả tên firstlastname

Bây giờ chúng ta muốn thay đổi schema để có một thuộc last tính tên riêng .

Vì vậy, để tự động hóa việc này, chúng ta sẽ đọc name trong thời gian chạy và trích xuất tên cuối cùng và lưu nó dưới dạng property mới. Tạo 1 migrations với lệnh sau :

$ migrate create add-last-name.js

Câu lệnh này sẽ tạo ra./migrations/{timestamp in milliseconds}-add-last-name.js dưới migrations thư mục trong thư mục gốc

Up Migration

Chúng ta sẽ tìm thấy tất cả người dùng nơi property lastName không tồn tại và tạo một property mới lastName trong các tài liệu đó.

'use strict'
const Bluebird = require('bluebird')
const mongodb = require('mongodb')
const MongoClient = mongodb.MongoClient
const url = 'mongodb://localhost/Sample'
Bluebird.promisifyAll(MongoClient)

module.exports.up = next => {
 let mClient = null
 return MongoClient.connect(url)
 .then(client => {
  mClient = client
  return client.db();
 })
 .then(db => {
  const User = db.collection('users')
  return User
   .find({ lastName: { $exists: false }})
   .forEach(result => {
    if (!result) return next('All docs have lastName')
    if (result.name) {
      const { name } = result
      result.lastName = name.split(' ')[1]
      result.firstName = name.split(' ')[0]
    }
    return db.collection('users').save(result)
   })
 })
 .then(() => {
  
  mClient.close()
  return next()
 })
  .catch(err => next(err))
}

Down Migration

Tương tự, hãy viết một hàm trong đó chúng ta sẽ xóa lastName:

module.exports.down = next => {
let mClient = null
return MongoClient
  .connect(url) 
  .then(client => {
  mClient = client
  return client.db()
 })
 .then(db =>
  db.collection('users').update(
  {
    lastName: { $exists: true }
  },
  {
   $unset: { lastName: "" },
  },
   { multi: true }
 ))
 .then(() => {
  mClient.close()
  return next()
 })
 .catch(err => next(err))

}

Run Migrations

Kiểm tra cách migrations được thực hiện ở đây : running migrations.

Viết lưu trữ trạng thái tùy chỉnh

Theo mặc định, migrate lưu trữ trạng thái migrations đã được chạy trong một tệp ( .migrate).

.migrate tập tin sẽ chứa đoạn mã sau:

{
 "lastRun": "{timestamp in milliseconds}-add-last-name.js",
 "migrations": [
  {
   "title": "{timestamp in milliseconds}-add-last-name.js",
   "timestamp": {timestamp in milliseconds}
  }
 ]
}

Nhưng bạn có thể cung cấp một công cụ lưu trữ tùy chỉnh nếu bạn muốn làm một cái gì đó khác biệt, như lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Một công cụ lưu trữ có giao diện đơn giản load(fn)save(set, fn).

Miễn là những gì diễn set ra giống như vậy load, thì bạn tốt để đi!

Hãy tạo tập tin db-migrate-store.js trong thư mục gốc của dự án.

const mongodb = require('mongodb')
const MongoClient = mongodb.MongoClient
const Bluebird = require('bluebird')

Bluebird.promisifyAll(MongoClient)
class dbStore {
  constructor () {
   this.url = 'mongodb://localhost/Sample' . // Manage this accordingly to your environment
  this.db = null
  this.mClient = null
  }
  connect() {
   return MongoClient.connect(this.url)
   .then(client => {
    this.mClient = client
    return client.db()
   })
  }
  load(fn) {
   return this.connect()
   .then(db => db.collection('migrations').find().toArray())
   .then(data => {
    if (!data.length) return fn(null, {})
    const store = data[0]
    // Check if does not have required properties
     if (!Object
        .prototype
        .hasOwnProperty
        .call(store, 'lastRun') 
        ||
       !Object
       .prototype
       .hasOwnProperty
       .call(store, 'migrations'))
      {
      return fn(new Error('Invalid store file'))
      }
    return fn(null, store)
   }).catch(fn)
  }
  save(set, fn) {
   return this.connect()
   .then(db => db.collection('migrations')
   .update({},
    {
     $set: {
      lastRun: set.lastRun,
     },
     $push: {
      migrations: { $each: set.migrations },
     },
   },
   {
     upsert: true,
     multi: true,
    }
   ))
    .then(result => fn(null, result))
    .catch(fn)
  }
}

module.exports = dbStore

load(fn) Trong hàm này, chúng ta chỉ xác minh xem tài liệu migrations hiện có đã được tải có chứa thuộc lastRun property và migrations mảng hay không.

save(set,fn) Ở đây setđược cung cấp bởi thư viện và chúng ta đang cập nhật lastRun giá trị và nối thêm migrations vào mảng hiện có. Dưới đây là các ví dụ thử nghiệm mà bạn có thể thấy cách sử dụng của nó.

Automate migration testing

Install Mocha:

$ npm install -g mocha

Chúng ta đã cài đặt cái này trên global để chúng ta có thể chạy mocha từ termial.

Cấu trúc

Để thiết lập các thử nghiệm cơ bản, hãy tạo một thư mục mới có tên là test kiểm tra trong thư mục gốc, sau đó trong thư mục đó thêm một thư mục có tên là migrations.

├── package.json
├── app
│  ├── server.js
│  ├── models
│  │  └── user.js
│  └── routes
│    └── user.js
└── test
    migrations
    └── create-test.js
    └── up-test.js 
    └── down-test.js

Test - Create Migration

Mục tiêu : Nó sẽ tạo thư mục migrations và tập tin.

$ migrate create add-last-name

Điều này sẽ ngầm tạo tập tin ./migrations/{timestamp in milliseconds}-add-last-name.js dưới migrationsthư mục trong thư mục gốc. Bây giờ thêm đoạn mã sau vào create-test.js :

const Bluebird = require('bluebird')
const { spawn } = require('child_process')
const mkdirp = require('mkdirp')
const rimraf = require('rimraf')
const path = require('path')
const fs = Bluebird.promisifyAll(require('fs'))

describe('[Migrations]', () => {
  const run = (cmd, args = []) => {
  const process = spawn(cmd, args)
  let out = ""
  return new Bluebird((resolve, reject) => {
    process.stdout.on('data', data => {
     out += data.toString('utf8')
    })
   process.stderr.on('data', data => {
    out += data.toString('utf8')
   })
   process.on('error', err => {
     reject(err)
   })
   process.on('close', code => {
   resolve(out, code)
   })
  })
 }
  
const TMP_DIR = path.join(__dirname, '..', '..', 'tmp')
const INIT = path.join(__dirname, '..', '..', 'node_modules/migrate/bin', 'migrate-init')
const init = run.bind(null, INIT)
const reset = () => {
  rimraf.sync(TMP_DIR)
  rimraf.sync(path.join(__dirname, '..', '..', '.migrate'))
}

beforeEach(reset)
afterEach(reset)
describe('init', () => {
  beforeEach(mkdirp.bind(mkdirp, TMP_DIR))

  it('should create a migrations directory', done => {
   init()
   .then(() => fs.accessSync(path.join(TMP_DIR, '..', 'migrations')))
   .then(() => done())
   .catch(done)
  })
 })
})

Trong test trên, chúng ta đang sử dụng các lệnh migrate-init để tạo ra các thư mục migrations và xóa nó sau mỗi lần kiểm tra trường hợp sử dụng rimraf mà là rm -rf trong Unix.

Sau này chúng ta có sử dụng chức năng fs.accessSyncđể xác minh thư mục migrations tồn tại hay không.

Test — Up Migration

Mục tiêu : Nó nên thêm lastName vào schema và lưu trữ trạng thái migration. thêm đoạn code sau vào file up-test.js

const chance = require('chance')()
const generateUser = () => ({
  email: chance.email(),
  name: `${chance.first()} ${chance.last()}`
 })
const migratePath = path.join(__dirname, '..', '..', 'node_modules/migrate/bin', 'migrate')
const migrate = run.bind(null, migratePath)

describe('[Migration: up]', () => {
  before(done => {
   MongoClient
   .connect(url)
   .then(client => {
    db = client.db()
   return db.collection('users').insert(generateUser())
   })
   .then(result => {
    if (!result) throw new Error('Failed to insert')
    return done()
   }).catch(done)
  })
  it('should run up on specified migration', done => {
   migrate(['up', 'mention here the file name we created above', '--store=./db-migrate-store.js'])
  .then(() => {
    const promises = []
    promises.push(
    db.collection('users').find().toArray()
    )
   Bluebird.all(promises)
  .then(([users]) => {
    users.forEach(elem => {
     expect(elem).to.have.property('lastName')
   })
   done()
  })
  }).catch(done)
 })
after(done => {
  rimraf.sync(path.join(__dirname, '..', '..', '.migrate'))
  db.collection('users').deleteMany()
  .then(() => {
   rimraf.sync(path.join(__dirname, '..', '..', '.migrate'))
   return done()
  }).catch(done)
 })
})

Tương tự, bạn có thể viết migration before() và các after() chức năng cơ bản vẫn giống nhau.

Kết luận

Hy vọng rằng bây giờ bạn có thể tự động hóa các thay đổi schema của bạn với thử nghiệm thích hợp. 😃 Bạn có thể tham khảo code từ đây

Nguồn tham khảo: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-automate-database-migrations-in-mongodb-d6b68efe084e/