0

Truy vấn dữ liệu với ActiveRecord

Các giao diện truy vấn của ActiveRecord là một thành tích ấn tượng của Rails, nhưng thường chúng ta chỉ sử dụng một phần nhỏ của nó. Trong loạt bài viết này, tôi sẽ đi sâu vào ActiveRecord và chỉ ra cách làm thế nào để xây dựng các truy vấn phức tạp dựa trên các ưu việt của eager loading, truy vấn con, sắp xếp thông qua qua join, và nhiều hơn nữa.

I. Giới thiệu

Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào ActiveRecord để cho bạn mọi thứ cần biết để quản lý và truy vấn các mối quan hệ phức tạp.

II. Truy vấn với quan hệ belongs_to

Tìm hiểu tất cả mọi thứ bạn cần để làm việc với các mối quan hệ belongs_to bên trong cơ sở dữ liệu. Sử dụng join, merge, và nhiều hơn nữa để xác định, truy vấn hiệu quả ngắn gọn mà tận dụng tối đa sức mạnh của ActiveRecord.

III. Truy vấn với quan hệ has_many

Tìm hiểu các kỹ thuật tiên tiến để truy vấn quan hệ has_many, bao gồm cả việc tìm hiểu các phương pháp joins và làm thế nào sử dụng merge để soạn các truy vấn và giữ chúng một cách logic.

IV. Truy vấn với tùy biến Join

Trong một số trường hợp ActiveRecord không thể chỉ ra các truy vấn mà bạn cần, vì vậy bạn sẽ phải viết nó cho mình. May mắn thay, nó không phải là một đề xuất tồi. Trong bài này, bạn sẽ được học cách tùy biến joins để trả lời các câu hỏi phức tạp về cơ sở dữ liệu của bạn mà ActiveRecord không thể làm cho bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.