+4

Tối ưu Javascript để tăng tốc độ website

I. Sử dụng vòng lặp

Hãy dùng vòng lặp While ,For thay cho Each trong jQuery.

VD: với đoạn code đơn giản sau đây

 var array = new Array ();
for (var i=0; i<10000; i++) {
array[i] = 0;
}

console.time('native');
var l = array.length;
for (var i=0;i<l; i++) {
array[i] = i;
}
console.timeEnd('native');

console.time('jquery');
$.each (array, function (i) {
array[i] = i;
});
console.timeEnd('jquery');

và kết quả

GenerateChart.png

 • Bây giờ chúng ta thử lại với For và While
for (var i = 0; i<1000;i++) {
  // do something
}

var i = 1000;
while (i--) {
  // do something
}

loops.png

II. Xử lý chuỗi

Hãy xem qua 1 vài cách nối chuỗi đơn giản sau đây

var foo = "";
 foo = foo + bar;
 foo += bar;
[foo, bar].join();
foo.concat(bar);

và so sánh kết quả

concatenation.png

như trên rõ ràng [].join() cho thấy kết quả trung bình tốt nhất. Nên lần sau viết code hãy lưu ý sử dụng

var veryLongMessage = [ 'Day la mot doan chuoi dai bao gom' , soKyTu, ' nam lien tiep voi nhau'].join();

thay vì

var veryLongMessage = 'Day la mot doan chuoi dai bao gom' + soKyTu + 'nam lien tiep voi nhau';

III. Cách đặt vị trí biến

Hãy xem vào ví dự sau.

for (var i in App.view.tablet.Viewport) {
  console.log(App.view.tablet.Viewport[i]);
}

var vp = App.view.tablet.Viewport;
for (var i in vp) {
  console.log(vp[i]);
}

Nhìn vào 2 đoạn code trên rõ ràng nhìn code bên dưới nhìn rõ ràng và dễ hiểu hơn đúng không. Nhưng hãy phân tích thử xem nó có chạy nhanh hơn không nhé.

 • Ở đoạn code trên trong điều kiện vòng For để lấy được Object i thì chúng ta ần truy xuất thông qua 4 tầng của 1 tập hợp các phần tử cha của nó và cứ mỗi vòng For được lặp lại thì chúng ta lại quay lại với cachs truy xuất ban đầu.
 • Ở đoạn code dưới khi bạn đĩnh nghĩa kiểu tĩnh biến vp. Và khi sử dụng nó trong vòng For thì bạn chỉ cần truy xuất tới 1 phần tử đã được đĩnh nghĩa trước chứ không phải lặp đi lặp lại đĩnh nghĩa về biến vp nữa

nested_obj_props.png

Như vậy việc tách những công việc chung lập đi lập lại nhiều lần không chỉ giúp code trông sạch sẽ hơn mà nó cũng phần nào giúp code chung ta chạy tối ưu hơn.

IV. Khởi tạo

Khởi tạo giá trị thuộc tính.

hãy viết

foo.Bar = function() {
this.prop3_ = [];
};

foo.Bar.prototype.prop1_ = 4;

foo.Bar.prototype.prop2_ = true;

foo.Bar.prototype.prop4_ = 'blah';

thay vì

foo.Bar = function() {
this.prop1_ = 4;
this.prop2_ = true;
this.prop3_ = [];
this.prop4_ = 'blah';
};

Khởi tại phương thức cho Class.

Hãy viết

Bar = function() {
// constructor body
};

Bar.prototype.foo = function() {
// method body
};

thay vì

Bar = function() {
// constructor body
this.foo = function() {
// method body
};
}

Trên đây là 1 số cách viết tối ưu mã JavaScript mà mình sưu tầm được, hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn sau này.

Link tham khảo : http://moduscreate.com/javascript-performance-tips-tricks/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.