+22

Tối ưu Docker Image cho NextJS

Background

Docker image của NextJS thông thường size sẽ rất nặng. Bài viết này mình sẽ trình bày 2 cách mình hay sử dụng để tối ưu image trước khi triển khai lên môi trường production.

Source code mình để ở đây

Để có thể theo dõi 1 cách trực quan, mình sẽ demo theo 3 kịch bản như sau:

 • Sử dụng cách cơ bản để viết dockerfile.
 • Áp dụng Multi Stage.
 • Sử dụng mode standalone của NextJS kết hợp với Multi Stage.

Lưu ý: Mình sẽ không tập trung nhiều về các cách cơ bản (như hạn chế tạo nhiều Layer, .dockerignore, ...) để tối ưu image, mà sẽ trình bày sâu vào 2 cách chính đã đề cập ở trên. Các bạn có thể theo dõi bài viết Tối ưu Docker image của anh Mai Trung Đức để tham khảo thêm các cách để tối ưu docker image rất hay và chi tiết 😄

Oke !!! Vào thôi

Setup

Đầu tiên, chúng ta cần 1 project sử dụng NextJS, ở đây để cho nhanh mình sẽ sài luôn cái blog-starter trong phần examples của NextJS. Các bạn có thể clone ở đây về nha 😄

Cấu trúc của nó trông như này:

.
├── @types
│  └── remark-html.d.ts
├── README.md
├── _posts
│  ├── dynamic-routing.md
│  ├── hello-world.md
│  └── preview.md
├── components
│  ├── alert.tsx
│  ├── avatar.tsx
│  ├── container.tsx
│  ├── cover-image.tsx
│  ├── date-formatter.tsx
│  ├── footer.tsx
│  ├── header.tsx
│  ├── hero-post.tsx
│  ├── intro.tsx
│  ├── layout.tsx
│  ├── markdown-styles.module.css
│  ├── meta.tsx
│  ├── more-stories.tsx
│  ├── post-body.tsx
│  ├── post-header.tsx
│  ├── post-preview.tsx
│  ├── post-title.tsx
│  └── section-separator.tsx
├── interfaces
│  ├── author.ts
│  └── post.ts
├── lib
│  ├── api.ts
│  ├── constants.ts
│  └── markdownToHtml.ts
├── next-env.d.ts
├── package.json
├── pages
│  ├── _app.tsx
│  ├── _document.tsx
│  ├── index.tsx
│  └── posts
│    └── [slug].tsx
├── postcss.config.js
├── public
│  ├── assets
│  │  └── blog
│  │    ├── authors
│  │    │  ├── jj.jpeg
│  │    │  ├── joe.jpeg
│  │    │  └── tim.jpeg
│  │    ├── dynamic-routing
│  │    │  └── cover.jpg
│  │    ├── hello-world
│  │    │  └── cover.jpg
│  │    └── preview
│  │      └── cover.jpg
│  └── favicon
│    ├── android-chrome-192x192.png
│    ├── android-chrome-512x512.png
│    ├── apple-touch-icon.png
│    ├── browserconfig.xml
│    ├── favicon-16x16.png
│    ├── favicon-32x32.png
│    ├── favicon.ico
│    ├── mstile-150x150.png
│    ├── safari-pinned-tab.svg
│    └── site.webmanifest
├── styles
│  └── index.css
├── tailwind.config.js
└── tsconfig.json

Okie, sau đấy cài và chạy thử lên xem phát :v

➜ blog-starter git:(master) ✗ yarn
➜ blog-starter git:(master) ✗ yarn build
➜ blog-starter git:(master) ✗ yarn start

Các bạn truy cập vào localhost:3000 để xem qua nhé :3

blog

Trông cũng ổn đấy :v, ô kê vào phần chính nào ...

Build on Docker

Đầu tiên thì mình sẽ nhét những files hay folders không cần thiết vào .dockerignore:

node_modules
.next
.vscode
*.DS_Store
.gitignore
README.md
.dockerignore
LICENSE
.docker
.gitlab
.git

Như đã đề cập ở trên mình sẽ trình bày 3 kịch bản. Bây giờ, mình sẽ sử dụng cách tạo cơ bản trước theo basic.dockerfile:

FROM node:16-alpine
LABEL author="ductnn <ductn53@gmail.com>"

WORKDIR /app

COPY package.json yarn.lock ./
RUN apk add --no-cache git \
  && yarn install --frozen-lockfile \
  && yarn cache clean

COPY . .
RUN yarn build

EXPOSE 3000

CMD ["yarn", "start"]

Tiến hành build:

➜ blog-starter git:(master) ✗ docker build -t blog-with-basic-dockerfile -f .docker/basic.dockerfile .

basic

# Check docker images
➜ blog-starter git:(master) ✗ docker images
REPOSITORY                    TAG                IMAGE ID    CREATED     SIZE
blog-with-basic-dockerfile            latest              b70f75178890  8 seconds ago  370MB

Ở cách build này, image tạo ra có kích thước là 370MB. Trên thực tế, dự án của chúng ta sẽ cần nhiều packages hơn nên với cách build này chúng ta không thể tối ưu được nhiều.

Tiếp theo, mình sẽ dùng Multi stage để build dockerfile. Ở đây, mình chia thành 3 stagebase, build, production:

# Build BASE
FROM node:16-alpine as BASE
LABEL author="ductnn <ductn53@gmail.com>"

WORKDIR /app
COPY package.json yarn.lock ./
RUN apk add --no-cache git \
  && yarn install --frozen-lockfile \
  && yarn cache clean

# Build Image
FROM ductn4/node:16-alpine AS BUILD
LABEL author="ductnn <ductn53@gmail.com>"

WORKDIR /app
COPY --from=BASE /app/node_modules ./node_modules
COPY . .
RUN apk add --no-cache git curl \
  && yarn build \
  && rm -rf node_modules \
  && yarn install --production --frozen-lockfile --ignore-scripts --prefer-offline \
  # Follow https://github.com/ductnn/Dockerfile/blob/master/nodejs/node/16/alpine/Dockerfile
  && node-prune

# Build production
FROM node:16-alpine AS PRODUCTION
LABEL author="ductnn <ductn53@gmail.com>"

WORKDIR /app

COPY --from=BUILD /app/package.json /app/yarn.lock ./
COPY --from=BUILD /app/node_modules ./node_modules
COPY --from=BUILD /app/.next ./.next
COPY --from=BUILD /app/public ./public

EXPOSE 3000

CMD ["yarn", "start"]

stage: base mình tiền hành install package.json, mục đích là để lấy node_modules phục vụ cho stage: build. Trong có trình thực hiện cài đặt mình có dùng thêm --frozen-lockfile để "đóng băng" packages.

Tiếp theo, stage: buildstage quan trọng nhất. Bước này, mình sẽ copy node_modulesstage: basesource code xong tiến hành yarn build. Sau khi build xong mình sẽ xoá node_modules đi và ... cài lại 😅 ủa để làm chi ??? Có 1 chút khác mình sử dụng thêm --production với mục đích chỉ cài các packages cần thiết trong package.json và bỏ qua các packages trong phần devDependencies. Điều này sẽ giúp giảm nhẹ hơn node_modules rất nhiều,

node_modules

mình không cần lo chạy lỗi vì mình đã build đầy đủ từ bước trên rồi. Nhưng mình vẫn muốn thằng node_modules nhẹ hơn ...

Okies !!! Tiếp đó, mình sử dụng 1 chiếc tool để làm nhẹ đi node_modules tên là node-prune, trong base node imagestage build mình đã cài sẵn node-prune, anh em có thể tham khảo cách cài đặt tại đây.

Cuối cùng, stage: production mình chỉ cần copy các files, folders cần thiết xuống là được. Build thử nào:

➜ blog-starter git:(master) ✗ docker build -t blog-with-multistage-dockerfile -f .docker/multistage.dockerfile .

multi

# Check docker images
➜ blog-starter git:(master) ✗ docker images
REPOSITORY                      TAG                IMAGE ID    CREATED      SIZE
blog-with-multistage-dockerfile           latest              07c84ea2173a  38 seconds ago  339MB

Tác dụng của node-prune:

     files total 43,924
    files removed 12,814
    size removed 28 MB
      duration 866ms

Vậy là cũng giảm được khá khá so với cách build basic.

Cách cuối cùng, mình vẫn sẽ làm giống cách 2 là sử dụng Multi stage nhưng sẽ kết hợp thêm mode: standalone, cách này thì mình cũng mới sử dụng do các anh dev maintain thằng NextJS cũng đang fix bugs cho phần này.

Để sử dụng mode standalone mình sẽ tạo thêm file next.config.js (nếu trong dự án của anh em có rồi thì thôi :v) và thêm 1 đoạn code nhỏ:

module.exports = {
  output: "standalone"
}

Sau đó, chúng ta tiến hành build thử, ở mode này trong folder .next sẽ tạo ra thêm 1 folder con tên là standalone. Trong đây, NextJS sẽ tự động copy các filespackages cần thiết để chạy, tham khảo thêm

Oke, bắt đầu viết dockerfile:

# Build BASE
FROM node:16-alpine as BASE
LABEL author="ductnn"

WORKDIR /app
COPY package.json yarn.lock ./
RUN apk add --no-cache git \
  && yarn --frozen-lockfile \
  && yarn cache clean

# Build Image
FROM ductn4/node:16-alpine AS BUILD
LABEL author="ductnn"

WORKDIR /app
COPY --from=BASE /app/node_modules ./node_modules
COPY . .
RUN apk add --no-cache git curl \
  && yarn build \
  && cd .next/standalone \
  # Follow https://github.com/ductnn/Dockerfile/blob/master/nodejs/node/16/alpine/Dockerfile
  && node-prune

# Build production
FROM node:16-alpine AS PRODUCTION
LABEL author="ductnn"

WORKDIR /app

COPY --from=BUILD /app/public ./public
COPY --from=BUILD /app/next.config.js ./

# Set mode "standalone" in file "next.config.js"
COPY --from=BUILD /app/.next/standalone ./
COPY --from=BUILD /app/.next/static ./.next/static

EXPOSE 3000

CMD ["node", "server.js"]

Vẫn giống cách làm của cách 2, chỉ khác ở stage: production ta chỉ cần copy folders .next/standalone.next/static thay vì copy hết cả folders .nextnode_modules. Oke build thôi ....

➜ blog-starter git:(master) ✗ docker build -t blog-with-multistage-standalone-dockerfile -f .docker/multistage_standalone.dockerfile .

standalone

# Check docker images
➜ blog-starter git:(master) ✗ docker images
REPOSITORY                           TAG           IMAGE ID    CREATED      SIZE
blog-with-multistage-standalone-dockerfile           latest         07c84ea2173a  38 seconds ago  119MB

WoW image build ra chỉ con 119MB nhẹ đáng kể :v

happy

Kết

Vậy là mình vừa trình bày 2 cách để tối ưu image cho dự án sử dụng NextJS. Anh em cho mình xin ý kiến và nếu có thêm phương pháp tối ưu nào khác thì share cho mình với nhé 🥳 🥳 🥳.

Cảm ơn anh em !!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.