+2

TODO với React + Rails Part 8: Realtime with Actioncable

Trong những bài trước mình đã làm xong TODO App với chức năng cơ bản nhất như Add, Update, Delete, Done, ... Hôm này mình sẽ implement thêm chức năng realtime cho những thao tác đó. Như các bạn đã biết từ Rails 5 trở lên thì đã có hỗ trợ sẵn actioncable để làm realtime cho project Rails của mình.

Implement phía Server

Đầu tiên, generate channel:

rails generate channel Tasks

Nó sẽ tạo những files sau đây:

   create app/channels/tasks_channel.rb
  identical app/assets/javascripts/cable.js
   create app/assets/javascripts/channels/tasks.coffee

Trong file app/channels/tasks_channel.rb

# app/channels/tasks_channel.rb

class TasksChannel < ApplicationCable::Channel
 def subscribed
  stream_from "tasks_channel"
 end

 def unsubscribed
  # Any cleanup needed when channel is unsubscribed
 end
end

Ở đây mình sẽ subscribed vào channel có tên là tasks_channel. Những data broadcast đến channel này sẽ nhận được.

Tiêp theo ở trong controller mình sẽ broadcast đến channel tasks_channel với data cần thiết như sau:

 def create
  task = Task.create! task_params

  ActionCable.server.broadcast("tasks_channel",
   {type: "add", task: Api::V1::TaskSerializer.new(task)})

  render json: {
   success: true,
   data: Api::V1::TaskSerializer.new(task)
  }
 end
 
 def update
  task = Task.find params[:id]
  task.update_attributes! task_params

  ActionCable.server.broadcast("tasks_channel",
   {type: "update", task: Api::V1::TaskSerializer.new(task)})

  render json: {
   success: true,
   data: Api::V1::TaskSerializer.new(task)
  }
 end
 
  def destroy
  task = Task.find params[:id]

  ActionCable.server.broadcast("tasks_channel",
   {type: "delete", task: Api::V1::TaskSerializer.new(task)})

  task.destroy!

  render json: {
   success: true
  }
 end

Mỗi action đều có type dùng để bên client biết được là data received là từ những action nào.

Implement phía Client

Actioncable không chỉ support cho bên server, nó cũng có support cho Reactjs.

yarn add actioncable

Phía Client, chúng ta sẽ cần 3 bước chính như sau:

 • Kết nối đến ‘/cable’
 • Subscribe tới channel 'tasks_channel'
 • Lắng nghe để nhận data

Trong file src/TodoList.js, trong componentDidMount modify code như sau:

 componentDidMount() {
  ...

  const cable = ActionCable.createConsumer('ws://192.168.2.103:2000/cable'); // Kết nói
  this.subscriptions = cable.subscriptions.create('TasksChannel', { // subscribe
   received: (data) => { // data nhận được
    if(data.type === 'add') {
     this.setState({items: [...this.state.items, data.task]});
    } else if(data.type === 'update') {
     let updatedData = this.state.items.map(item => {
      if(item.id === data.task.id) {
       return {...data.task}
      }
      return item;
     });
     this.setState({
      items: updatedData
     })
    } else if(data.type === 'delete') {
     const filteredItems = this.state.items.filter(item => {
      return item.id !== data.task.id
     })
     this.setState({
      items: filteredItems
     })
    }
   }
   })
 }

Đến đây là đã xong. =))

Kết quả:

Để hiểu chi tiết về actioncable, bạn hãy vào document của nó xem nhé.

https://guides.rubyonrails.org/action_cable_overview.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.