+2

TODO với React + Rails Part 6: Bổ sung chức năng Done task

Trong những bài trước, chúng ta đã hoàn thành về chức năng: add, list, delete, ... Hôm nay, mình sẽ tiếp tục làm demo ToDo App với chức năng Done. Những Task nào mà user đã làm xong, người dùng có thể click button Done để đánh dấu là đã làm xong. Kết quả sau khi làm xong sẽ như sau:

Phần API

Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu làm API trước, sau đó sẽ làm phần ReactJs.

Trong table tasks, chúng ta phải thêm trường mới : completed :boolean

rails generate migration add_column_completed_to_task
class AddColumnToTasks < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  add_column :tasks, :completed, :boolean, default: false
 end
end

Trong tasks_controller, chúng ta sẽ dùng chung với API update task với params truyền lên completed: true/false.

 def update
  task = Task.find params[:id]
  task.update_attributes! task_params
  render json: {
   success: true,
   data: Api::V1::TaskSerializer.new(task)
  }
 end
 
 ...
 
 private
 def task_params
  params.permit [:title, :completed]
 end
 

API update task sẽ như sau:

URL: {url}/api/v1/tasks/:id
Method: "PUT"
Params:
title: :string
completed: :boolean

Phần ReactJs

Sửa lại component ToDoItem

Trong src/ToDoItem.js, chúng ta sẽ bổ sung thêm điều kiện khi render.

 • Với điều kiện chưa completed, sẽ thêm button "Done".
 • Với điều kiện completed, sẽ thêm dấu gạch ngang vào title, và thay button Done bằng "Completed".

vào file src/ToDoItem.js , chúng ta sẽ sửa code như sau

import React, { Component } from 'react';
import { Button } from 'reactstrap';

class ToDoItem extends Component {
 renderData() {
  let task = this.props.task;
  if (task.completed) {
   return(
    <tr>
     <td style={{textDecoration: "line-through"}}>
      {task.title}
     </td>
     <td><Button color="danger" onClick={this.props.onDelete}>Delete</Button></td>
     <td>Completed</td>
    </tr>
   )
  } else {
   return(
    <tr>
     <td>{task.title}</td>
     <td><Button color="danger" onClick={this.props.onDelete}>Delete</Button></td>
     <td><Button color="success" onClick={this.props.onDone}>Done</Button></td>
    </tr>
   )
  }
 }

 render() {
  return (
   <React.Fragment>
    {this.renderData()}
   </React.Fragment>
  )
 }
}

export default ToDoItem

Ở code trên, chúng ta đã thấy có props mới là props onDone. Props này sẽ là method gọi lên server để update task thành completed.

Vào file src/ToDoList.js, trong hàm renderItem(), chúng ta sẽ bổ sung props OnDone này

 renderItem() {
  const items = this.state.items.map((task) =>
   <ToDoItem
    key={task.id}
    task={task}
    onDelete={() => this.onDelete(task.id)} 
    onDone={() => this.onUpdate({id: task.id, completed: true})}
   />
  )
  return items;
 }

Props onDone sẽ là hàm onUpdate()có params: id và completed: true.

 onUpdate(params) {
  let id = params.id;
  fetch(`{url}/api/v1/tasks/${id}`, {
   method: 'PUT',
   headers: {
    Accept: 'application/json',
    'Content-Type': 'application/json',
   },
   body: JSON.stringify(params)
  })
  .then(res => res.json())
  .then((response) => {
   if(response.success) {
    // trường hợp update success, sẽ tạo data mới chứa task mới update đó.
    // sau đó update lại state
    let updatedData = this.state.items.map(item => {
     if(item.id === id) {
      return {...response.data}
     }
     return item;
    });
    this.setState({
     items: updatedData,
    })
   } else {
    alert("Cannot delete");
   }
  })
  .catch(error => {
   console.log(error);
  })
 }

Với hàm onUpdate() này, nó cũng sẽ là hàm dùng chung để update attributes khác cho task.

Đến đây chúng ta đã làm xong chức năng Done cho bài demo này rồi.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.