+5

Time hiểu về Apollo server and client

Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo ra một ứng dụng nho nhỏ. Nhằm tìm hiểu thêm một số kiến thức về GraphQL và những điều hay ho khác

1 ) GraphQL

GraphQl là gì :

 • GraphQL là ngôn ngữ truy vấn cho các API để thực hiện các truy vấn đó với dữ liệu hiện có của bạn

Điểm mạnh :

 • Gửi một truy vấn GraphQL tới server và nhận chính xác những gì bạn cần, không hơn không kém. Các truy vấn GraphQL luôn trả về kết quả có thể dự đoán được. Các ứng dụng sử dụng GraphQL nhanh và ổn định vì chúng kiểm soát dữ liệu mà chúng nhận được chứ không phải server.

 • Các truy vấn GraphQL có thể lấy được dữ liệu từ nhiều nguồn . Trong khi các API REST thì lấy dữ liều từ nhiều URL khác nhay , các API GraphQL nhận tất cả dữ liệu mà ứng dụng của bạn cần trong một yêu cầu duy nhất. Các ứng dụng sử dụng GraphQL có thể nhanh chóng ngay cả trên các kết nối mạng di động chậm.

2 ) Xây dựng GraphQl Server với Apollo

Step 1: Create a new project

mkdir graphql-server-example
cd graphql-server-example
npm init --yes
npm install apollo-server graphql
touch index.js

Step 2: Define your GraphQL schema and mock data

Mọi GraphQL Server (bao gồm cả Apollo Server) đều sử dụng schema để xác định cấu trúc dữ liệu mà client có thể truy vấn. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một server để truy vấn và lấy thông tin từ User.

//index.js
const { ApolloServer, gql } = require('apollo-server');

const USERS = [
  {
   id: "5j2ii16cjjz2qky8s",
   name: "John Doe",
   company: "A Cool Company",
  },
  {
   id: "5j2ii16cjjz2ql8rr",
   name: "Lydia Hallie",
   company: "Another Cool Company",
  }
]

const typeDefs = gql`
input UserInput {
 name:String
 email: String
 website: String
}

input UserInput {
  name: String
  company: String
}

type User {
  id: ID!
  name: String!
  company: String!
 }

type Query {
  user(id: ID): User
  users: [User]
}

type Mutation {
  createUser(input:UserInput): User
}
`

Step 3: Define a resolver

Chúng ta đã xác định tập dữ liệu của mình, nhưng Apollo Server không biết rằng nó nên sử dụng tập dữ liệu đó khi thực hiện truy vấn. Để server có thể hiểu được, chúng ta tạo ra một resolvers để giải quyết.

//index.js
const { v4: uuidv4 } = require("uuid");

const resolvers = {
 Query: {
  users: () => USERS,
 },
 Mutation: {
  createUser: (_, { input }) => {
   const newUser = {
    id: uuidv4(),
    ...input,
   };
   USERS.push(newUser);
   return newUser;
  },
 },
};

Step 4: Create an instance of ApolloServer

Chúng ta đã định nghĩa các schema, mock dataresolvers ở các step trước. Bât giờ chúng ta chỉ cần cung cấp các thông tin nay khi Apollo Server khởi chạy.

const server = new ApolloServer({ typeDefs, resolvers });

server.listen().then(({ url }) => {
 console.log(`🚀 Server ready at ${url}`);
});

Sau khi set up xong chung ta bắt đầu chạy nó

node index.js

3 ) Apollo client với React

Setup

Đầu tiên bạn cần tạo một project cơ bản bằng create-react-app. Sau đó

npm install @apollo/client graphql

Cấu hình index file

//index.js
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import "./index.css";
import App from "./App";
import reportWebVitals from "./reportWebVitals";
import {
 ApolloClient,
 InMemoryCache,
 ApolloProvider,
} from "@apollo/client";

const client = new ApolloClient({
 uri: "http://localhost:4000/",
 cache: new InMemoryCache(),
});

ReactDOM.render(
 <React.StrictMode>
  <ApolloProvider client={client}>
   <App />
  </ApolloProvider>
 </React.StrictMode>,
 document.getElementById("root")
);

reportWebVitals();

Tạo schema.js để chứa các schema của ban

//schema.js
export const GET_USERS = gql`
 query GetUser {
  users {
   id
   name
   company
  }
 }
`;

export const CREATE_USER = gql`
 mutation CreateUser($data: UserInput) {
  createUser(input: $data) {
   id
   name
   company
  }
 }
`;

 • Ở đây bạn có thể thấy các schema sẽ giống với các trường mà chúng ta đã tạo ở trên server. Các bạn có thể tuỳ chỉnh nó và lấy bất cứ các trường nào mà bạn muốn
//App.js
import { useQuery, gql, useMutation } from "@apollo/client";
import { useState } from "react";
import { GET_USERS, CREATE_USER } from "./schema";

const App = () => {
 const { loading, error, data, refetch } = useQuery(GET_USERS);
 const [createUser] = useMutation(CREATE_USER, {
  onCompleted: () => {
   refetch();
  },
 });

 const [userInfo, setUserInfo] = useState({
  name: "",
  company: "",
 });

 const onHandleChange = (event) => {
  const { value, name } = event.target;
  setUserInfo({
   ...userInfo,
   [name]: value,
  });
 };

 if (loading) return <h1> Loading..........</h1>;
 if (error) return <h1> {error} </h1>;
 return (
  <div>
   <p>
    <span>Name : </span>
    <input value={userInfo.name} name="name" onChange={onHandleChange} />
   </p>
   <p>
    <span>Company : </span>
    <input
     value={userInfo.company}
     name="company"
     onChange={onHandleChange}
    />
   </p>
   <div>
    <button
     onClick={() => {
      createUser({
       variables: {
        data: userInfo,
       },
      });
     }}
    >
     Create User
    </button>
   </div>

   {!!data.users &&
    data.users.map((user) => (
     <div key={user.id}>
      <h1>----------------</h1>
      <h3>name : {user.name}</h3>
      <h3> company : {user.company}</h3>
     </div>
    ))}
  </div>
 );
};
export default App;
 • Ở đây có sử dụng useQuery, đây là một react hook dùng để thực thi các truy vấn trong Apollo. Để chạy một truy vấn trong một thành phần React, hãy gọi useQuery và chuyển cho nó schema. Khi compnent render, useQuery trả về một đối tượng từ Apollo Client chứa các thuộc tính loading, errordata mà bạn có thể sử dụng để hiển thị giao diện người dùng của mình.Ngoài ra nó còn cung cấp hàm refetch để bạn có thể truy vấn lại khi muốn , ở trên tôi đã gọi lại để lấy danh sách user sau khi tạo mới.

 • useMutationđây là một react hook dùng để thực thi các mutations trong ứng dụng Apollo.Ở đây nó còn cung cấp nhiều options khác. Như ví dụ trên hàm onCompleted sẻ đươc gọi khi tạo user thành công,Tìm hiểu thêm tại đây

4 ) Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.