+10

Tìm hiểu về Jestjs, viết unit test cho javascript

Giới thiệu về Jest

Jestjs là một JavaScript Testing Framework khá là dễ sử dụng và cài đặt, tuy nhiên vẫn đầy đủ tính năng để bạn có thể sử dụng 👏 Bài viết này mình xin giới thiệu một số tính năng cơ bản của jest cùng với một số ví dụ.

Cài đặt

Cài đặt Jest khá đơn giản:

yarn add --dev jest

hoặc

npm install --save-dev jest

Sau đó thêm đoạn code sau vào file package.json:

{
 "scripts": {
  "test": "jest"
 }
}

Tiếp theo mình có ví dụ một file test: math.js

function sum(a, b) {
 return a + b;
}

const MathJS = {
 sum,
}

module.exports = MathJS;

Để viết test cho file trên mình tạo file test/math.test.js, đuôi file là test.js sẽ nói cho jest biết đây là file test của bạn.

const MathJS = require('../math');

it('Adds 1 + 1 to equals 2', () => {
 expect(MathJS.sum(1, 1)).toBe(2);
});

Sau đó chạy yarn test hoặc npm run test.

Các Matchers trong Jest

Ở trong đoạn code trên:

expect(MathJS.sum(1, 1)).toBe(2);

.toBe() chính là một matcher trong jest. Nó giống như phép so sánh bằng bình thường vậy. Ví dụ:

expect(result).toBe(2);
expect(result).toBe(true);
expect(result).toBe({a: 1, b: 2});

Tuy nhiên khi so sánh một Object bạn nên sử dụng .toEqual() Lý do là vì .toBe thực tế sử dụng === để so sánh và đưa ra kết quả. Và chúng ta đều biết trong javascript:

a = {};
b = {};
a === b;
=> false

Còn .toEqual() theo như Jest sẽ lần lượt kiểm tra tất các trường của Object, hoặc mảng để so sánh. Vì vậy thay vì viết:

expect(result).toBe({a: 1, b: 2});

Hãy viết:

expect(result).toEqual({a: 1, b: 2});

Ngoài ra còn các matchers khác:

Truthiness

 • toBeNull so sánh với giá trị null.
 • toBeUndefined so sánh với giá trị undefined.
 • toBeDefined là hàm cho kết quả ngược lại toBeUndefined.
 • toBeTruthy so sánh với giá trị true.
 • toBeFalsy so sánh với giá trị false.

Numbers

it('two plus two', () => {
 const value = 2 + 2;
 expect(value).toBeGreaterThan(3);
 expect(value).toBeGreaterThanOrEqual(3.5);
 expect(value).toBeLessThan(5);
 expect(value).toBeLessThanOrEqual(4.5);

 // toBe and toEqual are equivalent for numbers
 expect(value).toBe(4);
 expect(value).toEqual(4);
});

Đối với số thập phân, bạn nên sử dụng toBeCloseTo:

it('adding floating point numbers', () => {
 const value = 0.1 + 0.2;
 //expect(value).toBe(0.3);      This won't work because of rounding error
 expect(value).toBeCloseTo(0.3); // This works.
});

String

Bạn có thể kiểm tra một đoạn văn bản với regular expressions bằng toMatch:

it('there is no I in team', () => {
 expect('team').not.toMatch(/I/);
});

it('but there is a "stop" in Christoph', () => {
 expect('Christoph').toMatch(/stop/);
});

Array

Để kiểm tra giá trị có trong một mảng, bạn có thể dùng toContain:

const array = [1, 2, 10, 1000];
it('array has 1000 on it', () => {
 expect(array).toContain(1000);
});

Exceptions

Để kiểm tra một lỗi có thể xảy ra bạn có thể sử dụng toThrow:

function compileAndroidCode() {
 throw new ConfigError('you are using the wrong JDK');
}

test('compiling android goes as expected', () => {
 expect(compileAndroidCode).toThrow();
 expect(compileAndroidCode).toThrow(ConfigError);

 // You can also use the exact error message or a regexp
 expect(compileAndroidCode).toThrow('you are using the wrong JDK');
 expect(compileAndroidCode).toThrow(/JDK/);
});

Một số ví dụ

Test một action trong redux

const CHANGE_EMAIL = 'CHANGE_EMAIL';

function changeEmail(email) {
 return {
  type: CHANGE_EMAIL,
  email
 }
}

it('should render type and email of change email action', () => {
 const email = 'test@tt.com';
 const expected = {
  type: CHANGE_EMAIL,
  email,
 }

 expect(changeEmail(email)).toEqual(expected);
});

Test một event trong Jquery

it('should fire a alert', () => {
 const alert = jest.fn();

 document.body.innerHTML =
  '<div>' +
  ' <span id="username" />' +
  ' <button id="button" />' +
  '</div>';

 $('#button').click(() => {
  alert('click');
 });

 $('#button').click();
 expect(alert).toBeCalled();

 // the mock function is called one time
 expect(alert.mock.calls.length).toBe(1);

 // The first argument of the first call to the function was click
 expect(alert.mock.calls[0][0]).toBe('click');
});

Bạn có thể thấy const alert = jest.fn();. Đây là một tính năng trong Jest giúp bạn mock một function. Hay mô phỏng lại hàm cần test.

Test với module axios

const axios = require('axios');

jest.mock('axios', () => ({
 get: jest.fn().mockResolvedValue({ data: { message: 'hello' }})
}));

test('mock axios.get', async () => {
 const response = await axios.get('https://test.com/t/1');
 expect(response.data).toEqual({ foo: 'bar' });
});

Trong ví dụ này mình đã mock module axios, và đặt giá trị trả về cho hàm get. Như vậy khi test bạn sẽ không cần phải gửi request thật, tránh mất thời gian. Các module khác bạn cũng có thể làm cách tương tự.

Blog của mình


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.