Tìm hiểu về Canvas, Path, Paint

Giới thiệu

Đầu tiên mình giải thích sơ qua về các lớp này:

 • Canvas: Lớp Canvas đại diện cho một bề mặt mà bạn có thể kẻ vẽ trên nó. Các phương thức trong lớp Canvas cho phép bạn vẽ các dòng, các hình chữ nhật, các hình tròn, hoặc các đồ hoạ tuỳ ý khác trên bề mặt.
 • Paint: Nó giữ kiểu cách (style), màu sắc, và các thông tin khác cần để vẽ đồ hoạ bao gồm: bitmaps (jpg, png, gif), văn bản (text), và hình dạng hình học. VD: Để vẽ một một đường kẻ màu xanh đậm thì set màu hiển thị chứa đựng trong Paint sẽ là: Paint.setColor(Color.BLUE);
 • Path: Lớp Path giữ một tập hợp lệnh Vector – Drawing như là lines(các đường), rectangle (các hình chữ nhật) và curves (các đường cong).

Ta viết trong MainActivity luôn nhé :

package com.example.tuananh.canvas;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    //Gán nội dung khung nhìn là thể hiện của lớp CanvasTestView
    setContentView(new CanvasTestView(this));
  }
}

Vẽ các đường thẳng

  private Paint mLinePaint;
  private Rect mRectTable = new Rect();
  private Rect mRectCell = new Rect();
  private int mCellSize;
  private final static int ROW = 10;
  private final static int COL = 10;
  private final static int CELL_SIZE_DP = 35;
  // Constructor
  public CanvasTestView(Context context) {
    super(context);
    mLinePaint = new Paint();
    mLinePaint.setColor(Color.BLACK);
    mLinePaint.setStrokeWidth(1);
    mLinePaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
    mCellSize = convertDpToPx(CELL_SIZE_DP);
    mRectCell.set(8, 8, mCellSize, mCellSize);
    mRectTable.set(8, 8, mCellSize * ROW + 8, mCellSize * COL + 8);
  }

Thực hiện vẽ trong onDraw()

 @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
    int x = mRectTable.left;
    int y = mRectTable.top;
    int xr = mRectTable.right;
    int yb = mRectTable.bottom;
    canvas.drawRect(mRectTable, mLinePaint);
    for (int i = 1; i < ROW; i++)
      canvas.drawLine(x, y + i * mCellSize, xr, x + i * mCellSize, mLinePaint);
    for (int i = 1; i < COL; i++)
      canvas.drawLine(x + i * mCellSize, y, x + i * mCellSize, yb, mLinePaint);
    }

Screenshot_2016-09-26-01-53-27-141_com.example.tuananh.canvas.png

Vẽ hình tròn

 Path mCircle = new Path();
  private static final String QUOTE = "Hãy là tất cả những gì bạn muốn";
  Paint mPaint = new Paint();

  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
    // ve hinh tron ở tọa độ (400,400) với bán kính 300
    // Path.Direction.CW vẽ theo chiều kim đồng hồ
    // Path.Direction.CCW vẽ ngược chiều kim đồng hồ
    mCircle.addCircle(400, 400, 300, Path.Direction.CW);
    // xét màu chữ
    mPaint.setColor(Color.RED);
    // xét kích thước
    mPaint.setTextSize(40);
    canvas.drawTextOnPath(QUOTE, mCircle, 0, 20, mPaint);
  }

Screenshot_2016-09-26-01-45-44-871_com.example.tuananh.canvas.png Screenshot_2016-09-26-01-45-44-871_com.example.tuananh.canvas.png

Chú thích: Hướng để vẽ

 • CW (Clockwise): Theo chiều kim đồng hồ
 • CCW (Counterclockwise): Ngược chiều kim đông hồ Hàm này để vẽ kích thước ô vuông là như nhau ở mọi màn hình:
public static int convertDpToPx(int dp) {
    return Math.round(
      dp * Resources.getSystem().getDisplayMetrics().densityDpi /
        DisplayMetrics.DENSITY_DEFAULT);
  }

Chúc các bạn thành công !


All Rights Reserved