+4

Tìm hiểu về Callback trong Rails

1. Mở đầu

Callback là một phương thức của Active Record, nó sẽ được gọi tới vào một thời điểm nào đó trong vòng đời của một đối tượng (Thêm, cập nhập, xóa đối tượng). Callback thường được dùng để thực thi các phương thức logic trước hoặc sau khi đối tượng có một sự thay đổi nào đó.

Ví dụ: Ta có màn hình nhập user name : "vu thi ngoc" nhưng trong CSDL tên phải được lưu là viết hoa hết (VU THI NGOC) => Vậy phải làm ntn

B1: Vẫn cho người dùng nhập tùy thích

B2: Trước khi lưu vào CSDL ta cho tất cả các kí tự viết hoa hết => Cái này sử dụng Callback before_save

2. Tạo Callback

Callback tác động trực tiếp đến các thao tác (create, update, destroy) liên quan đến đối tượng nên nó phải được khai báo trong model của đối tượng đó.. Bạn có thể viết một phương thức thông thường rồi sử dụng macro-style để khai báo nó như một Callback

class User < ApplicationRecord
 validates :login, :email, presence: true
 
 before_validation :ensure_login_has_a_value
 
 private
  def ensure_login_has_a_value
   if login.nil?
    self.login = email unless email.blank?
   end
  end
end

Ở đây ta kiểm tra đảm bảo rằng logic chứa giá trị giống như email trước khi validate. Ở đây ta sử dụng phương thức lớp macro-style để nhận 1 block. Ngoài sử dụng cách trên ta có thể viết cách khác 1 cách ngắn hơn dưới dạng block:


class User < ApplicationRecord
 validates :login, :email, presence: true
 
 before_create do
  self.name = login.capitalize if name.blank?
 end
end

3. Danh sách Callback

Đây là danh sách các Callback của Active Record, được sắp xếp theo thứ tự gọi đến trong quá trình hoạt động của một đối tượng

3.1 Tạo

 • before_validation
 • after_validation
 • before_save
 • around_save
 • before_create
 • around_create
 • after_create
 • after_save
 • after_commit/after_rollback

3.2 Cập nhập

 • before_validation
 • after_validation
 • before_save
 • around_save
 • before_update
 • around_update
 • after_update
 • after_save
 • after_commit/after_rollback

3.3 Xóa

 • before_destroy
 • around_destroy
 • after_destroy
 • after_commit/after_rollback

Trong đó after_save chạy sau khi createupdate. Nếu chỉ muốn sau khi create ta có thể dùng after_create và sau khi updateafter_update.

3.4 after_initialize và after_find

Callback after_initialize được gọi khi đối tượng được khởi tạo hoặc được load từ database. Nó trở nên hữu dụng tránh việc ghi đè phương thức Active Record initialize after_find được gọi khi Active Record load 1 record từ database. after_find được gọi trước khi after_initialize nếu cả 2 đều được định nghĩa

class User < ApplicationRecord
 after_initialize do |user|
  puts "You have initialized an object!"
 end
 
 after_find do |user|
  puts "You have found an object!"
 end
end
 
>> User.new
You have initialized an object!
=> #<User id: nil>
 
>> User.first
You have found an object!
You have initialized an object!
=> #<User id: 1>

4. Chạy Callback

Đây là các method sẽ chạy callback:

 • create
 • create!
 • destroy
 • destroy!
 • destroy_all
 • save
 • save!
 • save(validate: false)
 • toggle!
 • update_attribute
 • update
 • update!
 • valid?

after_find sẽ được gọi khi các method find này được gọi:

 • all
 • first
 • find
 • find_by
 • find_by_*
 • find_by_*!
 • find_by_sql
 • last

after_initialize sẽ được gọi bất cứ khi nào 1 đối tượng mới được khởi tạo

5. Bỏ qua Callbacks

Giống với validation, Bạn có thể bỏ qua callbacks bằng cách sử dụng các method sau:

 • decrement
 • decrement_counter
 • delete
 • delete_all
 • increment
 • increment_counter
 • toggle
 • touch
 • update_column
 • update_columns
 • update_all
 • update_counters

Các method này nên được sử dụng thận trọng vì các validate dữ liệu hay các logic được lưu lại trong callback. Nên việc bỏ qua các callbacks này có thể dẫn đến dữ liệu không hợp lệ

6. Callbacks có điều kiện

Đôi khi không phải lúc nào ta cũng muốn sử dụng callbacks mà tùy vào từng trường hợp. Ta có thể sử dụng :if:unless cùng với symbol, ProcArray.

6.1 Sử dụng :if:unless với Symbol

class Order < ApplicationRecord
 before_save :normalize_card_number, if: :paid_with_card?
end

Trước khi save sẽ gọi callback normalize_card_number nếu paid_with_card? trả về true

6.2 Sử dụng :if:unless với Proc

Ngoài sử dụng symbol ta có thể sử dụng Proc với mục đích tương tự

class Order < ApplicationRecord
 before_save :normalize_card_number,
  if: Proc.new { |order| order.paid_with_card? }
end

6.3 Nhiều điều kiện cho Callbacks

Ta có thể dùng :ifunless cho cùng 1 callbacks:

class Comment < ApplicationRecord
 after_create :send_email_to_author, if: :author_wants_emails?,
  unless: Proc.new { |comment| comment.article.ignore_comments? }
end

7. Custom Callbacks

Rails cung cấp rất nhiều callback liên quan đến vòng đời của đối tượng như: create, update, destroy. Ví dụ: before_create, after_create, before_update, after_destroy... Chúng ta sử dụng chúng để viết và chạy code dựa trên các method đã được định nghĩa sẵn. Nhưng nếu chúng ta muốn callback cho 1 phương thức khác create, update, save và destroy. Ví dụ: Ta có một model Article và muốn làm gì đó trước và sau khi article xuất bản. ActiveRecord cung cấp cho chúng ta 1 module ActiveModel::Callbacks cho phép chúng ta định nghĩa 1 callback sử dụng phương thức define_model_callbacks.

class Article 
 extend ActiveModel::Callbacks
 
 define_model_callbacks :publish, :only => [:before, :after]

 before_publish :check_publishability
 after_publish :notify_subscribers

 def publish
  run_callbacks :publish do
   puts "Publishing article..."
  end
 end

 private
 
 def check_publishability
  puts "Checking publishability rules..."
 end

 def notify_subscribers
  puts "Notifying subscribers..."
 end

end

Mặc định define_model_callbacks cung cấp 3 callbacks đó là: before, after và around. Nhưng trong ví dụ trên, ta chỉ sử dụng beforeafter. Bằng cách sử dụng define_model_callbacks :publish, :only => [:after, :before] ta sẽ có được 2 callback mới đó là before_publishafter_publish. Kết quả của ví dụ trên:

>> article = Article.last
>> article.publish
Checking publishability rules...
Publishing article...
Notifying subscribers...

Callback mang lại nhiều lợi ích nhưng chúng ta không nên lạm dụng sử dụng nó. Chỉ sử dụng callback khi logic liên quan đến bản thân đối tượng. Điều này sẽ tránh việc đối tượng phải xử lý những vấn đề nằm ngoài phạm vi kiểm soát của chính nó. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu thêm về Callback và sử dụng nó một cách tối ưu.

Nguồn tham khảo

http://guides.rubyonrails.org/active_record_callbacks.html http://vinsol.com/blog/2014/07/07/custom-model-callbacks-in-rubyonrails/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí