Tìm hiểu về blocks và yield trong Ruby

Blocks

Về cơ bản, blocks trong ruby là một cách để nhóm các câu lệnh sao cho chúng ta có thể kết hợp với các lời gọi phương thức như thể chúng là các tham số.

Ruby cung cấp hai cách để viết blocks là:

 1. Sử dụng dấu {} đối với những blocks ngắn gọn có thể viêt trên một dòng.
array = [1,2,3,4]
 1. Sử dụng cụm do..end
array.map! do |n|
 n * n
end
=> [1, 4, 9, 16]

Procs

Một proc là một instance của lớp Proc. Proc là object còn blocks thì không.

p = Proc.new { puts "Hello World" }

Điều này cho phép chúng ta gọi các phương thức trên nó và gán nó cho các biến. Procs cũng có thể gọi lại chính nó.

p.call # prints 'Hello World'
p.class # returns 'Proc'
a = p  # a now equals p, a Proc instance
p    # returns a proc object '#<Proc:[email protected](irb):46>'

Lambdas

Lambda function hầu như giống với Procs nhưng có hai điểm khác biệt:

 • Thứ nhất: Lambda kiểm tra số lượng phần tử đầu vào. Báo lỗi nếu không chính xác. Còn Procs thì không
l = lambda { "I'm a lambda" }
l.call
=> "I'm a lambda"
l.call('arg')
ArgumentError: wrong number of arguments (1 for 0)
 • Thứ hai: Lambdas và Procs xử lý khi gặp từ khóa return khác nhau:
def lambda_test
 lam = lambda { return }
 lam.call
 puts "Hello world"
end

lambda_test         # calling lambda_test prints 'Hello World'
def proc_test
 proc = Proc.new { return }
 proc.call
 puts "Hello world"
end

proc_test         # calling proc_test prints nothing

Yield

Yield là một cách rất hay của Ruby để thực hiện một khối trong một phương thức bất kì mà không làm ảnh hưởng. Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng theo dõi một ví dụ:

def rb_block
 puts 'Start'
 yield
 yield
 puts 'End'
end

rb_block {puts "We're in the block"}

Kết quả:

Start
We're in the block
We're in the block
End

Dễ hiểu, khi thực thi method rb_block, ruby thực hiện câu bình thường cho tới khi gặp từ khóa yield , ruby sẽ dừng và thực hiện block này sau đó sẽ thực thi tiếp tục các logic của method rb_block

Yield với tham số

Để dễ hiểu, ta quan sát ví dụ:

def rb_block
  yield('hello', 'ruby')
end

rb_block { |s, r| puts s + ' ' + r

Kết quả:

hello ruby

Ta thấy, ruby cho phép truyển tham số vào yield trong các khối. Trong khối, chúng ta liệt kê tên của các đối số để nhận các tham số qua các dấu ||

Lưu ý: Khi định nghĩa yield có tham số, việc truyền vào tham số bắt buộc. Nếu không nhận được tham số phù hợp ruby sẽ báo lỗi.

rb_block  #`rb_block': no block given (yield) (LocalJumpError)

Tài liệu tham khảo

http://www.bogotobogo.com/RubyOnRails/RubyOnRails_Blocks_and_Yield.php

https://code.tutsplus.com/tutorials/ruby-on-rails-study-guide-blocks-procs-and-lambdas--net-29811

http://awaxman11.github.io/blog/2013/08/05/what-is-the-difference-between-a-block/

https://viblo.asia/p/thanh-thao-ruby-block-trong-5-phut-L4x5xg2alBM/

https://viblo.asia/p/block-trong-ruby-wjAM7yNOvmWe


All Rights Reserved