+1

Block trong Ruby

Block trong Ruby

Mở đầu

Block là một trong những tính năng quan trọng trong RUBY nhưng lại thường bị bỏ qua nhất.

Khi mới bắt đầu với Ruby, tôi đã làm quen với lệnh Yield và có đôi chút khó hiểu với nó. Yield cũng là một dạng Block.

Bài viết này tôi sẽ giới thiệu cách mà một khối lệnh bock trong Ruby được thực thi và tiện ích của chúng.

Trước tiên mình sẽ dành chút thời gian để giải thích Block là gì

What are ruby Block

Block đơn giản là một khối lệnh nằng trong doend, Chúng ta có 2 cách viết như sau:

 1. Viết code trong doend đối với đoạn code nhiều dòng
[1, 2, 3].each do |n|
 puts "Number #{n}"
end
 1. Viết code trong {} đối với đoạn code ngắn một dòng.
[1, 2, 3].each {|n| puts "Number #{n}"}

Cả hai cách viết đều cho ra những kết quả giống nhau. Tuy nhiên nếu khối code nhiều dòng thì bạn nên sử dụng do...end cho dễ đọc.

Cái này thì ai chả biết. Có quái gì hay ở đây đâu? đến đoạn này bạn đang tự hỏi như vậy phải không? 😄

Đây chỉ là giới thiệu qua thôi hãy theo dõi tiếp để biết những điều thú vị nhé ^^

Yield hoạt động như thế nào?

Quả thật, khi mới bắt đầu tìm hiểu ROR cũng là lúc mình bắt gặp lệnh yield và thật sự bối rối với cách hoạt động của nó (chỉ dùng thôi chứ chả hiểu nó hoạt động như thế nào) và làm sao truyền được tham số cho nó.

Cùng nhau làm sáng tỏ cách thức hoạt động của nó thông qua một ví dụ dưới đây nhé:

def my_method
 puts "reached the top"
 yield
 puts "reached the bottom"
end

my_method do
 puts "reached yield"
end

reached the top
reached yield
reached the bottom
 => nil

Như vậy có thể kết luận rằng:

Khi thực thi phương thức my_method thì các lệnh được thực thi lần lượt, khi gặp lệnh yield thì khối lệnh trong yield sẽ được thực hiện sau khi thực hiện xong thì sẽ tiếp tục thực thi các lệnh khác trong method.

ruby_block_flow.png

Cũng như các bạn đã thấy, Nếu bạn đặt yield trong thân hàm của bạn thì khi gọi method nó sẽ mong đợi một block truyền vào để thực thi.

my_method do
 puts "reached yield"
end

Nếu bạn không truyền vào blockyield mong muốn Ruby sẽ bắn ra một ngoại lệ và kết thục phương thức.

hoangquan@hoangvanquan:~/data/reports/block_in_ruby$ ruby yield.rb
reached the top
yield.rb:3:in `my_method': no block given (yield) (LocalJumpError)
	from yield.rb:7:in `<main>'

để tránh điều này bạn có thể dùng phương thức block_given?.

Truyền tham số vào yield như thế nào

Rõ ràng yield là phương thức đón nhận một block truyền vào và thực thi block đó. Vì vậy bạn có thể dễ dàng truyền vào tham số trong block và yield chỉ việc thực thi nó. Như sau:

 def my_method2
  yield("Quân", "27")
 end

 my_method2 do |name, age|
  p "#{name} is #{age} years old"
 end

hoangquan@hoangvanquan:~/data/reports/block_in_ruby$ ruby yield.rb
"Quân is 27 years old"

Chú ý rằng biến mà bạn truyền vào chỉ có giá trị bên trong block thôi nhé.

&block (tham số đầu vào) là gì

Có lẽ bạn đã từng thấy việc truyền vào phương thức một đối số dạng &block rất nhiều lần trong Ruby đúng ko? Đây là cách để truyền một block code vào trong một method.

def my_method(&block)
 puts block
 block.call
end

my_method { puts "Hello!" }

#<Proc:0x0000010124e5a8@tmp/example.rb:6>
Hello!

Bạn cũng có thể thấy ở vị dụ trên block được truyền vào như một đối số bình thường và nó thuộc class Proc. Để thực thi các lệnh trong block thì chúng ta dùng phương thức call.

Việc này hoàn toàn giống với việc sử dụng yield. Nhiều người thích dùng block.call hơn là sử dụng yield.

** Giá trị trả về **

yield trả về giá trị bởi dòng cuối cùng trong block, hay nói cách khác yield trả về giá trị mà block trả về

def my_method
  value = yield
  puts "value is: #{value}"
 end

 my_method do
  2
 end

 value is 2

map(&:something) làm việc như thế nào?

Mình đã khá nhiều lần bắt gặp điều này trong khi làm việc với ROR, chẳng hạn như .map(&:capitalize) hoặc .map(&:to_s)...

Vậy chính xác thì map(&:something) làm việc như thế nào?

Nó sẽ biến các symbol thành các phương thức thông qua to_proc method, sau đó lặp và thực thi lần lượt các lệnh.

Bạn có thể gọi yield nhiều lần trong phương thức, đó là cách cơ bản là vòng lặp thực hiện.

Cụ thể như sau:


 def my_map(array)
  new_array = []

  for element in array
   new_array.push yield element
  end

  new_array
 end

 my_map([1, 2, 3]) do |number|
  p number * 2
 end

hoangquan@hoangvanquan:~/data/reports/block_in_ruby$ ruby map.rb
2
4
6

Khởi tại đối tượng với giá trị mặc định

Một điều khá thú vi là chúng ta có thể tạo giá trị mặc định cho một đối tượng với ruby block. Điều này có thể được thực hiện bằng cách gọi yield(self) trong khi bạn khởi tạo đối tượng. Trong context của phương thức initialize, self chính là đối tượng được khởi tạo:

class Car
 attr_accessor :color, :doors

 def initialize
  yield(self)
 end
end

car = Car.new do |c|
 c.color = "Red"
 c.doors = 4
end

puts "My car's color is #{car.color} and it's got #{car.doors} doors."

My car's color is Red and it's got 4 doors.

yield dùng trong HTML tags

Với tất cả các tiện ích của block nói trên. Nó được ứng dụng vào rất nhiều nơi trong một ứng dụng ROR.

Ở bất kỳ một ứng dụng nào bạn cũng có thể thấy người ta sử dụng yield để include nội dung của các trang HTML vào trong một layout xây dựng chung.

Ngoài ra, rất nhiều tiện ích thông qua các views helper của Rails như: các tags, link_to ...cũng được sử dụng thông qua việc truyền vào phương thức những block.

Vậy chúng hoạt động như thế nào?

def wrap_in_h1
 "<h1>#{yield}</h1>"
end

wrap_in_h1 { "Here's my heading" }

# => "<h1>Here's my heading</h1>"

wrap_in_h1 { "Ha" * 3 }

# => "<h1>HaHaHa</h1>"

Block là một cách lý tưởng để bạn wrap một khối html động vào trong một khối code tĩnh (ví dụ như layout).

Chú ý rằng, Sức mạnh của việc sử dụng block thông qua các phương thức chính là bạn muốn tái sử dụng một phương thức nhưng lại trả ra một giá trị hoàn toàn khác.

Chẳng hạn như:


def wrap_in_tags(tag, text)
 html = "<#{tag}>#{text}</#{tag}>"
 yield html
end

wrap_in_tags("span", "something") {|html| p html}
wrap_in_tags("title", "hello") {|html| p html}

hoangquan@hoangvanquan:~/data/reports/block_in_ruby$ ruby html_tag.rb

"<span>something</span>"

"<title>hello</title>"

hoặc bạn cũng có thể sử lý hai công việc khác nhau với cùng chỉ một phương thức:

wrap_in_tags("span", "something") {|html| Mail.send(html)}
wrap_in_tags("title", "hello") {|html| Post.create(html)}

Tóm lại

Nói tóm lại, Block là một khối lệnh mà bạn có thể truyền vào bất cứ phương thức nào và sau đó thực thi khối lệnh này bằng phương thức yield hoặc block.call.

Block mà cách để bạn inject code của mình vào một nơi nào đó trong method. Điều này có nghĩa là bạn có thể có một phương thức làm việc với nhiều cách khác nhau và trả ra các giá trị hoàn toàn khác nhau (phụ thuộc vào block truyền vào).

Block là một tính năng rất quan trọng mà nhiều lập trình viên ROR đã bỏ qua (như mình 😄).

Các ví dụ trong bài viết được mình push lên [đây] (https://github.com/HoangQuan/block_in_ruby) nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.