0

Tìm hiểu kỹ thuật test "Integration Testing"

 • Định nghĩa:
  • Kiểm thử tích hợp là 1 cấp độ của kiểm thử phần mềm mà các đơn vị riêng lẻ được kết hợp và kiểm thử như 1 nhóm.
 • Mục đích:
  • để lộ lỗi trong sự tương tác giữa các đơn vị tích hợp.
 • Kiểm thử tích hợp thành phần: Kiểm thử thực hiện để lộ khiếm khuyết trong các giao diện và tương tác giữa các thành phần tích hợp.
 • khi nào thì bạn thực hiện Integration Testing: Kiểm thử tích hợp được thực hiện sau kiểm thử đơn vị và trước kiểm thử hệ thống.
 • Phương pháp thực hiện:
  • Big Bang: là 1 cách tiếp cận để kiểm thử tích hợp mà tất cả hoặc hầu hết các đơn vị được kết hợp với nhau và kiểm thử tại 1 nơi. Cách tiếp cận này được thực hiện khi các nhóm kiểm thử nhận được toàn bộ phần mềm.
  • Top Down: Từ trên xuống là 1 cách tiếp cận để tiếp cận để kiểm thử tích hợp đơn vị cao nhất được kiểm thử đầu tiên và đơn vị dưới được kiểm thử từng bước sau đó. Cách tiếp cận này được thực hiện từ trên xuống, cách tiếp cận và phát triển được thực hiện sau đó
  • Bottom Up : Từ dưới lên là 1 cách tiếp cận để kiểm thử tích hợp ở đơn vị cấp dưới được kiểm thử đơn vị cấp độ đầu tiên từng bước sau đó. Cách tiếp cận này được thực hiện khi áp dụng phương pháp phát triển sau đó
  • Sandwich/ Hybrid là 1 cách tiếp cận để kiểm thử tích hợp , đó là 1 sự kết hợp của Top Down và cách tiếp cận Bottom Up.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.