+2

Tìm Hiểu ECMAScript 6 - P5

Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những tính năng mới trong bản ECMAScript 6.

Phần 1 các bạn có thể xem Tại Đây

Phần 2 các bạn có thể xem Tại Đây

Phần 3 các bạn có thể xem Tại Đây

Phần 4 các bạn có thể xem Tại Đây

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series về ES6 nhé mn

Modules(Value Export/Import)

Export

Export là gì câu lệnh được sử dụng trong các module của Javascript, nó cho phép export các function, object hoặc một giá trị của thể, và đối tượng được export có thể được sử dụng ở các file javascript khác thông qua câu lệnh Import.

Syntax

export { name1, name2,, nameN };
export { variable1 as name1, variable2 as name2,, nameN };
export let name1, name2,, nameN; // also var
export let name1 =, name2 =,, nameN; // also var, const
export function FunctionName(){...}
export class ClassName {...}

export default expression;
export default function () {} // also class, function*
export default function name1() {} // also class, function*
export { name1 as default,};

export * from …;
export { name1, name2,, nameN } from …;
export { import1 as name1, import2 as name2,, nameN } from …;
export { default } from …;

Export thì chia làm 3 loại như sau:

 • Named export: export các object của thể trong module, hoặc export các object trong module với một tên tên mới

  export { myFunction }; 
  
  // exports a constant
  export const foo = Math.sqrt(2);
  
 • Default export (function) : export module ra là một function khi call thì sẽ chạy function được export

  export default function() {}
  
 • Default export (class) : export module ra là một class, có thể sử dụng được các property cũng như function trong module đó

  export default class {}
  
 • Khi export thì chúng ta có thể đặt tên cho các object hay function nhưng khi import vào thì chúng ta ko cần thiết phải sử dụng đúng tên mà mình đã sử dụng khi export.

    export default k = 12; // in file test.js
  
    import m from './test' // note that we have the freedom to use import m instead of import k, because k was default export
  
    console.log(m);    // will log 12
  

Examples

Using named exports

 • tạo mới fileJS "my-module.js"

 • Content như sau:

  function cube(x) {
   return x * x * x;
  }
  const foo = Math.PI + Math.SQRT2;
  var graph = {
    options:{
      color:'white',
      thickness:'2px'
    },
    draw: function(){
      console.log('From graph draw function');
    }
  }
  export { cube, foo, graph };
 • tạo mới 1 file JS "second-module.js"
import { cube, foo, graph } from 'my-module';
graph.options = {
  color:'blue',
  thickness:'3px'
}; 
graph.draw();
console.log(cube(3)); // 27
console.log(foo);  // 4.555806215962888

Using the default export

- tạo mới fileJS "my-module.js"
- Content như sau:
```Javascrip
// module "my-module.js"
  export default function cube(x) {
   return x * x * x;
  }
```
 • tạo mới 1 file JS "second-module.js"
// module "my-module.js"
import cube from 'my-module';
console.log(cube(3)); // 27

Import

Import là câu lệnh để binding một module đã được export vào file JS đang gọi câu lệnh Import

Syntax

```Javascript
import defaultExport from "module-name";
import * as name from "module-name";
import { export } from "module-name";
import { export as alias } from "module-name";
import { export1 , export2 } from "module-name";
import { export1 , export2 as alias2 , [...] } from "module-name";
import defaultExport, { export [ , [...] ] } from "module-name";
import defaultExport, * as name from "module-name";
import "module-name";
````

defaultExport : sẽ link đến default export của module được import

module-name:: tên của module mình sẽ import vào fileJS, nó có thể là đường dẫn của 1 folder, 1 file cụ thể, có thể có extension hoặc là không, nếu ko có extension thì mặc định là ".js". Và module-name sẽ được bọc trong dấu "single quotes" hoặc là "double quotes"

name:: alias mình đặt để sử dụng trong module

export1 , export2:: một module có thể export nhiều object, và đôi khi chúng ko cần thiết import tất cả các object đó mà chỉ cần import những object cần thiết bằng cách gọi tên chúng trong câu lệnh import.

alias1, alias2: tên do mình đặt cho các object mà mình sẽ sử dụng trong module của mình.

Cách sử dụng "name" export

Sau đây mình sẽ giải thích + đi dịch một số mô tả về cách sử dụng "name" parameter của câu lệnh Import.

 • Import tất cả object của module: Để thực hiện việc này chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

  import * as myModule from "./moduleFolder/exportModule.js";
  

  với câu lệnh trên thì chúng ta có thể hiểu như sau: import tất cả các export object của exportModule.js và các object đó sẽ được sử dụng trong name space "moduleFolder"

 • import một object của module Để thực hiện việc này chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

  import {myExport} from"./moduleFolder/exportModule.js";
  

  với câu lệnh trên thì chúng ta có thể hiểu như sau: lấy một object có tên là "myExport" của exportModule.js

 • import nhiều object của module (không phải là tất cả) Để thực hiện việc này chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

  import {myExport1, myExport2} from"./moduleFolder/exportModule.js";
  

  với câu lệnh trên thì chúng ta có thể hiểu như sau: lấy hai object có tên là "myExport1, myExport2" của exportModule.js

 • import với alias Để thực hiện việc này chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

  import {thisIsMyExportObjectWithLongName as myExport} from"./moduleFolder/exportModule.js";
  

  với câu lệnh trên thì chúng ta có thể hiểu như sau: lấy object "thisIsMyExportObjectWithLongName" của exportModule.js và sử dụng với tên "myExport" Với câu lệnh này chúng ta có thể đặt tên cho các export object, tiện lợi hơn cho việc nhìn code 😄

 • import với nhiều alias Để thực hiện việc này chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

  import {thisIsMyExportObjectWithLongName1 as myExport1, thisIsMyExportObjectWithLongName2 as myExport2} from"./moduleFolder/exportModule.js";
  

  Việc đặt alias tương tự như việc đặt alias cho một object

Examples

 • The module: file.js
function getJSON(url, callback) {
 let xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.onload = function () { 
  callback(this.responseText) 
 };
 xhr.open('GET', url, true);
 xhr.send();
}

export function getUsefulContents(url, callback) {
 getJSON(url, data => callback(JSON.parse(data)));
}
 • The module: main.js
import { getUsefulContents } from '/modules/file.js';

getUsefulContents('http://www.example.com',
  data => { doSomethingUseful(data); });

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.