0

Tiết kiệm thời gian của bạn với SASS

Giả sử bạn đang muốn define 1 class HTML dạng margin-(number), với number là giá trị của thuộc tính margin(tính theo rem), đơn giản chúng ta chỉ cần viết:

.margin-1{
  margin: 1rem;
}

Rất đơn giản, phải không?

Nhưng giả sử chúng ta muốn define 100 method như vậy:

.margin-1{
  margin: 1rem;
}
 
.margin-2{
  margin: 2rem;
}

.................

.margin-100{
  margin: 100rem;
}

thì đây chính là lúc SASS lên tiếng.

Với @for:

$start:1;
$end:100;

@for $i form $start through $end{
  .margin-#{$i}{
    margin: #{$i}rem;
  }
}

Vậy là đoạn này của bạn đã tương đương với 300+ dòng CSS rồi.

Và bạn có thể sử dụng tùy theo nhu cầu:

<div class="margin-10">
  <p> This class has 10rem margin</p>
</div>

Nhưng nếu bạn lại muốn define các thuộc tính left, right, top, bottom thì sao?

Chúng ta có thể chỉnh sửa lại 1 chút:

$start:1;
$end:100;
$top:"top";
$bottom:"bottom";
$right:"right";
$left:"left";
$auto:"auto";

@for $i form $start through $end{
  .margin-#{$i}-#{top}{
    margin-#{top}: #{$i}rem;
  }
  .margin-#{$i}-#{bottom}{
    margin-#{bottom}: #{$i}rem;
  }
  .margin-#{$i}-#{right}{
    margin-#{right}: #{$i}rem;
  }
  .margin-#{$i}-#{left}{
    margin-#{left}: #{$i}rem;
  }
  .margin-#{auto}{
    margin: #{auto};
  }
  .margin-#{$i}{
    margin: #{$i}rem;
  }
}

Have fun!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.