+1

Tích hợp và sử dụng markdown cho ứng dụng

Mở đầu

    Trong quá trình làm dự án, các bạn chắc hẳn cũng gặp nhiều vấn đề, mình cũng vậy nhưng mỗi lần như thế mình lại học nhiều điều. Hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu về một công cụ soạn thảo Markdown.

Nội dung

1. Khái niệm

2. Tích hợp

3. Một số config

4. Sử dụng cơ bản

1. Khái niệm

    Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu với cú pháp văn bản thô, được thiết kế để có thể dễ dàng chuyển thành HTML và nhiều định dạng khác sử dụng một công cụ cùng tên. Nó thường được dùng để tạo các tập tin readme, viết tin nhắn trên các diễn đàn, và tạo văn bản có định dạng bằng một trình biên tập văn bản thô.

2. Tích hợp

    Hiện tại có rất nhiều thư viện hỗ trợ để mình tích hợp vào. Ở đây mình có giới thiệu một thư viện mà mình dùng và thấy cũng dễ dàng để sử dụng SimpleMDE Chúng ta có thể cài đặt dùng npm hoặc tải file nén về

npm i simplemde

Hoặc

    Vào đây để download

    Sau đó ta tìm đến file simplemde.min.csssimplemde.min.js để nhúng vào ứng dụng của chúng ta.

    Còn cách nữa ta có thể dùng link cdn như dưới đây:

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/simplemde/latest/simplemde.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/simplemde/latest/`simplemde.min.js`"></script>

Sau khi nhúng ta set vào nơi cần gán như là textarea dựa theo id của element đó:

<script>
var simplemde = new SimpleMDE({ element: document.getElementById("MyID") });
</script>

hoặc

<script>
var simplemde = new SimpleMDE({ element: $("#MyID")[0] });
</script>

Get/Set the content

simplemde.value();
simplemde.value("This text will appear in the editor");

3. Một số config

autoDownloadFontAwesome: Nếu được đặt thành true buộc tải xuống font-awesome (sử dụng cho icons). nếu đặt là fasle ngăn tải xuống. Mặc đinh là undefined, sẽ kiểm tra một cách thông minh xem font-awesome đã được đưa vào chưa, sau đó tải xuống cho phù hợp.

autofocus : Nếu được đặt thành true, tự động lấy nét trình chỉnh sửa. Mặc định là false.

autosave: Lưu văn bản đang được soạn thảo. Sẽ xóa khi submit.

 • enabled: Nếu đặt là true thì văn bản được tự động lưu. Mặc định là false.
 • delay: Độ trễ giữa các lần lưu. Được tính bằng mili giây. Mặc định là 10000 (10s).
 • uniqueId: Đặt một mã định danh chuỗi duy nhất để SimpleMDE có thể tự động lưu. Một cái gì đó tách biệt điều này với các phiên bản khác của SimpleMDE ở nơi khác trên trang web của mình.

toolbar: Nếu đặt false ẩn thanh công cụ. Mặc định hiển thị mảng icons. Ví dụ

<script>
    var simplemde = new simpleMDE({
      element: document.getElementById('content_category'),
      autoDownloadFontAwesome: true,
      autofocus: true,
      autosave: true,
      showIcons: ['code', 'table'],
      spellChecker: false,
      promptURLs: true,
      toolbar: [
        { name: "bold", action: simpleMDE.toggleBold, className: "fa fa-bold", title: "Bold", },
        { name: "heading-1", action: simpleMDE.toggleHeading1, className: "fa fa-header fa-header-x fa-header-1", title: "Big Heading",},
        { name: "heading-2", action: simpleMDE.toggleHeading2, className: "fa fa-header fa-header-x fa-header-2", title: "Medium Heading",},
        { name: "heading-3", action: simpleMDE.toggleHeading3, className: "fa fa-header fa-header-x fa-header-3", title: "Small Heading",},
        "|",
        { name: "link", action: simpleMDE.drawLink, className: "fa fa-link no-mobile", title: "Create Link",},
        { name: "unordered-list", action: simpleMDE.toggleUnorderedList, className: "fa fa-list-ul", title: "Generic List",},
        { name: "ordered-list", action: simpleMDE.toggleOrderedList, className: "fa fa-list-ol", title: "Numbered List",},
        "|",
        { name: "preview", action: simpleMDE.togglePreview, className: "fa fa-eye no-disable", title: "Toggle Preview",},
        // { name: "side-by-side", action: simpleMDE.toggleSideBySide, className: "fa fa-columns no-disable no-mobile",title: "Toggle Side by Side",},
        // { name: "fullscreen", action: simpleMDE.toggleFullScreen, className: "fa fa-arrows-alt no-disable no-mobile", title: "Toggle Fullscreen",},
        {
          name: "image",
          action: function() {
            $('#UpImage').modal("show");
          },
          className: "fa fa-image",
          title: "Upload Image",
        }
      ]
    });
  </script>
  

Chúng ta sẽ được:

    Toolbar icons Dưới đây là các toolbar icons (chỉ một số trong số đó được đặt theo mặc định), có thể được sắp xếp lại theo cách bạn muốn.

namename của icons, được tham chiếu trong JS. Action là một function hoặc một URL. Class để hiển thị các icons. Tooltip là chú giải tooltip xuất hiện thông qua thuộc tính title = ''.

        Ngoài ra, bạn có thể thêm dấu phân cách giữa bất kỳ biểu tượng nào bằng cách thêm '|' Đến mảng thanh toolbar.

Trên đây là mảng icons.

Name Action Tooltip
Class
bold toggleBold Bold
fa fa-bold
italic toggleItalic Italic
fa fa-italic
strikethrough toggleStrikethrough Strikethrough
fa fa-strikethrough
heading toggleHeadingSmaller Heading
fa fa-header
heading-smaller toggleHeadingSmaller Smaller Heading
fa fa-header
heading-bigger toggleHeadingBigger Bigger Heading
fa fa-lg fa-header
heading-1 toggleHeading1 Big Heading
fa fa-header fa-header-x fa-header-1
heading-2 toggleHeading2 Medium Heading
fa fa-header fa-header-x fa-header-2
heading-3 toggleHeading3 Small Heading
fa fa-header fa-header-x fa-header-3
code toggleCodeBlock Code
fa fa-code
quote toggleBlockquote Quote
fa fa-quote-left
unordered-list toggleUnorderedList Generic List
fa fa-list-ul
ordered-list toggleOrderedList Numbered List
fa fa-list-ol
clean-block cleanBlock Clean block
fa fa-eraser fa-clean-block
link drawLink Create Link
fa fa-link
image drawImage Insert Image
fa fa-picture-o
table drawTable Insert Table
fa fa-table
horizontal-rule drawHorizontalRule Insert Horizontal Line
fa fa-minus
preview togglePreview Toggle Preview
fa fa-eye no-disable
side-by-side toggleSideBySide Toggle Side by Side
fa fa-columns no-disable no-mobile
fullscreen toggleFullScreen Toggle Fullscreen
fa fa-arrows-alt no-disable no-mobile
guide This link Markdown Guide
fa fa-question-circle

Trên là một số config, các bạn có thể xem thêm ở link mình để bên dưới.

4. Sử dụng cơ bản

Đầu tiên là thẻ h, ở markdown thì tương tự dư này

h1 -> # h1
h2 -> ## h2
h3 -> ### h3

Tương ứng với đầu ra

h1

h2

h3

Kiểu chữ

in đậm -> **in đậm**
in nghiêng -> *in nghiêng*
gạch ngang -> ~~gạch ngang~~

Kết quả tương ứng:

in đậm -> in đậm

in nghiêng -> in nghiêng

gạch ngang -> gạch ngang

với các ngôn ngữ lập trình với cú pháp

  ```ngôn ngữ 
  
    ```

ví dụ :

  ```html
      <html>
        <head></head>
        <body>
            <div>he he</div>
        </body>
      </html>
  ```
  

Kết quả nà:

     <html>
       <head></head>
       <body>
           <div>he he</div>
       </body>
     </html>

Bên trên là một số cách dùng, mình sẽ để link tham khảo để các bạn tìm hiểu sâu hơn.

Kết Luận

    Ngành coder chúng ta rất nhiều kiến thức đúng không nào, chúng ta cứ từ từ thưởng thức nhé. Hi vọng qua bài này chúng ta sẽ có thêm một sự lựa chọn ứng dụng của chúng ta với vấn đề soạn thảo.

Tài Liệu tham khảo

Tài Liệu 1

Hướng dẫn sử dung markdown để soạn thảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.