+2

Tích hợp thanh toán online vào ứng dụng Rails(P2)

phần trước mình đã chia sẻ với mọi người về vấn đề làm thế nào tích hợp payment vào trong rails và chỉ dừng lại ở việc tích hợp Stripe và thanh toán bằng hình thức thanh toán một lần Stripe charge. Vậy nên hôm nay mình tiếp tục chia sẻ thêm một số hình thức thanh toán khác như thanh toán dài hạn(subscription) theo tuần, theo tháng,... Ngoài Stripe thì mình sẽ viết thêm về Paypal. Mọi người chưa đọc phần trước thì nên đọc nó ở đây trước khi vào phần 2 nhé.

Let's go ✊✊✊

Stripe

Stripe Subscriptions

Thực tế thì ngày nay việc mua bán trả góp hay trả nhiều lần được áp dụng rộng rải giúp đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và mang lại sự thuận tiện cho người dùng. Vậy nên việc tích hợp thanh toán dài hạn vào các trang thương mại điện tử là điều cần thiết và Stripe Subscriptions giúp ta làm việc đó.

Dưới đây là cơ chế hoạt động của stripe subscription

Mình giải thích sơ qua hình bên trên: Mỗi sản phẩm product sẽ có các mức giá price phải trả định kì theo tháng, năm,... Khi người dùng đăng kí thì sẽ tạo ra một Customer đại diện cho chính người dùng đó, đồng thời cũng đăng kí một Subscription như một chìa khoá cho phép người dùng sử dụng sản phẩm, mục đích là để khi người dùng không thanh toán đúng hạn hoặc có vấn đề liên quan thì người dùng không thể tiếp tục sử dụng sản phẩm. Tiếp đến là theo định kì thanh toán mà người dùng chọn khi mua sản phẩm thì sẽ có một Invoice giống như lời nhắc nhở Customer đến hạn thanh toán và PaymentIntent là nơi lưu lại lịch sử bạn thanh toán của từng.

Để có thể hiểu rõ hơn thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ở subscription document.

Giờ là đến lúc thực hành thôi ✊✊

Step1: Những thứ cần chuẩn bị
 • Chuẩn bị Plan:

  • Plan ở đây là kế hoạch thanh toán định kì của mỗi sản phẩm product bao gồm tuần suất thanh toán(tuần, tháng,...), số tiền thanh toán mỗi lần
  • Để tạo Plan thì có 2 cách đó là mn có thể tạo trực tiếp ở Stripe dashboard hoặc có thể tạo ở local máy bằng rails c thông qua Stripe API. Ở đây mình sẽ sử dụng cách 2 nhé:
   Stripe::Plan.create({
    amount: 10000,
    interval: 'month',
    product: {
     name: 'Premium plan',
    },
    currency: 'usd',
    id: 'premium-plan',
   })
   
 • Chuẩn bị Product: Mình sẽ tạo product có trường stripe_plan_name dùng để lưu plan của product đó nhé. Theo thực tế thì 1 product có thể có nhiều plan nhưng để đơn giản nên mình làm luôn 1 product chỉ có plan thôi 😄

  Product.create(
   price_cents: 10000,
   name: 'Premium Plan',
   stripe_plan_name: 'premium-plan'
  )
  
 • Vậy là chúng ta đã có productplan của product đó

Step2: Migrate thêm một số column cần thiết
 • Tiếp đến để có thể quản lí được sự đồng bộ giữa user mua hàng ở server chúng ta với Customerstripe thì mình sẽ thêm một cột stripe_customer_id vào bảng User:
  rails generate migration AddStripeCustomerIdToUser stripe_customer_id:string
  
  rails db:migrate
  
Step3: Xử lí logic để đăng kí một subscription
 • Tiếp tục phần quan trọng là code chức năng xử lí đăng kí một subscription.

 • Mọi người mở file app/services/orders/stripe.rb và thêm đoạn code phía dưới nhé:

  def self.execute_subscription(plan:, customer:)
   customer.subscriptions.create({
    plan: plan
   })
  end
  
  def self.find_or_create_customer(card_token:, customer_id:, email:)
   if customer_id
    stripe_customer = Stripe::Customer.retrieve({ id: customer_id })
    if stripe_customer
     stripe_customer = Stripe::Customer.update(stripe_customer.id, { source: card_token})
    end
   else
    stripe_customer = Stripe::Customer.create({
     email: email,
     source: card_token
    })
   end
   stripe_customer
  end
  
  • Ở trên mình có 2 method:
   • excute_subscription: Hàm này mục đích dùng để thực thi việc đăng kí một subscription customer với plan truyền vào
   • find_or_create_customer: Hàm này mục đích là để tạo customer cho người dùng mua hàng
   • Để hiểu rõ hơn một số hàm có sẵn của Stripe như Stripe::Customer, Stripe::Plan,... mn tham khảo thêm ở stripe api doc nhé
 • Tiếp đến mình sửa lại hàm excute ở file app/services/orders/stripe.rb, thay dòng comment #SUBSCRIPTIONS WILL BE HANDLED HERE thành đoạn code phía dưới:

  customer = self.find_or_create_customer(
   card_token: order.token,
   customer_id: user.stripe_customer_id,
   email: user.email
  )
  
  if customer
   user.update(stripe_customer_id: customer.id)
   order.customer_id = customer.id
   charge = self.execute_subscription(plan: product.stripe_plan_name,
                     customer: customer)
  
  • Ở đây mình kiểm tra xem người dùng đã đăng kí Customerstripe chưa, nếu chưa thì mình sẽ đăng kí Customer thông qua hàm find_or_create_customer. Tiếp đến là thực thi đăng kí subscription thông qua hàm excute_subscription.
Step 4: Kiểm tra chức năng

Mọi người truy cập lại trang web của mình và chọn mua product có tên là Premium Plan và sau đó kiểm tra tại payment dashboar để thấy kết quả thanh toán nhé.

Paypal

Cũng tương tự với stripe để có thể tích hợp được paypal vào dự án thì chúng ta cần thêm gem paypal-sdk-rest và tạo một tài khoản ở paypal.com

Cấu hình Paypal

Step 1: Thêm gem paypal-sdk-rest
 • Thêm vào Gemfile:
  gem 'paypal-sdk-rest'
  
 • Chạy lại lệnh bundle install
Step 2: Tạo Paypal API key
 • Tạo một tài khoản Paypal ở developer.paypal.com.
 • Khi mn vừa tạo tài khoản xong thì Paypal sẽ tự động generate ra 2 account test ở môi trường sandbox cho mn. Mn có thể truy câp https://developer.paypal.com/developer/accounts/ để kiểm tra.
  • 1 tài khoản Personal: Đại diện cho người dùng thực tế, tới đây mình sẽ dùng tài khoản này để thử mua hàng.
  • 1 tài khoản Business: Đại diện cho tài khoản của cửa hàng, doanh nghiệp. Khi người dùng mua hàng thì tiền thanh toán sẽ được chuyển về cho tài khoản này
 • Tạo ứng dụng: Cũng giống như facebook, google, Paypal cũng áp dụng việc tạo một ứng dụng giống như cái cổng cho phép dự án của chúng ta kết nối với Paypal thông qua API KEY có được từ ứng dụng. Mn truy cập applications và tạo một ứng dụng ở trang này. Sau đó sẽ nhận được như hình dưới

 • Sau khi có được Client IDSecret mọi người mở file config/application.yml và cập nhật giá trị cho các keys PAYPAL_CLIENT_ID, PAYPAL_SECRET_KEYPAYPAL_ENV thì mọi người để là "sandbox"
Step 3: Config paypal
 • Tiếp đến là config ở phía server để cho server có thể tương tác được với paypal

 • Mọi người tạo mới file config/initializers/paypal.rb như dưới:

  PayPal::SDK.configure(
   mode: ENV['PAYPAL_ENV'],
   client_id: ENV['PAYPAL_CLIENT_ID'],
   client_secret: ENV['PAYPAL_CLIENT_SECRET'],
  )
  PayPal::SDK.logger.level = Logger::INFO
  

Step 4: Tích hợp paypal vào giao diện

 • Thêm đoạn require paypal js vào ở đầu file index.html.slim

  script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=#{ENV['PAYPAL_CLIENT_ID']}"
  
 • Khác với Stripe, Paypal chỉ có một button và khi người dùng click vào nó thì sẽ hiển thị một popup để người dùng login tài khoản và sau đó chọn hình thức thanh toán.

 • Để làm được điều đó Paypal JS có paypal.Buttons(PARAM1).render(PARAM2)

  • PARAM1: là một object có key env là môi trường thực thi, và 2 callback createOrderonApprove
  • PARAM2: 1 string tên của class hoặc id của elemet html, là nơi mà button này hiển thị ở trên view.
 • Mọi người thêm đoạn code dưới vào phần javascript trong file views/orders/index.html.slim

  (function setupPaypal() {
   function isPayment() {
    return $('[data-charges-and-payments-section] input[name="orders[product_id]"]:checked').length
   }
  
   function submitOrderPaypal(chargeID) {
    var $form = $("#order-details");
    // Add a hidden input orders[charge_id]
    $form.append($('<input type="hidden" name="orders[charge_id]"/>').val(chargeID));
    // Set order type
    $('#order-type').val('paypal');
    $form.submit();
   }
  
   paypal.Buttons({
    env: "#{ENV['PAYPAL_ENV']}",
    createOrder: function() {
    },
    onApprove: function(data) {
    }
   }).render('#submit-paypal');
  }());
  
  • Cuối cùng bạn truy cập local và chọn hình thức thanh toán là paypal và thấy có button paypal thì đã thành công

Cách hoạt động của Paypal

Khác với Stripe thì thanh toán bằng Paypal phức tạp hơn khá là nhiều từ chu trình thanh toán cho đến cách thức tích hợp nó vào dự án. Paypal chia luồng xử lí qua nhiều tầng nên việc request giữa client với server và bên thứ ba paypal cũng khá là nhiều. Vậy nên mình sẽ thêm phần này mục đích để chia sẻ sơ qua cách thức hoạt động của thanh toán quapaypal

 • Step 1: Đầu tiên khi mọi người click vào button paypal thì sẽ có một popup hiển thị đang loading và lúc này sẽ nhảy vào hàm createOrder và hàm này sẽ lấy các thông tin cần thanh toán như sản phẩm, tổng tiền,... và request lên server của mình. Lúc này server nhận thông tin và sử dụng hàm PayPal::SDK::REST::Payment.new để tạo một payment và gửi lại payment.token cho client. Client sau khi từ server một token.

 • Step 2: Sau khi nhận được token thì sẽ hiển thị một form login paypal ở popup

 • Step 3: Sau khi đăng nhập thành công thì sẽ hiển thị màn hình thanh toán. Khi mình click button Pay now lúc này method onApprove sẽ được gọi và hàm này gọi lên server của mình thực thi thanh toán thông qua hàm payment = PayPal::SDK::REST::Payment.find(payment_id)payment.execute. Nếu payment.execute thành công thì mới tiến hành trigger button submit ở form của mình. Kết thúc thanh toán

Tiến hành thực thi payment

 • Step 1: Tạo 2 router

  post 'orders/paypal/create_payment' => 'orders#paypal_create_payment', as: :paypal_create_payment
  post 'orders/paypal/execute_payment' => 'orders#paypal_execute_payment', as: :paypal_execute_payment
  
  • paypal_create_payment dùng để tạo payment và trả về token cho client tương ứng với step 1 mình giải thích ở trên nhé
  • paypal_execute_payment dùng để thực thi payment tương ứng với step 3
 • Step 2: Tạo một service thực thi thanh toán, tạo file app/services/orders/paypal.rb với đoạn code phía dưới:

  • Hàm finish: đơn giản chỉ là cập trang thái của order sau khi đã hoàn tất việc thanh toán
  • Hàm create_payment: Dùng để tạo payment và trả về một token
  • Hàm execute_payment: Dùng để thực thì payment qua hàm payment.execute
  class Orders::Paypal
   def self.finish(charge_id)
    order = Order.paypal_executed.find_by(charge_id: charge_id)
    return nil if order.nil?
    
    order.set_paid
    order
   end
  
   def self.create_payment(order:, product:)
    payment_price = (product.price_cents / 100.0).to_s
    currency = "USD"
    payment = PayPal::SDK::REST::Payment.new({
     intent: "sale",
     payer: {
      payment_method: "paypal"
     },
     redirect_urls: {
      return_url: "/",
      cancel_url: "/" },
     transactions: [{
      item_list: {
       items: [{
        name: product.name,
        sku: product.name,
        price: payment_price,
        currency: currency,
        quantity: 1 }
        ]
       },
      amount: {
       total: payment_price,
       currency: currency
      },
      description: "Payment for: #{product.name}"
     }]
    })
    if payment.create
     order.token = payment.token
     order.charge_id = payment.id
     return payment.token if order.save
    end
   end
  
   def self.execute_payment(payment_id:, payer_id:)
    order = Order.recently_created.find_by(charge_id: payment_id)
    return false unless order
    
    payment = PayPal::SDK::REST::Payment.find(payment_id)
    if payment.execute(payer_id: payer_id)
     order.set_paypal_executed
     return order.save
    end
   end
  end
  
 • Step 3: Gọi services ở controller app/controllers/orders_controller.rb

  • Thêm callback before_action prepare_new_order, hàm này tạo ở phần trước nên mọi người có thể xem lại
   class OrdersController < ApplicationController
    before_action :authenticate_user!
    before_action :prepare_new_order, only: [:paypal_create_payment]
     ...
   end
   
  • Chỉnh sửa lại hàm checkout, gọi hàm finish để hoàn tất việc thanh toán
   def checkout
     if order_params[:payment_gateway] == "stripe"
      ...
     else
      @order = Order.find_by charge_id: order_params[:charge_id]
      @order.set_paid
     end
     ...
     end
   
     render html: "Failed"
   end
   
  • Thêm 2 action paypal_create_paymentpaypal_execute_payment
   def paypal_create_payment
    result = Orders::Paypal.create_payment(order: @order, product: @product)
    if result
     render json: { token: result }, status: :ok
    else
     render json: {error: FAILURE_MESSAGE}, status: :unprocessable_entity
    end
   end
   
   def paypal_execute_payment
    if Orders::Paypal.execute_payment(payment_id: params[:paymentID], payer_id: params[:payerID])
     render json: {}, status: :ok
    else
     render json: {error: FAILURE_MESSAGE}, status: :unprocessable_entity
    end
   end
   
  • Cuối cùng mọi người thêm xử lí ở 2 callback onCreateOrderonApprove:
   paypal.Buttons({
    env: "#{ENV['PAYPAL_ENV']}",
    createOrder: function() {
     $('#order-type').val("paypal");
     if (isPayment()) {
      return $.post("#{paypal_create_payment_url}", $('#order-details').serialize()).then(function(data) {
       return data.token;
      });
     } else {
     }
    },
    onApprove: function(data) {
     if (isPayment()) {
      return $.post("#{paypal_execute_payment_url}", {
       paymentID: data.paymentID,
       payerID:  data.payerID
      }).then(function() {
       submitOrderPaypal(data.paymentID)
      });
     } else {
     }
    }
   }).render('#submit-paypal');
   
 • Step 4: Kiểm thử chức năng

  • Truy cập trang order
  • Chọn sản phẩm và chọn hình thức thanh toán paypal
  • Nhấn chọn button Paypal
   • Đăng nhập tài khoản personal sanbox mình tạo ở bước tạo tài khoản
   • Chọn địa điểm ship, hình thức thanh toán của paypal cung cấp và nhấn Pay now
  • Truy cập vào tài khoản personal sanboxpaypal.com để kiểm tra xem thông tin thanh toán.

Hy vọng qua bài chia sẻ này thì mọi người ứng dụng được các hình thức thanh toán online vào trang web của mình một cách thành công. Nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện thì có thể cmt vào bài viết nhé.

Cảm ơn mn đã đọc hết bài viết của mình. 😁😁

Happy Coding!!!👍👍👍


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.