+10

Tích hợp thanh toán online vào ứng dụng Rails

Giới thiệu

Hiện nay hình thức thanh toán online rất là phổ biến ở mọi trang web thương mại điện tử như Tiki, Shopee,... bởi vì nó đem lại sự tiện lợi và tính bảo mật cao cho người dùng. Và vì thế cũng đã có rất nhiều cổng thanh toán ra đời như Stripe, Paypal, Amazon Payments, Square, SecurePay, WorldPay, Authorize, 2Checkout, Braintree, Amazon, hoặc BlueSnap,...

Giới thiệu nhiều vậy thôi chứ ở bài viết này mình chỉ hướng dẫn 2 cổng thanh toán phỗ biến đó là StripePaypal vào ứng dụng Ruby on Rails.

Dưới đây là work flow chung của các payment method

Hình dung đơn giản thì chúng ta sẽ có một button hoặc một popup để người dùng nhập thông tin tài khoản hoặc nhập thông tin credit card. Công việc này do Stripe hoặc Paypal thực thi đầu tiên và bảo mật bởi họ sử dụng iframe hoặc popup để tránh việc ứng dụng của bạn lưu lại những thông tin nhạy cảm của người dùng như số credit card, tài khoản, mật khẩu,...

Sau khi nhập thông tin xong thì sẽ gửi đến bên thứ ba là Stripe hoặc Paypal và một cổng thanh toán sẽ được mở ra nhằm kết nối với ngân hàng và thực thi thanh toán giữa bên thứ ba với ngân hàng.

Stripe sử dụng một form input bao gồm credit card number, csv và ngày hết hạn sử dụng của thẻ để người dùng nhập thông tin vào đó, sau đó Stripe lấy thông tin đó để tạo ra một token trả về cho phía backend tiếp tục quá trình thanh toán với token thay vì những thông tin vừa nhập vào của users.

Khác với Stripe, còn ở Paypal thì sau khi click vào button Paypal sẽ hiển thị một popup để người dùng đăng nhập tài khoản và chọn phương thức thanh toán thông qua Paypal sau khi user xác nhận thông tin thanh toán thì Paypal sẽ trả về một token cho backend tiếp tục xử lí.

Qua một ít mô tả ở trên thì chúng ta cũng nắm được một phần cách làm việc của 2 phương thức thanh toán Stripe và Paypal rồi, vậy để tích hợp các phương thức thanh toán trên vào Rails app thì phải làm như thế nào. 👉👉Bài viết này sẽ giúp bạn làm điều đó. Let's go 😄 😄

Setup

Init project

 • Rails 6.0
 • Ruby
rails new payment_viblo -d mysql

Thêm gems

Ở bài viết này ngoài mấy gems paypal, stripe mình sử dụng thêm những gem sau:

 • devise: dùng để xác thực và phân quyền người dùng
 • money-rails: hỗ trợ trong việc định dạng tiền tệ
 • slim: sử dụng để làm view template

Mở Gemfile và thêm đoạn code phía dưới vào và sau đó chạy lệnh bundel install:

gem "devise", ">= 4.7.1"
gem "money-rails", "~> 1.7"
gem "slim", "~> 3.0", ">= 3.0.6"

Cấu hình và cài đặt gem

 • Install devise:
rails g devise:install
 • Install money-rails:
rails g money_rails:initializer
 • Thêm jquery: Ở rails 6 đã áp dụng webpacker làm asset complier nên cách thêm thư viện cho js cũng đã thay đổi.
  • Chạy lệnh yarn add jquery cho yarn hoặc npm install jquery cho npm
  • Mở file config/webpack/environment.js:
   const { environment } = require('@rails/webpacker')
   
   const webpack = require('webpack')
   environment.plugins.prepend('Provide', new webpack.ProvidePlugin({
    $: 'jquery/src/jquery',
    jQuery: 'jquery/src/jquery',
    jquery: 'jquery',
    'window.jQuery': 'jquery',
    Popper: ['popper.js', 'default']
   }))
   
   module.exports = environment
   
  • Thêm require("jquery") vào file app/javascript/packs/application.js

Tạo bảng

Ở bài viết này chúng ta cần có 3 bảng:

 • User: Dùng để chưa thông tin user và đăng nhập app

 • Product:

  • name
  • price_cents
  • stripe_plan_name: Dùng để xác định được sản phẩm có thuộc loại trả góp hay không và dùng cho cổng thanh toán Stripe
  • paypay_plan_name: Cũng tương tự như trường stripe_plan_name nhưng dùng cho cổng thanh toán Paypal
 • Order:

  • customer_id
  • user_id
  • product_id
  • status
  • price_cents
  • token: Dùng để lưu lại token từ bên thứ 3 trả về(ở đây là Paypal hoặc Stripe) và sử dụng cho việc xử lí ở backend
  • charge_id: Lưu lại id của lần thanh toán, cái này do bên thứ 3 (Paypal hoặc Stripe) trả về, phục vụ cho việc hoàn hoá đơn, điều tra sau này
  • payment_gateway: Tên loại cổng thanh toán như Paypal, Stripe
 • Chúng ta tiến hành tạo bảng:

  • model user: rails g devise User
  • model product
   • rails rails g model Product name stripe_plan_name paypal_plan_name price:monetize
   • Các bạn mở file migrate của product và sửa một tí ở chỗ price lại nhé:
    class CreateProducts < ActiveRecord::Migration[6.0]
     def change
      create_table :products do |t|
       t.string :name
       t.string :stripe_plan_name
       t.string :paypal_plan_name
       t.monetize :price, currency: { present: true } # sửa lại ở đây
    
       t.timestamps
      end
     end
    end
    
   • Để cho phép sử dụng object money cho thuộc tính price_cents ta mở file model/product.rb:
    # product.rb
    monetize :price_cents
    
  • model order:
   • rails g model Order user:references product:references price:monetize charge_id:string customer_id status:integer token error_message payment_gateway
   • Sửa lại thuộc tính price trong file migrate tương tự như bảng product
    class CreateOrders < ActiveRecord::Migration[6.0]
      def change
       create_table :orders do |t|
        t.references :user, null: false, foreign_key: true
        t.references :product, null: false, foreign_key: true
        t.monetize :price, currency: { present: true }
        t.string :charge_id
        t.string :customer_id
        t.integer :status
        t.string :token
        t.string :error_message
        t.string :payment_gateway
    
        t.timestamps
       end
      end
    end
    
   • Thêm một vài hàm sử dụng cho phía dưới vào file app/models/order.rb
    class Order < ApplicationRecord
     enum status: { pending: 0, failed: 1, paid: 2, paypal_executed: 3}
     enum payment_gateway: { stripe: 0, paypal: 1 }
     
     belongs_to :product
     belongs_to :user
    
     def set_paid
      self.status = Order.statuses[:paid]
     end
     
     def set_failed
      self.status = Order.statuses[:failed]
     end
     
     def set_paypal_executed
      self.status = Order.statuses[:paypal_executed]
     end
    end
    
 • Cuối cùng chúng ta chạy lệnh bundle exec rake db:migrate để tiến hành migrate nhé

 • Tiếp theo chúng ta thêm mới một số product để phục vụ việc demo, chạy rails c để mở console

  Product.create! name: "T-Shirt", price: 30
  Product.create! name: "Jean", price: 40
  
 • Tạo controller để thực hiện mua hàng và thanh toán:

  • rails g controller Orders index
  • Chỉnh sửa lại file route.rb
   Rails.application.routes.draw do
    root 'orders#index'
    devise_for :users
   end
   
  • orders_controller.rb:
   class OrdersController < ApplicationController
     before_action :authenticate_user!
     
     def index
      products = Product.all
      @products_purchase = products.where(stripe_plan_name:nil, paypal_plan_name:nil)
      @products_subscription = products - @products_purchase
     end
   
     def submit
     end
   end
   
  • File view views/orders/index.html.slim sẽ có nội dung như dưới:
   • orders[payment_gateway] dùng để lưu payment_gateway
   • orders[product_id] dùng để lưu product_id
   div
    h1 List of products
    = form_tag({:controller => "orders", :action => "submit" }, {:id => 'order-details'})
     input id='order-type' type="hidden" value="stripe" name='orders[payment_gateway]'
     .form_row
      h4 Charges/Payments
      - @products_purchase.each do |product|
       div data-charges-and-payments-section="true"
        = radio_button_tag 'orders[product_id]', product.id, @products_purchase.first == product
        span id="radioButtonName#{product.id}" #{product.name}
        span id="radioButtonPrice#{product.id}" data-price="#{product.price_cents}" #{humanized_money_with_symbol product.price}
       br
      h4 Subscriptions
      - @products_subscription.each do |product|
       div
        = radio_button_tag 'orders[product_id]', product.id, false
        span id="radioButtonName#{product.id}" #{product.name}
        span id="radioButtonPrice#{product.id}" data-price="#{product.price_cents}" #{humanized_money_with_symbol product.price}
       br
     hr
     h1 Payment Method
     .form_row
      div
       = radio_button_tag 'payment-selection', 'stripe', true, onclick: "changeTab();"
       span Stripe
      br
      div
       = radio_button_tag 'payment-selection', 'paypal', false, onclick: "changeTab();"
       span Paypal
     br
     br
     div#tab-stripe class='paymentSelectionTab active'
      div#card-element
      div#card-errors role="alert"
      br
      br
      = submit_tag "Buy it!", id: "submit-stripe"
     div#tab-paypal class='paymentSelectionTab'
      div#submit-paypal
     br
     br
     hr
   javascript:
    function changeTab() {
     var newActiveTabID = $('input[name="payment-selection"]:checked').val();
     $('.paymentSelectionTab').removeClass('active');
     $('#tab-' + newActiveTabID).addClass('active');
    }
   
   css:
    #card-element {
     width: 500px;
    }
    .paymentSelectionTab {
     display: none;
    }
    .paymentSelectionTab.active {
     display: block !important;
    }
   
 • Đến đây mọi người chạy rails s và truy cập vào localhost://3000 để xem thành quả nhé:

Payment configure

Ở bước này chúng ta config các key của các service thứ 3 nhé

 • Step 1: Tạo file config/application.yml như dưới nhé:

  default: &default
   PAYPAL_ENV: sandbox
   STRIPE_PUBLISHABLE_KEY: STRIPE_PUBLISHABLE_KEY
   STRIPE_SECRET_KEY: STRIPE_SECRET_KEY
   PAYPAL_CLIENT_ID: PAYPAL_CLIENT_ID
   PAYPAL_SECRET_KEY: PAYPAL_SECRET_KEY
  
  test:
   <<: *default
  
  development:
   <<: *default
  
 • Step 2: Ignore file config/application.yml trong file .gitignore

  # .gitignore
  ...
  /config/application.yml
  
 • Step 3: Config ENV từ file config/application.yml, các bạn mở file config/application.rb và thêm đoạn config phía dưới vào:

  config_file = Rails.application.config_for(:application)
  config_file.each do |key, value|
   ENV[key.to_s] = value
  end
  

Stripe

Configure

Để có thể tương tác với api của Stripe trong chúng ta sử dụng gem stripe-rails, mọi người có thể xem chi tiết doc api của Stripe ở đây

 • Step 1: Cài đặt gem stripe-rails

  • Thêm vào Gemfile: gem 'stripe-rails'
  • Chạy lại bundle install
 • Step 2: Tạo API key

  • Để ứng dụng của bạn có thể tương tác được với Stripe thì chúng ta cần phải có 2 key do Stripe cung cấp giống như chìa khoá để mở cổng trao đổi giữa ứng dụng với Stripe
  • Đầu tiên nêú bạn chưa có một tài khoản stripe thì bạn truy cập vào https://dashboard.stripe.com/ và tạo một tài khoản
  • Sau khi đăng nhập xong thì truy cập vào https://dashboard.stripe.com/test/apikeys để lấy PUBLIC KEYSECRET_KEY như hình của mình bên dưới nhé
  • Sau đó các bạn thay thế các key vừa có được với STRIPE_PUBLISHABLE_KEYSTRIPE_SECRET_KEY trong file config/application.yml chúng ta vừa tạo ở trên nhé.
 • Step 3: Configure stripe module

  • Chúng ta tạo file config/initializers/stripe.rb:
   Rails.application.configure do
     config.stripe.secret_key = ENV["STRIPE_SECRET_KEY"]
     config.stripe.publishable_key = ENV["STRIPE_PUBLISHABLE_KEY"]
   end
   
 • Step 4: Tích hợp Stripe JS vào view, mục đích để hỗ trợ trong việc tạo form cho người dùng nhập thông tin thẻ tín dụng, và tương tác với với Stripe

  • Include thư viện vào đầu file index.html.slim
   = stripe_javascript_tag
   
  • Chúng ta sẽ Stripe JS tạo một form cho người dùng nhập thông tin credit card, sau đó sẽ gửi những thông tin user vừa nhập đó cho Stripe thông qua Stripe API xử lí và trả về cho app một token, mục đích là để bảo mật thông tin người dùng.
  • Đầu tiên chúng ta tạo một card được hỗ trợ bằng stripe.js với cú pháp stripe.elements().create('card'), và để card vừa tạo có thể hiển thị ở trên view thì chúng ta dùng mount với cú pháp card.mount('#id-element)', và để tạo một token ta sử dụng hàm createToken như stripe.createToken(card).then(function(result). Ngoài ra còn có một số hàm khác, để hiểu rõ hơn các bạn truy cập https://stripe.com/docs/js/ nhé
  • Bây giờ chúng ta thêm đoạn code phía dưới vào file index.html.haml nhé:
   (function setupStripe() {
     var stripe = Stripe("#{ENV["STRIPE_PUBLISHABLE_KEY"]}");
     var elements = stripe.elements();
     var card = elements.create('card');
   
     card.on('change', function(event) {
      $('#submit-stripe').prop('disabled', false);
      const cardErrors = $('#card-errors');
   
      if (event.error) {
       cardErrors.text(event.error.message)
      } else {
       cardErrors.text('');
      }
     });
   
     card.mount('#card-element');
     var form = document.getElementById('order-details');
     // This will be called when the #submit-stripe button is clicked by the user.
     form.addEventListener('submit', function(event) {
      $('#submit-stripe').prop('disabled', true);
      event.preventDefault();
      stripe.createToken(card).then(function(result) {
       if (result.error) {
        // Inform that there was an error.
        var errorElement = document.getElementById('card-errors');
        errorElement.textContent = result.error.message;
       } else {
        // Now we submit the form. We also add a hidden input storing 
        // the token. So our back-end can consume it.
        var $form = $("#order-details");
        // Add a hidden input orders[token]
        $form.append($('<input type="hidden" name="orders[token]"/>').val(result.token.id));
        // Set order type
        $('#order-type').val('stripe');
        $form.submit();
       }
      });
      return false;
     });
    })();
   
 • Và bây giờ thử nhập card number và test xem chạy được chưa nhé. Stripe có hỗ trợ một số card number phục vụ cho việc test ở đây nhé https://stripe.com/docs/testing.

Stripe Charge

Sau khi đã có được token từ phía Stripe thì bây giờ chúng ta tiếp tục vào phần quan trọng nhất đó là xử lí và thanh toán nhé.

Step 1: Tạo stripe service

 • Chúng ta tạo folder app/services/orders, và tạo file app/services/orders/stripe.rb, trong file này chúng ta định nghĩa 1 class method để xử lí việc thanh toán order nhé.
class Orders::Stripe
 def self.execute(order:, user:)
  product = order.product
  # Check if the order is a plan
  if product.stripe_plan_name.blank?
   charge = self.execute_charge(price_cents: product.price_cents,
                  description: product.name,
                  card_token: order.token)
  else
 	 #SUBSCRIPTIONS WILL BE HANDLED HERE
  end

  unless charge&.id.blank?
   # If there is a charge with id, set order paid.
   order.charge_id = charge.id
   order.set_paid
  end
 rescue Stripe::StripeError => e
  # If a Stripe error is raised from the API,
  # set status failed and an error message
  order.error_message = e.message
  order.set_failed
 end
 
 private

  def self.execute_charge(price_cents:, description:, card_token:)
   Stripe::Charge.create({
    amount: price_cents.to_s,
    currency: "usd",
    description: description,
    source: card_token
   })
  end
end

Step 2: Xử lí ở controller

 • Chúng ta có action submit trong file app/controllers/orders_controller.rb như sau:
def submit
 @order = nil
 #Check which type of order it is
 if order_params[:payment_gateway] == "stripe"
  prepare_new_order
  Orders::Stripe.execute(order: @order, user: current_user)
 elsif order_params[:payment_gateway] == "paypal"
  #PAYPAL WILL BE HANDLED HERE
 end
ensure
 if @order&.save
  if @order.paid?
   # Success is rendered when order is paid and saved
   return render html: "Payed successfully"
  elsif @order.failed? && !@order.error_message.blank?
   # Render error only if order failed and there is an error_message
   return render html: @order.error_message
  end
 end
 
 render html: "Something went wrong!"
end

private

 # Initialize a new order and and set its user, product and price.
 def prepare_new_order
  @order = Order.new(order_params)
  @order.user_id = current_user.id
  @product = Product.find(@order.product_id)
  @order.price_cents = @product.price_cents
 end

 def order_params
  params.require(:orders).permit(:product_id, :token, :payment_gateway, :charge_id)
 end

Step 3: Oke giờ đến lúc test thành quả thôi nào, các bạn điền card number và submit, sau đó vào https://dashboard.stripe.com/test/payments để check xem.

Hôm nay mình dừng lại ở đây nhé. Phần sau mình sẽ viết tiếp về stripe subscription, paypal chargepaypal subscription.

Cảm ơn các bạn đã đọc

Happy Coding! 🤣🤣

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.