Tích hợp markdown vào bài viết

1.Giới thiệu

Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn 1 gem khác Ckeditor, trong Ruby on Rails mà cũng được sử trong soạn thảo các form text, nhằm tạo ra các bài viết đẹp mắt.

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu văn bản được tạo ra bởi John Gruber. Markdown sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu để đánh dấu văn bản và văn bản được viết bằng Markdown sẽ có thể được chuyển đổi sang HTML. Ngược lại các văn bản được viết bằng HTML cũng có thể được chuyển đổi sang Markdown.

2.Các bước sử dụng

Bước 1: Tạo một project

rails new demo_markdown

trong file Gemfile add thêm các gem

 gem "pygments.rb", "~> 0.6.3" 
 gem "redcarpet", "~> 3.3", ">= 3.3.4"
 gem "simplemde-rails"

Vào rails console chạy lệnh bundle install

bundle install

Trong đó:

pygments: Là bộ cú pháp tích hợp sẵn, để hỗ trợ cho định dạng simplemde: Là bộ soạn thảo trực quan (giao diện )

Sau đó chạy lệnh để sinh các file trong Markdown

rails g simplemde:install

Chạy lệnh trên nó sẽ tạo cho bạn thêm 2 file trong thư mục vendor đó là

 • vendor/assets/javascripts/simplemde.min.js
 • vendor/assets/stylesheets/simplemde.min.css

Sau đó import application.js

//= require simplemde.min

import application.scss

@import "simplemde.min";

Ở helper bạn khai báo

** app/helpers/application_helper.rb 
** 
module ApplicationHelper

 class HTMLwithPygments < Redcarpet::Render::HTML
  def block_code(code, language)
   Pygments.highlight(code, lexer: language)
  end
 end

 def markdown content
  renderer = HTMLwithPygments.new(hard_wrap: true, filter_html: true, tables: true)
  options = {
   autolink: true,
   no_intra_emphasis: true,
   disable_indented_code_blocks: true,
   fenced_code_blocks: true,
   lax_html_blocks: true,
   strikethrough: true,
   superscript: true,
   quote: true,
   highlight: true,
   tables: true,
   emoji: true
  }
  Redcarpet::Markdown.new(renderer, options).render(content).html_safe
 end
end

Bạn có thể tùy chỉnh các option này theo nhu cầu của bạn: Xem thêm các option này ở đây: Config Option

Trong view bạn thêm id: "markdown"

<%= f.text_area :content, class: "form-control input-md", placeholder: true, id: "markdown" %>

Trong javascript bạn cần gọi id markdown ra.ví dụ mình tạo ra một file config_markdown.js

$(document).ready(function() {
 var simplemde = new SimpleMDE({ element: document.getElementById("markdown") });
});

Phía trang show thì bạn thêm classmarkdown

<div class="post-article markdown">
    <%= markdown @blog.content %>  
</div>

Sau đó bạn chạy server sẽ thu được kết qủa. Mardown

Khi sử dung markdown để viết bài viết thì sẽ được lưu trong database dưới dạng cú pháp Markdown

3.Kết luận

Như vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn về tích hợp Markdown vào viết bài viết. Một gem khá hữu ích trong việc editor một đoạn văn bản.

4. Tài liệu tham khảo

https://github.com/KHN190/simplemde-rails https://www.youtube.com/watch?v=fY2SuLqMD_w&t=600s