Tích hợp giao dịch qua Paypal

Giới thiệu về PayPal

paypal.png

 • PayPal là một cổng thanh toán trực tuyến (dịch vụ trung gian) giúp bạn đưa tiền từ tài khoản vào tài khoản PayPal để giao dịch trên mạng hoặc rút tiền từ tài khoản PayPal về ngân hàng.
 • Sử dụng PayPal rất đơn giản hơn và bảo mật, hỗ trợ an toàn giao dịch cho cả người mua và người bán, thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.
 • Đăng kí PayPal rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.

Tích hợp PayPal vào website ROR sử dụng Classic APIs

Bước 1. Tạo ứng dụng Rails và các tài khoản PayPal

 • Tạo ứng dụng với model UsageHistory gồm 3 trường chính (amount, used_date và settlement_code)
 • Tạo UsageHistoriesController:
 class UsageHistoriesController < ApplicationController
   def new
    @usage_history = UsageHistory.new
   end

   def create
   end
 end
 • Tạo form thanh toán (usage_histories/new.html.haml):
= form_for @usage_history, url: usage_histories_path(secure: true), remote: true do |f|
   = f.text_field :amount
   = f.submit "Buy"
 • Tạo 2 tài khoản PayPal cho người bán và người mua với các thông tin tài khoản người bán: USERNAME, PASSWORD, SIGNATURE, VERSION_API

Bước 2. Tạo TOKEN cho giao dịch và redirect đến PayPal

 • Tạo hàm lấy token qua Net::HTTP
class UsageHistory < ActiveRecord::Base
   def token_payment locale
    uri = URI "https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp"
    return_url = "http://localhost:3000/usage_histories/new"
    cancel_url = "http://localhost:3000/usage_histories/new"
    data = {USER: USERNAME, PWD: PASSWORD,
     SIGNATURE: SIGNATURE, VERSION: VERSION_API,
     PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTACTION: "Sale",
     RETURNURL: return_url, CANCELURL: cancel_url,
     PAYMENTREQUEST_0_AMT: self.amount,
     PAYMENTREQUEST_0_CURRENCYCODE: "USD",
     METHOD: "SetExpressCheckout"}
    res = Net::HTTP.post_form uri, data
    response = to_hash res.body
    self.settlement_code = response[:TOKEN]
   end

   #Phân tích kết quả trả về dưới dạng hash
   def to_hash string
    string.split(/[&=]/).each_slice(2).inject({}) do |hash, i|
     hash[i.first.to_sym] = i.last
     hash
    end
   end
end
 • Redirect đến Paypal: Tạo file usage_histories/create.js.erb
<% @usage_history.token_payment %>
window.location.href = "https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=<%= @usage_history.settlement_code %>";

Bước 3. Tiến hành giao dịch trên PayPal và Confirm data trả về

 • Sau khi tiến hành giao dịch trên PayPal, kết quả giao dịch sẽ được trả về thông qua return_url ("http://localhost:3000/usage_histories/new")
 • Xây dựng hàm xử lý kết quả trả về của giao dịch trong model:
def data_confirm token
   uri = URI "https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp"
   data = {USER: USERNAME, PWD: PASSWORD,
    SIGNATURE: SIGNATURE, VERSION: VERSION_API,
    TOKEN: token, METHOD: "GetExpressCheckoutDetails"}
   res = Net::HTTP.post_form uri, data
   response = to_hash res.body
   self.amount = response[:AMT]
   if datetime = Time.zone.parse(URI.decode(response[:TIMESTAMP]))
    self.used_date = datetime
   end
   self.settlement_code = token
end
 • Xử lý controller:
def new
   @usage_history = UsageHistory.new
   @usage_history.data_confirm params[:token] if params[:PayerID].present?
end

Bước 4. Hoàn thành giao dịch

 • Xây dựng hàm xử lý kết quả giao dịch trong model:
def checkout_payment token, payer_id
   uri = URI "https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp"
   data = {USER: USERNAME, PWD: PASSWORD,
    SIGNATURE: SIGNATURE, VERSION: VERSION_API,
    PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTACTION: "Sale",
    TOKEN: token,
    PAYERID: payer_id,
    PAYMENTREQUEST_0_AMT: self.amount,
    METHOD: "DoExpressCheckoutPayment",
    PAYMENTREQUEST_0_CURRENCYCODE: "USD"}
   res = Net::HTTP.post_form uri, data
   response = to_hash res.body
   if response[:ACK] == "Success"
    self.settlement_code = token
   end
 end
 • Xử lý controller:
 def create
   if params[:usage_history]
    @usage_history = UsageHistory.new usage_history_params
    @usage_history.checkout_payment params[:usage_history][:settlement_code], params[:usage_history][:PayerID]
   end
   if @usage_history.save
    respond_to do |format|
     format.js do
      render js: "window.location.href='" + usage_history_path(@usage_history) + "'"
     end
     format.html{redirect_to @usage_history}
    end
   else
    respond_to do |format|
     format.js do
      flash[:alert] = "Error"
      render js: "window.location.href='" + new_usage_history_path + "'"
     end
     format.html{redirect_to new_usage_history_path, alert: "Error"}
    end
   end
 end

 private
 def usage_history_params
   params.require(:usage_history).permit [:amount, :used_date, :settlement_code]
 end

Như vậy chúng ta đã có một website có thể thanh toán qua PayPal đơn giản

Thanks for reading!


All Rights Reserved