Thực hiện query trên Elasticsearch

Trong bài viết Tìm hiểu về Elasticsearch lần trước, chúng ta đã biết được Elasticsearch là một Search Engine rất mạnh mẽ, có thể tìm kiếm trên hệ thống phân tán và đạt được performance cao khi tìm kiếm. Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẻ về cách cài đặt và các query trên Elasticsearch từ cơ bản đến nâng cao

1. Cài đặt môi trường cho Elasticsearch

a. Yêu cầu về môi trường

Về môi trường cài đặt, Elasticsearch có thể cài đặt vào hoạt động được trên những thiết bị hoặc hệ thống cài đặt môi trường JVM (Java Virtual Machine). Để cài môi trường Java, vui lòng tham khảo hướng dẫn này.

b. Cài đặt Elasticsearch (Ubuntu)

Cách 1: Sử dụng bản debian

 • wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.5.4.deb
 • sudo dpkg -i elasticsearch-6.5.4.deb
 • Để khởi động Elasticsearch: sudo systemctl start elasticsearch
 • Để dừng service của Elasticsearch: sudo systemctl stop elasticsearch

Cách 2: Sử dụng bản nén (.tar.gz):

 • wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.5.4.tar.gz
 • tar -xvf elasticsearch-6.5.4.tar.gz
 • cd elasticsearch-6.5.4
 • bin/elasticsearch

Sau khi cài đặt thành công, có thể vào đường dẫn localhost:9200 để kiểm tra.

2. Query trên Elasticsearch

1.1. Index API

 • Tạo mappings cho index:
curl -X PUT 'localhost:9200/posts' -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "mappings": {
    "post": {
      "properties": {
        "id": {"type": "keyword"},
        "title": {"type": "text"},
        "content": {"type": "text"},
        "published_at": {"type": "date"}
      }
    }
  }
}'
 • Thêm mới hoặc update 1 document:
curl -X PUT 'localhost:9200/posts/post/1' -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "id": "1",
  "title": "The first post",
  "content": "Welcome to ES",
  "published_at": "2019-05-11T10:00:00"
}'

Mỗi index chỉ có thể tạo mappings một lần duy nhất, vì vậy chúng ta không thể thay đổi lại tên trường cũng như kiểu của trường đó. Nhưng có thể thêm những trường khác tùy ý, chỉ cần lúc insert hoặc update dữ liệu, hãy thêm vào chuỗi JSON body là được. Ví dụ, request sau vẫn sẽ thỏa mãn:

curl -X PUT 'localhost:9200/posts/post/1' -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "id": "1",
  "title": "The first post",
  "content": "Welcome to ES",
  "published_at": "2019-05-11T10:00:00",
  "updated_at": "2019-05-11T12:00:00"
}'
 • Thêm mới hoặc update nhiều document:
curl -X POST "localhost:9200/_bulk" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{ "index" : { "_index" : "posts", "_type" : "post", "_id" : "2" } }
{"id":"2","title":"The second post","content":"Welcome to ES","published_at":"2019-05-11T11:00:00"}
{ "index" : { "_index" : "posts", "_type" : "post", "_id" : "3" } }
{"id":"3","title":"The third post","content":"Welcome to ES","published_at":"2019-05-11T12:00:00"}
'
 • Xem thông tin các index:
  curl -X GET 'localhost:9200/_cat/indices?v'

1.2. Search API

 • match query: match query thuộc kiểu full-text query, kết quả trả về là những document match với một trong những từ trong điều kiện query. Ví dụ:
curl -X POST "localhost:9200/posts/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "match": {
      "title": "the post"
    }
  }
}'

=> Kết quả phù hợp có thể là: The first, The post, the first post

 • term query: Trả về document chứa từ trong điều kiện query. Không nên dùng term query đối với những trường dữ liệu text. Chỉ nên dùng cho những trường hợp cần tìm kiếm một cách chính xác, ví dụ với những trường như: price, id, username,...
curl -X POST "localhost:9200/posts/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "term": {
      "id": "1"
    }
  }
}'
 • wildcard query: Trả về những document match với chuỗi wildcard expression. Hỗ trợ với * khớp với chuỗi kí tự bất kì (có thể rỗng), ? khớp với một kí tự đơn.
curl -X POST "localhost:9200/posts/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "wildcard": {
      "title": "fi*"
    }
  }
}'

=> Những title match có thể là: the first, the film,...

 • range query: Dùng trong trường hợp so sánh các dữ liệu kiểu numeric, datetime. Ví dụ như: thực hiện tìm kiếm những bài post có ngày published_at trong ngày 2019-05-10:
curl -X POST "localhost:9200/posts/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "range": {
      "published_at": {
        "lte": "2019-05-10T23:59:59",
        "gte": "2019-05-10T00:00:00"
      }
    }
  }
}'
 • bool query: Dùng để kết hợp nhiều câu query lại với nhau bằng những mệnh đề: should (or), must (and):
curl -X POST "localhost:9200/posts/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "bool": {
      "must": [{
        "match": {
          "title": "first post"
        }
      },
      {
        "range": {
          "published_at": {
            "lte": "2019-05-10T23:59:59",
            "gte": "2019-05-10T00:00:00"
          }
        }
      }]
    }
  }
}'
 • sort: Thực hiện sắp xếp kết quả trả về:
curl -X POST "localhost:9200/posts/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "sort": [
    {"publish_at": "desc"},
    "_score"
  ],
  "query": {
    "term": {
      "title": "post"
    }
  }
}'
 • fromsize: Cho phép giới hạn số lượng kết quả trả về và vị trí bắt đầu lấy kết quả:
curl -X POST "localhost:9200/posts/_search?pretty&from=10&size=10" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": { "match_all": {} }
}'

Kết quả của query trên sẽ lấy những document từ vị trí thứ 10-20 được lưu trong index.

1.3. Aggregation API

Được thiết kế phục vụ cho việc tính toán, phân tích dữ liệu tập hợp trên Elasticsearch. Elasticsearch hỗ trợ rất nhiều hàm liên quan đến tập hợp, thống kê điển hình như: avg, min, max, sum, count,... Ví dụ: Tính trung bình giá của tất cả các sản phẩm:

curl -X POST "localhost:9200/posts/_search?size=0" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "aggs": {
    "avg_price": { "avg": { "field": "price" } }
  }
}'

Kết luận

Trên đây là những API thường hay được sử dụng trong Elasticsearch. Nếu muốn tìm hiểu thêm, xin vui lòng truy cập tài liệu tham khảo phía dưới. Cảm ơn vì đã đọc bài viết này.

Tham khảo

Elasticsearch - Query DSL Elasticsearch - Aggregation API https://viblo.asia/p/23-cau-truy-van-huu-ich-trong-elasticsearch-phan-1-Ljy5VoMbKra


All Rights Reserved