+5

Thử nghịch ngợm với Fabric

Nội dung bài viết dựa theo tech.actindi.net của tác giả Ohata

Fabric là gì?

Fabric là 1 tool để deploy viết bằng Python.

Nó khá là giống với Capistrano của Ruby, tuy nhiên bài này sẽ được sử dụng ở các điều kiện sau:

 • Không làm thứ quá to tát.
 • Sử dụng Ansible chính nó (sử dụng Python).
 • Bản thân ứng dụng là js (không sử dụng Ruby).

Khi dùng thử Fabric thì những ấn tượng đầu tiên là:

 • Một công cụ khá hữu ích để vận hành các ứng dụng.
 • Khá là gần vai trò của Fastlane

Hãy lấy thử nó về vạch vọc ở đây: https://get.fabric.io/

Chuẩn bị

Cài Python

(Bình luận: Oh s***! Blog này đc viết thí nghiệm trên Mac 😢 sinh viên nghèo tới lap thường còn ko mua nổi nữa là Táo )

Trước tiên, chạy lệnh sau:

$ brew install pyenv

Check danh sách version và chọn cài đặt 3.7

$ pyenv install --list
$ pyenv install 3.7.0

Nếu xcode không có sẵn sẽ xảy ra lỗi. Trong trường hợp đó hãy chạy xcode-select --install (lỗi zipimport.ZipImportError: can't decompress data; zlib not available', cách sửa ở đây: https://qiita.com/zreactor/items/c3fd04417e0d61af0afe)

Sau khi xong chạy tiếp

$ pyenv global 3.7.0
$ python --version

Cài đặt của Python ở hệ thống sẽ có vài phần không có sẵn nên hãy ghi phần sau vào ~/.bash_profile

eval "$(pyenv init -)"
$ python --version
Python 3.7.0

Ngon rồi nhé các bạn

Cài Fabric

Tác giả trong bài chạy lệnh sau

$ pip install fabric

Và được cái kết quả khá vui tươi là fabric.api không chạy Vì cũng mới học Python nên mình cũng méo thấu đc cái lỗi bác ấy nói là cái gì. Cơ mà giải pháp là:

$ pip install fabric3

Build ứng dụng

Bài này sẽ làm ứng dụng Vue.js theo các bước tuần tự như sau:

 1. Tạo thư mục để triển khai trong môi trường cục bộ
 2. Clone hoặc pull từ github
 3. Xây dựng ứng dụng vue
 4. Đẩy lên server

Cấu trúc thư mục

Cấu trúc của Python thôi

fabfile
 |- __init__.py
 |- enviroments.py
 |- deploy.py

init.py

from fabfile.enviroments import prod, dev
from fabfile.deploy import build, deploy

enviroments.py

from fabric.api import env
from fabric.decorators import task

repo_name = 'hoge' #githubのリポジトリ名
github_url = "[email protected]:hoge/hogehoge.git" #githubのリポジトリ

@task
def prod():
  env.repo_name = repo_name
  env.environment = "prod"
  env.github = github_url
  env.branch = 'master'
  env.deploy_user = 'deploy_user'
  env.deploy_hosts = ['xxx.xxx.xxx.xxx']
  env.work_dir = '/tmp/hoge/prod/'
  env.app_name = 'hoge_vue'

@task
def dev():
  env.repo_name = repo_name
  env.environment = "dev"
  env.github = github_url
  env.branch = 'develop'
  env.deploy_user = 'deploy_user'
  env.deploy_hosts = ['xxx.xxx.xxx.xxx']
  env.work_dir = '/tmp/hoge/dev/'
  env.app_name = 'hoge_vue'  

deploy.py

from fabric.api import run, abort, env, cd, local, lcd, settings, put
from fabric.decorators import task

class Build(object):

  def web(self):
    app_name = env.app_name
    self.__work_dir()
    with lcd(env.work_dir):
      self.__pull_github()
      with lcd(env.repo_name):
        self.__build_apps()

  def __work_dir(self):
    local('mkdir -p {}'.format(env.work_dir))

  def __pull_github(self):
    with settings(warn_only=True):
      if local('ls -la {}'.format(env.repo_name)).failed:
        local('git clone {}'.format(env.github))
      with lcd(env.repo_name):
        local('git checkout {}'.format(env.branch))
        local('git pull')

  def __build_apps(self):
    with lcd(env.repo_name):
      local('npm install')
      local('npm run build')

class Deploy(object):

  def web(self):
    app_name = env.app_name
    put("{0}/{1}/{2}/dist/*".format(env.work_dir, env.repo_name, app_name), "/var/www/{}/".format(app_name))

  def restart_server(self):
    with cd('/var/www/{}/'.format(env.app_name)):
      run('forever start')

@task #@task ここに記載したものがコマンド実行時のタスク
def build():
  local = Build()
  local.web()
  print("build success!!")

@task
def deploy():
  local = Build()
  local.web()
  remote = Deploy()
  remote.web()
  remote.restart_server()
  print("deploy success!!")

Chạy thử

Build

fab dev build

Deploy

fab dev deploy

Cảm nhận của tác giả Ohata

Dịch nôm na là cũng dễ sử dụng và rất nhanh (Phần còn lại là quảng cáo cho clb bóng rổ của cty)

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.