+5

Thử dùng Serverless Framework Jets Ruby

Xin chào tất cả các anh em! Chúc anh em của cộng đồng Viblo năm mới dồi dào sức khỏe và lương tăng đều đều =)))

Vâng ngắn gọn là khai bút năm mới đang không có ý tưởng nên mình xin phép dịch bài.

Bài viết gốc do tác giả Nakamura viết ở trang tech.actindi.net tại đây.

Khi nhắc tới serverless framework, tác giả trong bài cũng khá là mông lung không biết nên bắt đầu từ đâu cho tới khi bất ngờ gặp được framework Jets viết từ Ruby này. Và sau đó anh ấy đã thử mày mò thí nghiệm ở Docker để nhanh chóng nghiên cứu nó. Giới thiệu thêm thì Jets là framework viết bằng Ruby, do 1 tác giả người Việt là Tung Nguyen đang ở San Francisco dựng.

Và tác giả giới thiệu khá vui nhộn như trên rằng AWS và Ruby đã "khởi nghiệp" với nhau cho ra đứa bé tên Jets 👉👌

Cài đặt Jets trên môi trường Docker

Đầu tiên phải có vài câu lệnh con con dưới đây ở môi trường local

$ mkdir src
$ cd src

Sau đó, tạo container Ruby 2.6 trên Docker

$ docker run -it --rm -v ${PWD}:/usr/src/app ruby:2.6 bash

Lập xong container thì cài yarn ở đó luôn

[email protected]:/# apt-get update -qq && apt-get install -y build-essential
[email protected]:/# curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
[email protected]:/# echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
[email protected]:/# apt-get update && apt-get install yarn

Sau đó là cài Jets

[email protected]:# cd /usr/src/app
[email protected]:/usr/src/app# gem install jets

Và giờ chúng ta thoát khỏi container

[email protected]:/usr/src/app# exit

Chuẩn bị docker-compose

(OK, tới đây cho xin bình luận cá nhân. Bác này viết bài qua loa quá 😢 Đành là hướng dẫn cài ở docker nhưng chả có cái project nào cả. Và lần đầu tiên mình dịch 1 bài blog IT tiếng Nhật mà không phải dùng app hay google translate hỗ trợ. Tháng này đành dịch thêm bài nữa chứ bài này chả luyện tập được tiếng Nhật tẹo nào cả)

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo và sửa 1 dockerfile trống.

FROM ruby:2.6

RUN apt-get update -qq && apt-get install -y build-essential libpq-dev
RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash - && \
  apt-get install nodejs
RUN curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add - && \
  echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list && \
  apt-get update && apt-get install -y yarn

RUN mkdir /usr/src/app
WORKDIR /usr/src/app
COPY Gemfile* /usr/src/app/
RUN bundle install
COPY . /usr/src/app/

Tiếp đó chúng ta sẽ sửa lại docker-compose.yml như sau

version: '3'
services:
 db:
  image: mysql:5.7.17
  ports:
   - "3306:3306"
  volumes:
   - db-data:/var/lib/mysql
  env_file:
   - .env.development

 web:
  build: .
  command: /bin/sh -c "bundle exec jets server --host '0.0.0.0'"
  ports:
   - "8888:8888"
  volumes:
   - .:/usr/src/app
  environment:
   RAILS_ENV: development
  env_file:
   - .env.development
  depends_on:
   - db

volumes:
 db-data:

Đổi password tại database.yml nhe các bạn

password: <%= ENV['MYSQL_ROOT_PASSWORD'] %>

Sửa MYSQL_ROOT_PASSWORD và DB_HOST tại env.development

MYSQL_ROOT_PASSWORD=(Cái password gì nó dài dài 1 tí. Càng dài càng sướng)
DB_HOST=db

Khi chạy docker-compose up, trang welcome của Jets sẽ hiện ra.

Khởi tạo ứng dụng

Đầu tiên là tạo 1 model bằng scaffold

$ docker-compose exec web jets generate scaffold Post title:string

Sau đó chúng ta sẽ có các file có cấu trúc như trong Rails

   invoke active_record
   create  db/migrate/20190201085745_create_posts.rb
   create  app/models/post.rb
   invoke resource_route
    route  resources :posts
   invoke scaffold_controller
   create  app/controllers/posts_controller.rb
   invoke  erb
   create   app/views/posts
   create   app/views/posts/index.html.erb
   create   app/views/posts/edit.html.erb
   create   app/views/posts/show.html.erb
   create   app/views/posts/new.html.erb
   create   app/views/posts/_form.html.erb
   invoke  helper
   create   app/helpers/posts_helper.rb

Chúng ta sẽ migrate dữ liệu

$ docker-compose exec web jets db:create db:migrate

Và khi truy cập http://localhost:8888/posts, chúng ta sẽ thấy 1 cái CMS quen thuộc.

Lời bình của tác giả

Với ai đó đã quen Rails thì việc học Jets sẽ tốn khá ít thời gian. Và tác giả đang tìm cách để deploy lên AWS.

Tham khảo

 • Trang chính của Jets Ruby: http://rubyonjets.com/
 • Link hướng dẫn chi tiết làm project đơn giản với Jets: https://qiita.com/gotchane/items/fd3c1e54f7bdaa4ab813 (ôi xin hẹn các bạn chậm nhất là tháng sau mình sẽ dịch bài ở qiita kia. Bài ấy hay vãi. Hoặc bạn nào đó dịch luôn cho mình dùng thử cũng ok. Dịch xong nhớ inbox mình để mình upvote+ghim+follow+comment nâng đỡ. Địa chỉ fb của mình tìm dễ ấy mà)

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.