+7

Tạo user và phân quyền cho MySQL/MariaDB

Nghe có vẻ đây là một chủ đề đơn giản, nhưng nếu đây lần đầu bạn tìm hiểu vấn đề này thì cũng không dễ lắm đâu nhé. Hệ thống user và phân quyền của MySQL cũng không mấy phức tạp đâu, chỉ mất một chút thời gian làm quen thôi. Mình cùng bắt đầu nào.

Tạo user

Để tạo user với MySQL chúng ta dùng query CREATE USER. Bạn có thể thêm IF NOT EXISTS để query không lỗi nếu user đã tồn tại sẵn.

CREATE USER [IF NOT EXISTS] '<username>' [IDENTIFIED BY '<password>'];

Ví dụ mình tạo user myussername thì query sẽ như thế này,

CREATE USER IF NOT EXISTS 'myusername';

Nếu bạn muốn set password nữa thì thêm IDENTIFIED BY như này.

CREATE USER IF NOT EXISTS 'myusername' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Giờ nếu nhỡ bạn quên chưa set password hoặc muốn đổi sang cái khác thì chúng ta sẽ dùng ALTER USER.

ALTER USER 'myusername'@'%' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Nếu bạn muốn login mà không cần password nữa thì có thể set lại password thành empty như thế này.

ALTER USER 'myusername'@'%' IDENTIFIED BY '';

Bạn có thế thấy lần này mình có thêm đoạn @'%' ở phía sau username nữa. Với MySQL, mỗi user sẽ được xác định bởi 2 thứ: usernamehost mà bạn đang truy cập đến. Nghĩa là password và quyền của myusername khi bạn kết nối với MySQL từ localhost hoặc từ một client/server có thể sẽ khác nhau hoàn toàn.

Ví dụ mình tạo user như thế này.

CREATE USER IF NOT EXISTS 'myusername'@'localhost';
CREATE USER IF NOT EXISTS 'myusername'@'%' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Thì mình sẽ login được vào myusername mà không cần password nếu dùng mysql client trên cùng một máy với nơi chạy MySQL như thế này.

mysql -u myusername

Nhưng nếu login từ một máy khác thì sẽ bị từ chối ngay.

$ mysql -h 172.17.0.1 -P 3306 -umyusername

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'myusername'@'172.17.0.1' (using password: NO)

Mà phải dùng password như thế này thì mới login được

mysql -h 172.17.0.1 -P 3306 -umyusername -pmypassword

Nếu bạn không set host thì mặc định nó sẽ là % như mình set ở trên, có nghĩa là tất cả các host trừ những cái đã được set riêng (như ở trên là trừ localhost). Nếu bạn không cần phân quyền riêng cho từng host thì cứ để mặc định là được rồi.

Một chút lưu ý là localhost127.0.0.1 khác nhau nhé 🤪. localhost chỉ dùng cho khi kết nối với MySQL qua Unix socket (/var/run/mysqld/mysqld.sock), là mặc định của mysql client. Các ứng dụng khác thì thường kết nối qua TCP connection nên sẽ sử dụng host 127.0.0.1.

Để xem các user đã được tạo, bạn có thể query từ bảng mysql.user

SELECT user, host, password FROM mysql.user;
+----------------+-----------+-------------------------------------------+
| User      | Host   | Password                 |
+----------------+-----------+-------------------------------------------+
| mariadb.sys  | localhost |                      |
| root      | localhost | *54904D5A3736765873CCE669C7215D541A001B67 |
| root      | %     | *54904D5A3736765873CCE669C7215D541A001B67 |
| myusername   | localhost |                      |
| myusername   | %     | *7F6C7C0B40B56A2B136E8C2A23E1EDA4BD3ADFCD |
+----------------+-----------+-------------------------------------------+

Phân quyền cho user

Mình sẽ tạo một chiếc DB tên là mydatabase như thế này.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS 'mydatabase';

Để trao quyền cho user thao tác trên DB, chúng ta sẽ dùng GRANT. Thông thường user sẽ có các quyền sau:

 • CREATE: tạo DB và table.
 • DROP: xóa DB và table.
 • SELECT: query dữ liệu trong bảng.
 • DELETE: xóa dữ liệu trong bảng.
 • INSERT: thêm dữ liệu vào bảng.
 • UPDATE: update dữ liệu trong bảng.
 • GRANT OPTION: cấp quyền cho các user khác.
 • EXECUTE: chạy stored procedure, function.
 • ALL PRIVILEGES: tất cả mọi quyền.

Query để trao quyền cho user sẽ như thế này;

GRANT <permission> ON <database_name>.<table_name> TO '<username>'@'<host>';

Chúng ta vẫn có user được xác định bởi usernamehost như đã nói từ phần trước. Bạn có thể chọn trao quyền cho từng bảng nhất định trong DB hoặc tất cả các bảng bằng cách dùng *. Ví dụ mình cấp quyền cho myusername được phép cấp quyền cho user khác như thế này:

GRANT GRANT OPTION ON mydatabase.* TO 'myusername'@'%';

Để xóa quyền đã tro cho user bạn có thể dùng REVOKE với cú pháp tương tự:

REVOKE <permission> ON <database_name>.<table_name> TO '<username>'@'<host>';

Ví dụ:

REVOKE GRANT OPTION ON mydatabase.* TO 'myusername'@'%';

Thường thì khi phân quyền cho user, user sẽ được chia thành 3 loại:

 • owner: có tất cả mọi quyền với DB.
 • readonly: chỉ có quyền đọc dữ liệu.
 • readwrite: có quyền đọc và ghi dữ liệu.

Áp dụng phần trên, chúng ta sẽ có query để set quyền owner cho user như thế này.

GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'myusername'@'%';

Giả sử mình muốn set quyền readonly cho user mydatabase_readonly thì query sẽ như thế này.

GRANT SELECT ON mydatabase.* TO 'mydatabase_readonly'@'%';

Cuối cùng là set quyền readwrite cho mydatabase_readwrite:

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP ON mydatabase.* TO 'mydatabase_readwrite'@'%';

Để xem các quyền đã được cấp cho user, bạn có thể dùng SHOW GRANTS.

SHOW GRANTS FOR 'myusername';
+----------------------------------------+
| Grants for myusername@%        |
+----------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `myusername`@`%` |
+----------------------------------------+

Mặc định thì user sẽ có một quyền USAGE như trên. Trông có thể hơi confusing một tí vì nhìn nó giống như là quyền truy cập tất cả mọi database ấy, cơ mà thật ra USAGE có nghĩa là không có quyền gì cả 🤣. Nghĩa là mặc định user sẽ không có quyền truy cập bất kì database nào cả.

Hết rồi. Cũng không khó tí nào phải không 😉. Chúc bạn thành công nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.