+1

Tạo Ruby on Rails API với Auth0 Authentication

1.Auth0 là gì

Auth0 là một platform cung cấp các dịch vụ authentication và authorization như các chức năng như đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, đăng nhập bằng SMS, multi factor authentication,... cho ứng dụng của bạn. Ngoài ra, Auth0 sẽ lưu trữ và cũng cấp các dịch vụ để quản lý các thông tin dùng để đăng nhập của người dùng như email, username, số điện thoại, password,... Do vậy dịch vụ này rất hữu ích khi hệ thống của bạn gồm nhiều dịch vụ và bạn muốn người dùng chỉ sử dụng một tài khoản để đăng nhập cho tất cả các dịch vụ này mà không cần phải lặp đi lặp lại việc implement lại chức năng đăng nhập cho các dịch vụ đó. Ở bài viết này, mình sẽ thực hành tích hợp Auth0 vào ứng dụng Rails thông qua API.

2.Auth0 Setup

Truy cập https://auth0.com/ để đăng ký tài khoản, sau đó tạo một API ở đây Nhấn nút "Create API" để tạo

Điền các thông tin như trên

3.Rails Setup

Tạo một Rails API project với database là mysql

rails new auth0_demo --api --database=mysql

Thêm gem JWT, access token từ phía Auth0 gửi lên là một Json Web Token nên ở đây ta sẽ dùng thư viện JWT để decode token từ phía client gửi lên.

# add to your Gemfile
gem 'jwt'

# execute on the command line
bundle install

3.1 Tạo Class JsonWebToken

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một class JsonWebToken ở server (Rails) chứa code để xác thực và giải mã access token từ Authorization header của request. Việc giải mã sẽ sử dụng cơ chế giải mã bằng key do Auth0 cung cấp ở https://AUTH0_DOMAIN/.well-known/jwks.json

# lib/json_web_token.rb

# frozen_string_literal: true

require "net/http"
require "uri"

class JsonWebToken
 def self.verify token
  JWT.decode(token, nil, true, algorithms: "RS256", iss: "https://AUTH0_DOMAIN/", verify_iss: false,
   aud: Rails.application.secrets.auth0_api_audience, verify_aud: true) do |header|
   jwks_hash[header["kid"]]
  end
 end

 def self.jwks_hash
  jwks_raw = Net::HTTP.get URI("https://AUTH0_DOMAIN/.well-known/jwks.json")
  jwks_keys = Array(JSON.parse(jwks_raw)["keys"])
  Hash[
   jwks_keys.map do |k|
    [
     k["kid"],
     OpenSSL::X509::Certificate.new(
      Base64.decode64(k["x5c"].first)
     ).public_key
    ]
   end
  ]
 end
end

Lưu ý: thay thế AUTH0_DOMAIN bằng domain Auth0 của bạn, có thể xem domain này tại https://manage.auth0.com/#/applications, chọn Default App > tab Settings > Domain

3.2 Định nghĩa một module sercured

Tạo một module Secured chứa các hàm để lấy access token từ header Authorization của request và giải mã nó

# app/controllers/concerns/secured.rb

# frozen_string_literal: true

module Secured
 extend ActiveSupport::Concern

 included do
  before_action :authenticate_request!
 end

 private

 def authenticate_request!
  auth_token
 rescue JWT::VerificationError, JWT::DecodeError
  render json: { errors: ["Not Authenticated"] }, status: :unauthorized
 end

 def http_token
  if request.headers["Authorization"].present?
   request.headers["Authorization"].split(" ").last
  end
 end

 def auth_token
  JsonWebToken.verify(http_token)
 end
end

Code trên được tham khảo từ document của Auth0 tại đây

Thêm auto load path đến thư mục lib ở file config/application.rb

# config/application.rb

config.autoload_paths << "#{Rails.root}/lib"

3.3 Public và private route

Thông thường trong một dự án sẽ có 2 loại API là API cần Authentication (private) và API không cần Authentication (public). Ở đây mình sẽ tạo 2 controller là PrivateController và PublicController chứa các API public và private

Tạo controller public bằng lệnh

bin/rails generate controller Public hello

Code thực thi cho public controller

class PublicController < ApplicationController
 def hello
  render json: { message: "Hello from a public endpoint! You don't need to be authenticated to see this." }
 end
end

Tạo controller private bằng lệnh

bin/rails generate controller Private hello

Code thực thi cho private controller

class PrivateController < ApplicationController
 include Secured

 def hello
  render json: { message: "Hello from a private endpoint! You need to be authenticated to see this." }
 end
end

4.Test API public và private bằng console

Để có thể test được API thì đầu tiên chúng ta cần phải lấy được access token để có thể xác thực, ở bài này mình sẽ sử dụng API của Auth0 (đã tạo ở bước đầu tiên) để sinh ra access token, nhưng best practice là access token này phải được get từ phía client như VueJS, ReactJS, ... Bạn có thể tham khảo cách lấy access token thông qua login sử dụng VueJS và Auth0 ở đây

4.1 Lấy access token bằng cURL

Truy cập vào trang danh sách API, nhấn vào API đã tạo ở phần đầu tiên (của mình là "My API") sau đó vào tab "Test" và là theo hướng dẫn:

curl --request POST \
 --url https://AUTH0_DOMAIN/oauth/token \
 --header 'content-type: application/json' \
 --data '{"client_id":"<client Id>","client_secret":"<client secret>","audience":"http://localhost:3000","grant_type":"client_credentials"}'

Dữ liệu trả về sẽ có dạng

{
 "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjFUNm4wQk1Kdm03MW9aVDBrRExMWiJ",
 "token_type": "Bearer"
}

4.2 Api public

curl --request GET \
 --url http://localhost:3000/public/hello

Kết quả

{"message":"Hello from a public endpoint! You don't need to be authenticated to see this."}

4.3 Api private

curl --request GET \
 --url http://localhost:3000/private/hello

Một error sẽ xuất hiện vì không có access token

{"errors":["Not Authenticated"]}

Truyền access token thông qua header authorization

curl --request GET \
 --url http://localhost:3000/private/hello/ \
 --header 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjFUNm4wQk1Kdm03MW9aVDBrRExMWiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2Rldi1tenplMmdmbS51cy5hdXRoMC5jb20vIiwic3ViIjoiaEFHblNBbGgySU5IOGI1bENQYTNSZTNpb3h6TzBSTEhAY2xpZW50cyIsImF1ZCI6Imh0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3Q6MzAwMCIsImlhdCI6MTYyNjYxNjg1MywiZXhwIjoxNjI2NzAzMjUzLCJhenAiOiJoQUduU0FsaDJJTkg4YjVsQ1BhM1JlM2lveHpPMFJMSCIsImd0eSI6ImNsaWVudC1jcmVkZW50aWFscyJ9.tZtyqUT8h5b_Jjjc4QILaRzpK2ES2M1hkkRY8wKCtY0KKnFPdMOgoMYe_73DqLU2OSPTU17xzc0asyW91MRSkw4UBMD41oMfmO7pD3Im0RqyJTSE42LX_wNAYsKMf39hrLUa9mPILaW5a0GPndbTFM2dBLWhWztKL8o-Py2HmBnFGrUez64zOiPsV71QDg-lG03fDF1nDO2cj_y5wUYaD6Qj_qLcEptvT3PVprRb0gTSHdZ_fdmmGJJr7e1_8QettbgisGjqYkCVTBJcXojhmpF3945-fXW5rbVc91ell71LHxMs4W1fC9cfRJmOcyKaFYWTRMu-nu2NmeBrskmTXA'

Kết quả

{"message":"Hello from a private endpoint! You need to be authenticated to see this."}

Nguồn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.