+3

Tạo Proxy bằng Squid trên hệ điều hành Linux (Server)

I. Tìm hiểu về proxy?Proxy server là máy chủ trung gian giữa client và server thực hiện nhiệm vụ chuyển dữ liệu giữa client với server.

Ngay sau khi được yêu cầu thì proxy server sẽ kiểm tra bộ đệm của nó xem có dữ liệu trong đó, nó sẽ trả lại dữ liệu cho client, nếu không có trên bộ nhớ đệm, nó sẽ thực hiện yêu cầu thay cho client và gửi lại dữ liệu cho client.

Ở đây người mọi người hay sử dụng proxy với mục đích fake IP hoặc ẩn giấu thông tin truy cập

image.pngII. Giới thiệu Squid Proxy


Squid proxy là một là một giải pháp proxy phần mềm mã nguồn mở tự do được sử dụng nhiều nhất trong giải pháp Proxy của cộng đồng mạng. Squid proxy làm nhiệm vụ chuyển tiếp các yêu cầu từ phía client và đồng thời đóng vai trò kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các client.

image.pngHiểu nôm na thì:

Squid là một caching proxy cho web nó hỗ trợ HTTP. HTTPS, FTP... giúp chúng ta cải thiện thời gian phản hồi và làm giảm việc sử dụng băng thông.III. Hướng dẫn cài đặt Squid Proxy trên linuxĐể tăng tính chân thật của bài viết. Mình sẽ thực hiện trên một con server thật nhé. Mọi người chắc chắn sẽ thành công nếu làm theo hướng dẫn


B1: Truy cập vào server thông qua ssh

image.png


B2: Chạy những lệnh sau để cài đặt


sudo yum -y update

yum -y install squid

systemctl start squid

systemctl enable squid


image.png


image.png


image.png


Để kiểm tra trạng thái

systemctl status squid


image.png


Để xem thông tin cài đặt cấu hình squid

sudo vi /etc/squid/squid.conf


image.png


Chỉnh dòng:

http_access deny all -> http_access allow all

và khởi động lại bằng 2 lệnh này:

systemctl restart squid

systemctl enable squid

Kiểm tra file cấu hình ta có thể thấy mặc định cổng proxy sẽ là: 3128


B3: Mở cổng để kiểm tra proxy đã hoạt động chưa


Giờ chúng ta mở cổng 3128 để kiểm tra xem đã thành công chưa nhé

Các bạn dùng lệnh:

firewall-cmd --zone=public --add-port=3128/tcp --permanent

firewall-cmd --reload

Ở đây mình dùng centOs 8 nên dùng lệnh này nhé. Còn tùy từng server mọi người đang sài là hệ điều hành nào thì cài thêm app hoặc dùng lệnh tương ứng


image.png

Giờ mình dùng 1 terminal khác để kiểm tra IP xem đã ăn theo proxy mình setting chưa nhé

image.png

Oke đã xong. Mọi người có thể thấy trong "origin" có 2 ip mình che mờ đi. Thì ip 1 là ip thật của máy mình, còn ip thứ 2 là IP của server proxy.Cảm ơn mọi người đã theo dõi!!!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.