Tạo input email như gmail (Phần 2)

Bài viết này mình sẽ tiếp tục viết tiếp về cách tạo input nhập email giống như gmail. Các bạn có thể xem lại phần 1 tại đây

Yêu cầu

Phần 2 này chúng ta sẽ làm tính năng thay đổi độ rộng của input khi gõ text, chọn email hoặc xóa email.

Mã HTML

Phần này sẽ code javascript và mã HTML không có gì thay đổi so với P1

<div class="wrap">
 <div class="row d-flex">
  <div class="row__label">To</div>
  <div class="input-gmail-container row__value">
   <input class="input-gmail" type="text" value="[email protected],[email protected]" placeholder="to" />
  </div>
 </div>
 <div class="row d-flex">
  <div class="row__label">Cc</div>
  <div class="input-gmail-container row__value">
   <input class="input-gmail" type="text" value="[email protected]" placeholder="cc" />
  </div>
 </div>
 <div class="row d-flex">
  <div class="row__label">Bcc</div>
  <div class="input-gmail-container row__value">
   <input class="input-gmail" type="text" value="" placeholder="bcc" />
  </div>
 </div>
</div>

Mã CSS (SCSS)

Chúng ta cần tạo thêm 1 div với class là email-input__hidden để tính width của input khi nhập text, vì thế sẽ thêm css của input đó:

.wrap {
 width: 100%;
 font-size: 13px;
 line-height: 2;
 font-family: Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif; 
 box-sizing: border-box;
 * {
  box-sizing: border-box;
 }
}

.d {
 &-flex {
  display: flex;
 }
 &-none {
  display: none;
 }
}

.row {
 border-bottom: 1px solid #ddd;
 margin-bottom: 15px;
 &:last-child {
  margin-bottom: 0;
 }
 &__label {
  width: 25px;
 }
 &__value {
  width: calc(100% - 25px);
 }
}

.email {
 &-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
 }
 &-item {
  white-space: nowrap;
  background-color: #f5f5f5;
  color: #222;
  height: 20px;
  line-height: 20px;
  border-radius: 3px;
  margin: 3px;
  padding: 0 5px;
  display: inline-block; 
  &--invalid {
   background: none;
  }
  &__value {
   .email-item--invalid & {
    border-bottom: 2px dotted #d14836;
   }
  } 
  &__remove {
   margin-left: 5px;
   opacity: 0.6;
   color: #333;
   cursor: pointer;
   &:hover {
    opacity: 1;
   }
  }
 }
 &-input {  
  &__field {
   min-width: 300px;
   resize: none;
   border: none;
   height: 26px;
   padding: 3px 5px;
   line-height: 20px;
   overflow: hidden;
   margin: 0;
   vertical-align: middle;
   display: inline-block;
   white-space: nowrap;
	  font-size: 13px;
   &:focus {
    outline: none;
   }
  }
  
  &__hidden {
   position: absolute;
   left: 0;
   top: 0;
   opacity: 0;
   visibility: hidden;
   white-space: nowrap;
   height: 26px;
   padding: 3px 5px;
   letter-spacing: 1px;
  }
 }
}

Mã Javascript (jQuery)

Ở phần này chúng ta cần 1 function để tính toán lại width của input khi gõ text, chọn email, hoặc xóa email. Cụ thể width của input sẽ được tính bằng width của container trừ đi tổng width của list các emails. Nếu có nhiều email cần phải xuống dòng thì tổng width của list email sẽ là tổng width của các emails dòng cuối cùng. Riêng khi gõ text chúng ta không tự cập nhật được width của input vì thế cần tạo một div email-input__hidden sẽ lấy giá trị của input này vào để tính toán chiều rộng.

// Thêm div email-input__hidden - update lại function createHtml
function createHtml(obj, opt) {
  var emails = obj.val() ? obj.val().split(',') : [],
    emailList = '',
    emailsLength = emails.length;
  if (emailsLength > 0) {
   for(var i = 0; i< emailsLength; i++) {
    emailList += emailItem(emails[i]);
   }
  }
  var html = '<div class="email-container">'+emailList+
         '<textarea class="email-input__field" placeholder="'+opt.placeholder+'"></textarea>'+
         '<div class="email-input__hidden"></div>'+
        '</div>';
  obj.parents(opt.container).append(html);
};
 
function updateInputWidth(obj) {
  var emailContainer = obj.next('.email-container'),
    emailItems = emailContainer.find('.email-item'),
    inputField = emailContainer.find('.email-input__field'),
    inputHidden = emailContainer.find('.email-input__hidden'),
    hiddenWidth = inputHidden.outerWidth(),
    containerW = emailContainer.width(),
    emailsWidth = 0,
    emailTop = 0;

  // Tính toán tổng width emails list
  emailItems.each(function() {
   if ($(this).offset().top > emailTop) {
    // Nếu có nhiều dòng sẽ lấy tổng width của list email ở dòng cuối cùng 
    emailTop = $(this).offset().top;
    emailsWidth = 0;
   }
   // Mỗi email item + 6px margin.
   emailsWidth += $(this).outerWidth() + 6;
  });

  emailsWidth = emailsWidth % containerW;

  // Kiểm tra điều kiện để set width cho input.
  if (containerW - emailsWidth - hiddenWidth <= 0) {
   inputField.css({width: containerW});
  } else {
   inputField.css({width: containerW - emailsWidth});
  }
 };

Hãy gọi function updateInputWidth này khi khởi tạo, gõ text, chọn email hoặc xóa email.

Kết quả

Kết quả của quá trình trên sẽ được như sau:


All Rights Reserved