+2

Tạo game đơn giản với Corona SDK

I. Giới thiệu Corona SDK

Corona đang được đánh giá là lựa chọn số 1 cho làm game 2D chât lượng cao hiện nay. Với Corona có 3 lựa chọn:

 • Corona SDK Stater: xây dựng và xuất bản các ứng dụng miễn phí
 • Corona SDK Pro: thêm các tính năng tiên tiến và được cải thiện hàng ngày
 • Corona Enterprise: tích hợp thêm các thư viện địa phương, hỗ trợ linh hoạt tối đa.

Tính năng:

1.Phát triển ứng dụng nhanh gấp 10 lần:

Corona làm tăng đáng kể năng suất khi làm game. Nhờ các API, các nhiệm vụ như đối tượng hoạt hình, giao diện người dùng, thêm các tính chất vật lý mà chỉ mất vài dòng code.

2.Hỗ trợ đa nền tảng dễ dàng

Bạn có thể build game trên android, iOS, kindle Fire và Nook. Corona làm việc với các thiết kích cỡ và độ phân giải khác nhau 1 cách dễ dàng.

3.Tiêu chuẩn công nghiệp

Corona xây dựng dựa trên tiêu chuẩn công nghiệp như OpenGL, OpenAL, Google Maps, Box2D, Facebook, Game Center. 4.Xuất bản và kiếm tiền

5.Download Corona SDK

https://developer.coronalabs.com/downloads/corona-sdk

II. Làm game đơn giản với Corona SDK

 1. Giới thiệu

Mục tiêu của trò chơi là người chơi tab vào những ô vuông có vòng tròn màu đen trước khi thời gian kết thúc:

Screen Shot 2015-03-18 at 9.35.38 AM.png Screen Shot 2015-03-18 at 9.35.48 AM.png

2.. Cấu hình cho game

Chúng ta sẽ bắt đầu với tập tin cấu hình config.lua. Chép đoạn code sau:

application =
{
  content =
  {
    width = 320
    height = 480
    scale = "letterbox"
  },
}

3.. main.lua

Mở trình soạn thảo lua mà bạn thích, bất kì trình soạn thảo đơn giản nào cũng cho phép bạn làm việc này trên đó, nhưng khuyến khích sử dụng 1 trình soạn thảo văn bản có thể làm nổi bật các cú pháp trong code như IntellJ IDEA Community Edition. Tạo 1 file mới và lưu nó là main.lua trong thư mục project. 4.Ẩn thanh trạng thái

Đoạn code này sẽ ẩn thanh trạng thái. Thanh trạng thái là thanh ở trên cùng của màn hình thiết bị, nó hiển thị thời gian, tín hiệu, và các chỉ số khác...

display.setStatusBar(display.HiddenStatusBar)

5.Background

Với 1 hình chữ nhật đơn giản màu đỏ. Đoạn code sau sẽ tạo hình ảnh thành hình nền cho bạn:

local bg = display.newImage('bg.png')

6.Title View

Để tạo màn hình menu cho game (hình ảnh ở trên). Chúng ta cần các biến lưu trữ:

local title
local playBtn
local tutileView

7.Buttons

Screen Shot 2015-03-18 at 10.06.36 AM.png

local r
local r2
local r3
local b
local squares

8.Alert

Your score is: Đây là thông báo hiển thị thời gian trở về 0. Nó sẽ hiển thị điểm số và kết thúc trò chơi.

local alertView

9.Sounds

Chúng ta sẽ add âm thanh để cho game hấp dẫn hơn. Giả sử chúng ta có 3 âm thanh:

local tapSnd = audio.loadSound('tap.wav')
local wrongSnd = audio.loadSound('wrong.wav')
local loseSnd = audio.loadSound('lose.wav')

10.Variables

Là các biến chúng ta sử dụng trong game

local leftTime
local bonusTime
local score = 0
local bonus = 50
local rotation = {0, 90, 180, 270}

11.Khai báo hàm

Khai báo tất cả các hàm sau

local Main = {}
local startButtonListeners = {}
local showCredits = {}
local hideCredits = {}
local showGameView = {}
local gameListeners = {}
local onTap = {}
local updateTime = {}
local updateBonus = {}
local alert = {}

12.Hàm tạo

Chúng ta bắt đầu với hàm tạo

funciton Main()
end

13.Add title view

Chúng ta bắt đầu đặt title view vào màn hình chính:

function Main()
  title = display.newImage('title.png')
  playBtn = display.newImage('playBtn.png, 130, 248')
  creditsBtn = display.newImage('creditsBtn.png', 125, 316)
  titleView = display.newGroup(title, playBtn, creditsBtn)

  startButtonListeners('add')
end

14.Start button listeners

function startButtonListeners(action)
  if (action == 'add') then
    playBtn.addEventListener('tap', showGameView)
    creditsBtn.addEventListener('tap', showCredits)
  else
    playBtn.removeEventListener('tap', showGameView)
    creditsBtn.removeEventListener('tap', showCredits)
  end
end

15.Show credits

Màn hình credits hiển thị khi người chơi tap vào nút credits. Ta thêm 1 tap listener vào credit view để tắt nó khi người chơi tap vào:

function showCredits:tap(e)
  playBtn.isVisible = false
  creditsBtn.isVisible = false
  creditsView = display.newImage('credits.png', 0, display.contentHeight)

  transition.to(creditsView, {time = 300, y = display.contentHeightcontentHeight - (creditsView.height - 40), onComplete = function() creditsView:addEventListener('tap', hideCredits) end})
end

16.Hide credits

Khi người dùng tap vào credit view, sẽ chuyển về màn hình chính và loại bỏ credits

function hideCredits:tap(e)
  transition.to(creditsView, {time = 300, y = display.contentHeightcontentHeight + 40, onComplete = function() creditsBtn.isVisible = true playBtn.isVisible = true creditsView:removeEventListener('tap', hideCredits) display.remove(creditsView) creditsView = nil end})

17.Show game view

Khi tap vào nút Start, chế độ Title view sẽ tweened ra khỏi màn hình và trò chơi hiện ra. Có nhiều phần liên quan đến view này chung ta sẽ xứ lí ở bước sau:

function showGameView:tap(e)
  transition.to(titleView, {time = 300, x = -titleView.height,
    onComplete = function() startButtonListeners('rmv') display.remove(titleView) titleView =      nil end })

18.Thông báo hướng dẫn

Các dòng sau sẽ add thêm thông báo hướng dẫn trong game. Nó sẽ xuất hiện trong 2s, sau đó mờ dần đi:

local ins = display.newImage('instructions.png', 160, 340)
  transition.from(ins, {time = 200, alpha = 0.1, onComplete = function()
  timer.performWithDelay(2000, function() transitiontransition.to(ins, alpha = 0.1, onComplete    = functionfunction() display.remove(ins) ins = nil end}) end) end})

19.Add buttons

Phần này sẽ đặt các button trên màn hình và group chúng lại để xử lý chúng dễ dàng hơn.

r1 = display.newImage('red.png', 70, 210)
r2 = display.newImage('red.png', 130, 150)
r3 = display.newImage('red.png', 190, 210)
b = display.newImage('black.png', 130, 270)
b.name = 'b'
squares = display.newGroup(r1, r2, r3, b)
squares:setReferencePoint(display.CenterReferencepoint)

20.Hiển thị thời gian

Bây giờ chung ta tạo 1 text field hiển thị thời gian còn lại:

timeLeft = display.newText('0', 285, 7, 'Marker Felt', 16)
  timeLeft:setTextcolor(153, 51, 51)
  gameListeners('add')
end

21.Game listeners

hàm này sẽ add thêm các listener cần thiết để bắt đầu trò chơi

fucntion gameListensers(action)
  if (action == 'add') then
    b:addEventListener('tap', onTap)
    r3:addEventListener('tap', onTap)
    r2:addEventListener('tap', onTap)
    r1:addEventListener('tap', onTap)
  else
    b:removeEventListener('tap', onTap)
    r3:removeventListener('tap', onTap)
    r2:removeEventListener('tap', onTap)
    r1:removeEventListener('tap', onTap)
    timer.cancel(leftTimer)
    leftTimer = nil
    timer.cancel(bonusTimer)
    bonusTimer = nil
  end

22.Start time

Tiếp theo, chúng ta sẽ khởi tạo timers. Chúng sẽ xử lý thời gian còn lại và thời gian thưởng sẽ đươc bổ sung khi button được tap đúng

fucntin onTap(e)
  if (leftTimer = nil) then leftTimer = timer.performWithDelay(1, updateTime, 0) end
  if (bonusTimer = nil) then bonusTimer = timer.performWithDelay(3000, updateBonus, 0) end

23.Bonus time

Nếu button màu đen được tap đúng, thời gian bonus sẽ được cộng vào thời gian hiện tại

if (e.target.name = 'b') then
  timeLeft.text = toString(tonumber(timeLeft.text) + bonus)

24.Thay đổi vị trí các ô vuông

Tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển các button đến các vị trí khác nhau, đồng thời chung ta cũng phải play âm thanh, và add thêm điểm:

local rnd = math.floor(math.random() * 4 + 1)
  squares.rotation = rotations[rnd]
  audio.play(tapSnd)
  score = score + 50

25.tap sai button

Nếu tap vào nút màu đỏ, thời gian sẽ bị trừ

else
  timeLeft.text = toString(tonumber(timeLef.text) - 10)
  audio.play(wrongSnd)
  end
end

26.Giảm bonus

Hàm sau sẽ giảm bonus(để tăng độ khó) được add khi lên 1 level mới, và sẽ hiển thị 1 message cho người chơi:

function updateBonus(e)
  bonus = bonus - 10

  local msg = display.newText('LEVEL UP!', math.floor(math.random() * display.contentWidth),       math.floor(math.random() * display.contentHeight), 'Marker Felt', 15))
  msg:setTextColor(255, 255, 255)
  transition.from(msg, {time = 200, alpha = 0.1, onComplete = function()                 timer.performWithDelay(800, function() transition.to(msg, {time = 200, alpha = 0.1,         onComplete = function() display.remove(msg) msg = nil end}) end) end})
end

27.Alert

Hàm này sẽ thông báo tổng điểm của người chơi và kết thúc trò chơi

function alert(action)
  timeLeft.text = 0
  audio.play(loseSnd)
  gameListeners('rmv')
  alertView = display.newImage('alert.png', 90, 352)
  transition.from(alertView, {time = 200, alpha = 0.1})
  local scoreTF = display.newText(tostring(score), 185, 353, 'Tong diem', 14)
  scoreTF:setTextcolor(153, 51, 51)
end

28.call main

Main()

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.