+2

Tạo bàn phím mang phong cách của riêng bạn trong Android

Hôm bữa thấy người yêu mình xài điện thoại có cái bàn phím mà style nó hơi bị đẹp 😉 Mình cũng thấy hay hay , thế là lân la gạ hỏi hóa ra cô ấy xài Swift Key , thế là cũng cài vào , thế rồi thắc mắc là tại sao họ có thể làm được cái bàn phím đẹp như thế 😃

Thế là sau vài chục phút mày mò , mình cũng làm ra được 1 cái bàn phím của riêng mình , tuy không cute phô mai que như Swift nhưng kệ , trước mắt cứ như thế đã 😄 Rồi từ từ cải tiến sau , cái gì mà chả có phiên bản 1.0 😄

Okay ! Bắt đầu nào , trước tiên là Demo , tính mình là làm cái gì thì làm trước tiên là phải show kết quả đã rồi nói chuyện sau 😄

Vào Settings -> Virtual Keyboard -> Enable cái custom keyboard của mình

Sau đó chỉ việc change bàn phím

Kết quả nè :😜

Hehehe , bắt đầu thôi , đầu tiên các bạn hãy tạo 1 dự án mới , nhớ là không cần tạo Launcher activity nhé , vì trong ví dụ này chúng ta chạy Service , ko chạy launcher activity (Service là gì thì cứ document của Android mà đọc cho nó chính phái)

Sau khi có dự án rồi , trong thư mục layout tạo ra 2 file XML lần lượt là

 • key_preview.xml (file này sẽ là giao diện để cho các bạn preview character khi select phím)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TextView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:gravity="center"
  android:background="#5d5d5d"
  android:textColor="@android:color/white"
  android:textStyle="italic"
  android:textSize="30sp"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

</TextView>
 • keyboard.xml (file này là file UI layout của bàn phím)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.inputmethodservice.KeyboardView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/keyboard"
  android:layout_alignParentBottom="true"

  android:keyTextColor="@android:color/white"
  android:keyBackground="@drawable/key_background"
  android:keyPreviewLayout="@layout/key_preview"
  android:background="@color/colorPrimaryDark"

  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content">

</android.inputmethodservice.KeyboardView>

Tiếp theo , click chuột phải vào thư mục res->Add resources directory -> xml

![](https://images.viblo.asia/5e927348-7b8e-466d-9819-7550d714c51f.png)

Trong thư mục mới tạo này (xml) , các bạn tạo tiếp 2 file

 • method.xml (Đây là file cấu hình kiểu , ngôn ngữ của bàn phím)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<input-method xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <subtype
    android:label="English (US)"
    android:imeSubtypeLocale="en_US"
    android:imeSubtypeMode="keyboard"
    />

</input-method>
 • qwerty.xml (Đây là file cấu hình các phím)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Keyboard xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:keyWidth="10%p"
  android:horizontalGap="0px"
  android:verticalGap="0px"
  android:keyHeight="60dp">

  <Row>
    <Key android:keyLabel="1"
      android:keyEdgeFlags="left"
      android:codes="49"/>
    <Key android:keyLabel="2"
      android:codes="50"/>
    <Key android:keyLabel="3"
      android:codes="51"/>
    <Key android:keyLabel="4"
      android:codes="52"/>
    <Key android:keyLabel="5"
      android:codes="53"/>
    <Key android:keyLabel="6"
      android:codes="54"/>
    <Key android:keyLabel="7"
      android:codes="55"/>
    <Key android:keyLabel="8"
      android:codes="56"/>
    <Key android:keyLabel="9"
      android:codes="57"/>
    <Key android:keyLabel="0"
      android:keyEdgeFlags="right"
      android:codes="48"/>
  </Row>

  <Row>
    <Key android:keyLabel="q" android:keyEdgeFlags="left" android:codes="113"/>
    <Key android:keyLabel="w" android:codes="119"/>
    <Key android:keyLabel="e" android:codes="101"/>
    <Key android:keyLabel="r" android:codes="114"/>
    <Key android:keyLabel="t" android:codes="116"/>
    <Key android:keyLabel="y" android:codes="121"/>
    <Key android:keyLabel="u" android:codes="117"/>
    <Key android:keyLabel="i" android:codes="105"/>
    <Key android:keyLabel="o" android:codes="111"/>
    <Key android:keyLabel="p" android:keyEdgeFlags="right" android:codes="112"/>
  </Row>

  <Row>
    <Key android:keyLabel="a" android:keyEdgeFlags="left" android:codes="97"/>
    <Key android:keyLabel="s" android:codes="115"/>
    <Key android:keyLabel="d" android:codes="100"/>
    <Key android:keyLabel="f" android:codes="102"/>
    <Key android:keyLabel="g" android:codes="103"/>
    <Key android:keyLabel="h" android:codes="104"/>
    <Key android:keyLabel="j" android:codes="106"/>
    <Key android:keyLabel="k" android:codes="107"/>
    <Key android:keyLabel="l" android:codes="108"/>
    <Key android:keyLabel="\# \@" android:keyEdgeFlags="right" android:codes="35,64"/>
  </Row>

  <Row>
    <Key android:keyLabel="CAPS" android:keyEdgeFlags="left" android:codes="-1"/>
    <Key android:keyLabel="z" android:codes="122"/>
    <Key android:keyLabel="x" android:codes="120"/>
    <Key android:keyLabel="c" android:codes="99"/>
    <Key android:keyLabel="v" android:codes="118"/>
    <Key android:keyLabel="b" android:codes="98"/>
    <Key android:keyLabel="n" android:codes="110"/>
    <Key android:keyLabel="m" android:codes="109"/>
    <Key android:keyLabel="." android:codes="46"/>
    <Key android:keyLabel="\? ! :" android:keyEdgeFlags="right" android:codes="63,33,58"/>
  </Row>

  <Row android:rowEdgeFlags="bottom">
    <Key android:keyLabel="," android:keyWidth="10%p" android:keyEdgeFlags="left" android:codes="44"/>
    <Key android:keyLabel="/" android:keyWidth="10%p" android:codes="47"/>
    <Key android:keyLabel="SPACE" android:keyWidth="40%p" android:isRepeatable="true" android:codes="32"/>
    <Key android:keyLabel="DEL" android:keyWidth="20%p" android:isRepeatable="true" android:codes="-5"/>
    <Key android:keyLabel="DONE" android:keyWidth="20%p" android:keyEdgeFlags="right" android:codes="-4"/>

  </Row>

</Keyboard>

Trong này thì các bạn chỉ cần chú ý các tham số sau android:keyEdgeFlags="left" => Đây là vị trí của phím android:keyLabel="b" => Label hiển thị trên màn hình android:codes="98" => Mã code của ký tự (ASCII code)


Okay , bây giờ , chúng ta cần tạo 1 Service để xử lý đống trên , click phải vào package name và chọn NEw -> Servc

Code của Service

public class EDMTKeyboard extends InputMethodService implements KeyboardView.OnKeyboardActionListener {

  private KeyboardView kv;
  private Keyboard keyboard;

  private boolean isCaps = false;


  //Press Ctrl+O


  @Override
  public View onCreateInputView() {
    kv = (KeyboardView)getLayoutInflater().inflate(R.layout.keyboard,null);
    keyboard = new Keyboard(this,R.xml.qwerty);
    kv.setKeyboard(keyboard);
    kv.setOnKeyboardActionListener(this);
    return kv;
  }

  @Override
  public void onPress(int i) {

  }

  @Override
  public void onRelease(int i) {

  }

  @Override
  public void onKey(int i, int[] ints) {

    InputConnection ic = getCurrentInputConnection();
    playClick(i);
    switch (i)
    {
      case Keyboard.KEYCODE_DELETE:
        ic.deleteSurroundingText(1,0);
      break;
      case Keyboard.KEYCODE_SHIFT:
        isCaps = !isCaps;
        keyboard.setShifted(isCaps);
        kv.invalidateAllKeys();
        break;
      case Keyboard.KEYCODE_DONE:
        ic.sendKeyEvent(new KeyEvent(KeyEvent.ACTION_DOWN,KeyEvent.KEYCODE_ENTER));
        break;
        default:
          char code = (char)i;
          if(Character.isLetter(code) && isCaps)
            code = Character.toUpperCase(code);
          ic.commitText(String.valueOf(code),1);
    }

  }

  private void playClick(int i) {

    AudioManager am = (AudioManager)getSystemService(AUDIO_SERVICE);
    switch(i)
    {
      case 32:
        am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_SPACEBAR);
        break;
      case Keyboard.KEYCODE_DONE:
      case 10:
        am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_RETURN);
        break;
      case Keyboard.KEYCODE_DELETE:
        am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_DELETE);
        break;
      default: am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_STANDARD);
    }
  }

  @Override
  public void onText(CharSequence charSequence) {

  }

  @Override
  public void swipeLeft() {

  }

  @Override
  public void swipeRight() {

  }

  @Override
  public void swipeDown() {

  }

  @Override
  public void swipeUp() {

  }
}

@Override public View onCreateInputView() { kv = (KeyboardView)getLayoutInflater().inflate(R.layout.keyboard,null); keyboard = new Keyboard(this,R.xml.qwerty); kv.setKeyboard(keyboard); kv.setOnKeyboardActionListener(this); return kv; } Trong hàm này , chúng ta đã xử lý việc khởi tạo 1 virtual keyboard từ giao diện riêng của chúng ta , sau đó set các sự kiện cho nó

@Override
public void onKey(int i, int[] ints) {

  InputConnection ic = getCurrentInputConnection();
  playClick(i);
  switch (i)
  {
    case Keyboard.KEYCODE_DELETE:
      ic.deleteSurroundingText(1,0);
    break;
    case Keyboard.KEYCODE_SHIFT:
      isCaps = !isCaps;
      keyboard.setShifted(isCaps);
      kv.invalidateAllKeys();
      break;
    case Keyboard.KEYCODE_DONE:
      ic.sendKeyEvent(new KeyEvent(KeyEvent.ACTION_DOWN,KeyEvent.KEYCODE_ENTER));
      break;
      default:
        char code = (char)i;
        if(Character.isLetter(code) && isCaps)
          code = Character.toUpperCase(code);
        ic.commitText(String.valueOf(code),1);
  }

}

Trong hàm này , chúng ta sẽ xử lý những nút đặc biệt như : Click vào nút DELETE thì xóa ký tự hiện tại , click vào nút SHIFT thì cho phép viết hoa , click vào nút Enter thì xuống dòng , còn lại các nút kia thì in character của nó ra

private void playClick(int i) {
  AudioManager am = (AudioManager)getSystemService(AUDIO_SERVICE);
  switch(i)
  {
    case 32:
      am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_SPACEBAR);
      break;
    case Keyboard.KEYCODE_DONE:
    case 10:
      am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_RETURN);
      break;
    case Keyboard.KEYCODE_DELETE:
      am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_DELETE);
      break;
    default: am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_STANDARD);
  }
}

Hàm này sẽ play âm thanh khi chúng ta nhấn phím

Okay , và đừng quên khai báo Service trong Manifest nhé

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="edmt.dev.androidcustomkeyboard">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <service
      android:name=".EDMTKeyboard"
      android:label="EDMTKeyboard"
      android:permission="android.permission.BIND_INPUT_METHOD"
      >
      <meta-data android:name="android.view.im" android:resource="@xml/method"/>
      <intent-filter>
        <action android:name="android.view.InputMethod"/>
      </intent-filter>

    </service>
  </application>

</manifest>

Đây là file colors.xml của mình , màu đúng y như demo nhé (vì mình set màu bàn phím theo colorPrimary và colorPrimaryDark)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
  <color name="colorAccent">#FF4081</color>

  <color name="keyboard_background_color">#34495e</color>
  <color name="keyboard_divider">#2c3e50</color>
  <color name="keyboard_pressed">#95a5a6</color>
</resources>

Và hãy thưởng thức nào 😉


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.