+1

Swift 5.3 - verison mới nhất của ngôn ngữ Swift

Với các bạn làm iOS thì chắc đã quá quen thuộc với việc update các phiên bản mới nhất của iOS, swift, xcode. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điểm mới trên Swift 5.3 - verison mới nhất của ngôn ngữ Swift.

Nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé!


Multi-pattern catch clauses

Ở version swift này chúng ta đã có thể thực hiện bắt được nhiều trường hợp lỗi bên trong quá trình xử lý lỗi giúp chúng ta hạn chế được rất nhiều trùng lặp. Ví dụ: Khi xử lý việc bắt lỗi về nhiệt độ trong đoạn code dưới đây:

enum TemperatureError: Error {
  case tooCold, tooHot
}
func getReactorTemperature() -> Int {
  90
}

func checkReactorOperational() throws -> String {
  let temp = getReactorTemperature()

  if temp < 10 {
    throw TemperatureError.tooCold
  } else if temp > 90 {
    throw TemperatureError.tooHot
  } else {
    return "OK"
  }
}
do {
  let result = try checkReactorOperational()
  print("Result: \(result)")
} catch TemperatureError.tooHot, TemperatureError.tooCold {
  print("Shut down the reactor!")
} catch {
  print("An unknown error occurred.")
}

Multiple trailing closures

Chúng ta cùng quan sát hai cách viết dưới đây để thấy rõ trên swift 5.3 mọi thứ trở lên đơn giản và rõ ràng hơn

struct OldContentView: View {
  @State private var showOptions = false

  var body: some View {
    Button(action: {
      self.showOptions.toggle()
    }) {
      Image(systemName: "gear")
    }
  }
}
struct NewContentView: View {
  @State private var showOptions = false

  var body: some View {
    Button {
      self.showOptions.toggle()
    } label: {
      Image(systemName: "gear")
    }
  }
}

Synthesized Comparable conformance for enums

Với Comparable chúng ta có thể sử dụng các phép so sánh <, > và = để so sánh các instance của enum:

enum Size: Comparable {
  case small
  case medium
  case large
  case extraLarge
}
let shirtSize = Size.small
let personSize = Size.large

if shirtSize < personSize {
  print("That shirt is too small")
}

self is no longer required in many places

Version swift này cho phép chúng ta ở một số trường hợp không cần viết seft nếu trước đây sẽ bị báo error, chúng ta cùng xem ví dụ sau:

struct OldContentView: View {
  var body: some View {
    List(1..<5) { number in
      self.cell(for: number)
    }
  }

  func cell(for number: Int) -> some View {
    Text("Cell \(number)")
  }
}

chúng ta không cần viết self.cell nữa mà thay vì đó cell là đủ:

struct NewContentView: View {
  var body: some View {
    List(1..<5) { number in
      cell(for: number)
    }
  }

  func cell(for number: Int) -> some View {
    Text("Cell \(number)")
  }
}

Type-Based Program Entry Points

Chúng ta có thuộc tính @main và chúng ta sẽ không cần tạo instant sau đó mới call method mà call trực tiếp như dưới đây:

struct OldApp {
  func run() {
    print("Running!")
  }
}

let app = OldApp()
app.run()

thay vào đó sẽ là

@main
struct NewApp {
  static func main() {
    print("Running!")
  }
}

Kết luận

Swift 5.3 đã bổ sung một số thuộc tính khá thú vị, ngôn ngữ Swift ngày càng hoàn thiện hơn, dễ dàng và gọn hơn.

Cám ơn bạn đã dành thời gian cho bài viết! 😃

Nguồn:

https://www.hackingwithswift.com/articles/218/whats-new-in-swift-5-3


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.