+2

Sử dụng v-model để tùy chỉnh Component trong Vue.js

Intro

Để hiểu được cách vận dụng v-model dùng trong component của bạn bạn phải hiểu được bên trong nó hoạt động như thế nào.

Nhìn nghe có vẻ hoàng tráng thực ra v-model=”syncedProp” chỉ là cách viết ngắn gọn của :value=”syncedProp” @:input=”syncedProp = arguments[0]” (hoặc là :value=”syncedProp” @:input=”syncedProp = $event.target.value” trong component.)

Vì vậy, để component của bạn có thể tương thích được với v-model thì phải chấp nhận một thuộc tính value và sự kiện @input khi người dùng thay đổi giá trị.

Cách đơn giản

OK giả sử mình có 1 component date picker có chấp nhận giá trị tháng, năm từ 1 object như sau: {month: 1, year: 2017}.

Và trong component phải có 2 thẻ input, 1 input để để đôi giá trị month và 1 input tuơng tự cho year và sẽ cập nhật giá trị khi object thay đổi thông qua v-model. Dưới đây là cách thực hiện:

DatePicker.vue
=========================================

<template>
 <div class="date-picker">
  Month: <input type="number" ref="monthPicker" :value="value.month" @input="updateDate()"/>
  Year: <input type="number" ref="yearPicker" :value="value.year" @input="updateDate()"/>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 props: ['value'],

 methods: {
  updateDate() {
   this.$emit('input', {
    month: +this.$refs.monthPicker.value,
    year: +this.$refs.yearPicker.value
   })
  }
 }
};
</script>

OK, còn đây là cách mà component khác sử dụng DatePicker.vue

<template>
 <div class="wrapper">
  <date-picker v-model="date"></date-picker>
  <p>
   Month: {{date.month}}
   Year: {{date.year}}
  </p>
 </div>
</template>

<script>
import DatePicker from './DatePicker.vue';

export default {
 components: {
  DatePicker
 },

 data() {
  return {
   date: {
    month: 1,
    year: 2017
   }
  }
 }
})
</script>

Đấy thực ra nó đơn giản chỉ là lấy giá trị từ thuộc tính value$emit nó vào sự kiện @input để cập nhật giá trị. Nó không có gì quá phức tạp cả.

Cách nâng cao hơn

Cách này thì input data sẽ không phải là object nữa mà sẽ là date string ở dạng m/yyyy. Cách này sẽ sử dụng thêm thuộc tính computed (thuộc tính splitDate) để tách input data thành Array bao gồm month, year.

StringyDatePicker.vue
=========================================
<template>
 <div class="date-picker">
  Month: <input type="number" ref="monthPicker" :value="splitDate.month" @input="updateDate()"/>
  Year: <input type="number" ref="yearPicker" :value="splitDate.year" @input="updateDate()"/>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 props: ['value'],

 computed: {
  splitDate() {
   const splitValueString = this.value.split('/');

    return {
    month: splitValueString[0],
    year: splitValueString[1]
   }
  }
 },

 methods: {
  updateDate() {
   const monthValue = this.$refs.monthPicker.value;
   const yearValue = this.$refs.yearPicker.value;
   this.$emit('input', `${monthValue}/${yearValue}`);
  }
 }
};
</script>

Khi bạn đã hiểu được mô hình hoạt động của v-model thì bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh theo ý của mình với bất kỳ dạng input data nào. Chúc bạn thành công 😄 .


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.