+5

Sử dụng systemd để chỉnh sửa service linux

Trong một vài năm gần đây, Linux và các distribution của nó dần chuyển đổi qua việc sử dụng systemd làm init system. Bài viết này sẽ giới thiệu về các command của systemd và tạo 1 service và run nó với systemctl.

Basic Unit Management

Systemd quản lý các Unit . Unit có 12 loại khác nhau, nhưng loại thường sử dụng phổ biến nhất là service.

Để quản ly service trong Linux, chúng ta sử dụng tool systemctl

Start service

$ sudo systemctl start nginx.service

Stop service

$ sudo systemctl stop nginx.service

Restart service

$ sudo systemctl restart nginx.service

Reload service

$ sudo systemctl reload nginx.service

Mặc định thì các service trong linux không được tự động bật khi start hệ điều hành. Để làm điều đó thì cần phải enable service

$ sudo systemctl enable nginx.service

Disable service

$ sudo systemctl disable nginx.service

Getting an Overview of the System State

Chúng ta có thể xem được thông tin của cá unit với systemctl

 • List các units files được systemd list là "active"
$ systemctl list-units

io

 • List các unit files được load vào memory nhưng hiện tại chưa active
$ systemctl list-units --all
 • List các unit files chưa load vào memory
$ systemctl list-unit-files

Unit States and Logs

Để xem trạng thái của các service unit có thể sử dụng status option của systemctl

systemctl status nginx.service

Để xem tất cả các entry nhật kí của unit

$ journalctl -u nginx.service

Nếu chỉ muốn list những entries của phiên boot hiện tại, thêm option -b

$ journalctl -b -u nginx.service

Inspecting Units and Unit Files

Hiện tại chúng ta đã biết cách chỉnh state của unit bằng cách start hoặc stop service thông qua systemctl.

Unit file có chứa các parameter mà systemd sử dụng để quản lý và chạy unit.Để xem full thông tin của nó:

$ systemctl cat nginx.service

Để xem các các unit cần chạy khi khởi đọng nginx

$ systemctl list-dependencies nginx.service

show recursive

$ systemctl list-dependencies --all nginx.service

Cuối cùng, để xem các thông tin cụ thể low level của unit settings (giá trị của các parameter được quản lý bởi systemd)

$ systemctl show nginx.service

Modify unit file

Chúng ta có thể sửa unit file mà ko cần phải vào tận trong thư mục để tìm

Append thêm option vào unit file

$ sudo systemctl edit nginx.service

Sửa trực tiếp toàn bộ nội dung file

$ sudo systemctl edit --full nginx.service

Reload lại systemd sau khi sửa

$ sudo systemctl daemon-reload

Use Systemd to start service at boot

Chúng ta sẽ thử tạo 1 custom service, run nó khi boot với systemd

File service sẽ run shell script sau

test_service.sh

DATE=`date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S'`
echo "Example service started at ${DATE}" | systemd-cat -p info

while :
do
echo "Looping...";
sleep 30;
done

Copy file script vào thư mục bin

$ sudo cp test_service.sh /usr/bin/test_service.sh
$ sudo chmod +x /usr/bin/test_service.sh

Tạo unit file (để xem full các option có thể tham khảo https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.service.html)

File: /lib/systemd/system/myservice.service

[Unit]
Description=Example systemd service.

[Service]
Type=simple
ExecStart=/bin/bash /usr/bin/test_service.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 • Start & see status
$ sudo systemctl start myservice
sudo systemctl status myservice
 
● myservice.service - Example systemd service.
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/myservice.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2018-05-01 18:17:14 UTC; 4s ago
 Main PID: 16266 (bash)
  Tasks: 2
  Memory: 748.0K
   CPU: 4ms
  CGroup: /system.slice/myservice.service
      ├─16266 /bin/bash /usr/bin/test_service.sh
      └─16270 sleep 30

May 01 18:17:14 localhost systemd[1]: Started Example systemd service..
May 01 18:17:14 localhost cat[16269]: Example service started at 2018-05-01 18:17:14
May 01 18:17:14 localhost bash[16266]: Looping...

 • Enable service on boot
$ sudo systemctl enable myservice

https://www.linode.com/docs/guides/start-service-at-boot/

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/systemd-essentials-working-with-services-units-and-the-journal


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.