Sử dụng nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân

Sử dụng nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân.

Step 1: Tạo ssh key mới cho tài khoản công việc

ssh-keygen -t rsa -C "github-email-address"

Khi màn hình hiện Enter file in which to save the key (/home/<user>/.ssh/id_rsa): Nhập user cho công việc của bạn, ví dụ mình sẽ nhập là id_rsa_sun

Kiểm tra xem id_rsa_sun đã được sinh ra chưa.

cd cd ~/.ssh

ls

Danh sách các file đã được sinh ra:

id_rsa_sun id_rsa_sun.pub id_rsa id_rsa.pub

Step 2: Cài đặt ssh key trên github

Lấy id_rsa của email mới bạn vừa tạo.

cat id_rsa_sun.pub

Sau đó nhập vào ssh-key cuả tài khoản git công việc tại https://github.com/settings/keys

Bước 3: Cài đặt Github Host

touch ~/.ssh/config

nano ~/.ssh/config

Sửa file config của bạn thành dạng:

# Tài khoản git cá nhân vẫn dùng của bạn
Host github.com-username
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
# Tài khoản công việc
Host github.com-sun # config này sẽ dùng để xử lý xác định khi cấu hình remote
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_sun # id_rsa_sun mà chúng ta vừa tạo

Sau đó chạy lệnh sau để áp dụng config mới:

ssh-keygen -R github.com

Sau khi tạo 1 project trên github với tài khoản khác. Khi bạn add remote nên chú ý user khi add. Ví dụ khi clone repo mới:

git clone [email protected]:<user>/sample_ruby.git

git config user.email "<emai dùng để sinh id_rsa_sun ở trên>"

Sau đó bạn có thể add và commit bình thường.

Add remote với repo mới:

git remote add origin [email protected]:<user>/sample_ruby.git

Note: sun ở đây là user của mình đặt ra, các bạn có thể thay đổi theo user công việc hoặc nick name bạn muốn cho phù hợp.

Nguồn: Git Push & Pull with Two different accounts and Two different users on the same machine


All Rights Reserved