+11

Sử dụng nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân

Sử dụng nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính cá nhân.

Step 1: Tạo ssh key mới cho tài khoản công việc

ssh-keygen -t rsa -C "github-email-address"

Khi màn hình hiện Enter file in which to save the key (/home/<user>/.ssh/id_rsa): Nhập user cho công việc của bạn, ví dụ mình sẽ nhập là id_rsa_sun

Kiểm tra xem id_rsa_sun đã được sinh ra chưa.

cd cd ~/.ssh

ls

Danh sách các file đã được sinh ra:

id_rsa_sun id_rsa_sun.pub id_rsa id_rsa.pub

Step 2: Cài đặt ssh key trên github

Lấy id_rsa của email mới bạn vừa tạo.

cat id_rsa_sun.pub

Sau đó nhập vào ssh-key cuả tài khoản git công việc tại https://github.com/settings/keys

Bước 3: Cài đặt Github Host

touch ~/.ssh/config

nano ~/.ssh/config

Sửa file config của bạn thành dạng:

# Tài khoản git cá nhân vẫn dùng của bạn
Host github.com-username
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
# Tài khoản công việc
Host github.com-sun # config này sẽ dùng để xử lý xác định khi cấu hình remote
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_sun # id_rsa_sun mà chúng ta vừa tạo

Sau đó chạy lệnh sau để áp dụng config mới:

ssh-keygen -R github.com

Sau khi tạo 1 project trên github với tài khoản khác. Khi bạn add remote nên chú ý user khi add. Ví dụ khi clone repo mới:

git clone [email protected]:<user>/sample_ruby.git

git config user.email "<emai dùng để sinh id_rsa_sun ở trên>"

Sau đó bạn có thể add và commit bình thường.

Add remote với repo mới:

git remote add origin [email protected]:<user>/sample_ruby.git

Note: sun ở đây là user của mình đặt ra, các bạn có thể thay đổi theo user công việc hoặc nick name bạn muốn cho phù hợp.

Nguồn: Git Push & Pull with Two different accounts and Two different users on the same machine


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí