+2

Sử dụng JWT Pattern trong VUEJS

Lời mở đầu

JWT hoặc JSON Tokens Web là một phương pháp phổ biến của lưu trữ (session state) có thể kiểm chứng một cách an toàn trên client mà không cần stateful của máy chủ. Nó rất phổ biến thời gian gần đây cùng với sự phát triển của "serverless" và các ứng dụng web. JWTs là một phần cốt lõi của trạng thái của ứng dụng của bạn, nhưng cả hai đều một token và một phần dữ liệu được phân tách. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta sử dụng chúng trong cả hai cách? Dưới đây là một vài mẫu có thể làm việc với các JWTs trong Vue.js.

VueJS

Chúng ta sử dụng thuộc tính computed để tạo JWT object khi mà instance jwt thay đổi

Với 1 VueJS component đơn giản có nội dung như sau:

<template>
 <div>
  <p>JWT: {{jwt}}</p>
  <p>User ID: {{jwtData.sub}}</p>
  <p>Issuer: {{jwtData.iss}}</p>
  <button @click.native="doSomethingWithJWT()">Do Something</button>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   jwt: ''
  }
 },

 computed: {
  // this.jwtData sẽ update khi this.jwt thay đổi.
  jwtData() {
   if (this.jwt) return JSON.parse(atob(this.jwt.split('.')[1]));
   return {};
  }
 },

 methods: {
  async fetchJWT() {
   const res = await fetch(`http://localhost/vuejs-jwt-example/auth?u=username&p=password`);
   this.jwt = await res.text();
  },

  async doSomethingWithJWT() {
   const res = await fetch(`http://localhost/vuejs-jwt-example/do-something`, {
    method: 'POST',
    headers: new Headers({
     Authorization: `Bearer: ${this.jwt}`
    })
   });
  }
 },

 mounted() {
  this.fetchJWT();
 }
}
</script>

Vuex

Nếu bạn sử dụng Vuex, bạn có thể sử dụng pattern của Vuex actions và getters

Dưới đây là 1 ví dụ về Vuex cho phép bạn fetch JWT object và access giữa stringobject form.

export const UserModule = {
 state: {
  currentJWT: ''
 },

 getters: {
  jwt: state => state.currentJWT,
  jwtData: (state, getters) => state.currentJWT ? JSON.parse(atob(getters.jwt.split('.')[1])) : null,
  jwtSubject: (state, getters) => getters.jwtData ? getters.jwtData.sub : null,
  jwtIssuer: (state, getters) => getters.jwtData ? getters.jwtData.iss : null
 },

 mutations: {
  setJWT(state, jwt) {
   // Khi this thay đổi, getters và những gì dành buộn tới chúng cũng được update
   state.currentJWT = jwt;
  }
 }

 actions: {
  async fetchJWT ({ commit }, { username, password }) {
   // Thực hiện HTTP request
   const res = await fetch(`http://localhost/vuejs-jwt-example/auth?u=${username}&p=${password}`);
   // gọi mutation method đã được định nghĩa ở trên để cập nhật lại JWT cúa state.
   commit('setJWT', await res.text());
  },
 }
}

Mà có thể được sử dụng trong một component tương tự như tôi đã viết ở trên:

<template>
 <div>
  <p>JWT: {{jwt}}</p>
  <p>User ID: {{jwtSubject}}</p>
  <p>Issuer: {{jwtIssuer}}</p>
  <button @click.native="doSomethingWithJWT()">Do Something</button>
 </div>
</template>

<script>
import { mapGetters, mapActions } from 'vuex';

export default {
 computed: {
  ...mapGetters([
   'jwt',
   'jwtSubject',
   'jwtIssuer'
  ])
 },

 methods: {
  ...mapActions([
   `fetchJWT`
  ]),

  // Đoạn code này không có gì thay đổi so với ví dụ trên cả!
  async doSomethingWithJWT() {
   const res = await fetch(`http://localhost/vuejs-jwt-example/do-something`, {
    method: 'POST',
    headers: new Headers({
     Authorization: `Bearer: ${this.jwt}`
    })
   });
  }
 },

 mounted() {
  this.fetchJWT({
   // Thông tin bảo mật
   username: 'username',
   password: 'password'
  });
 }
}
</script>

Kết luận

Lợi ích của cách tiếp cận hiển thị ở đây là bản thân JWT chỉ được lưu trữ và cập nhật dưới dạng chuỗi. (Điều này sử dụng cho các yêu cầu API và xác thực)

Thuộc tính computed của VueJS cho phép chúng ta biến đổi điều đó tuy nhiên chúng ta cần mà không yêu cầu bất kỳ sự đồng bộ hóa trạng thái phụ nào.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.