+2

Squashing multiple commits into one with GIT

Làm thế nào để gộp nhiều commit thành một trong git?

Đầu tiên ta phải hiểu cấu trúc của git ở local - ở máy tính cá nhân, của chúng ta như nào

 • Git ở local nói chung có 3 phần :
  • working : phần code chúng ta nhìn thấy và làm việc.
  • staging area : khi chúng ta thực hiện git add ... thì code sẽ nằm ở phần này.
  • local repo : khi thực hiện git commit ... thì code sẽ nằm ở phần này.

Vào vấn đề chính

 • Ví dụ trên local của mình có 3 commit
  • 104c487 (HEAD -> master) commit three
  • ba64718 commit two
  • 6e43b7c commit one
 • Bây giờ mình muốn gộp 3 commit này thành 1 (ví dụ thành nội dung commit thứ 1 commit one)
  • Step 1: sử dụng lệnh : git rebase -i HEAD~3 (HEAD~3 là vì số commit bạn muốn gộp là 3 từ HEAD, nếu là n thì là HEAD~n)
  • Step 2: Sau mình dùng vi để chỉnh sửa (các bạn có thể dùng vim hoặc ...), nhấn nút ins để sửa nội dung, nếu bạn muốn giữ commit nào, thì sửa pick của các commit còn lại thành f
   • pick 6e43b7c commit one
   • f ba64718 commit two
   • f 104c487 commit three
  • Step 3 : Nhấn Esc -> :qw -> Enterđể thực hiện lưu sửa đổi.
  • Step 4 : Dùng git log --oneline để kiểm tra, bây h bạn thấy chỉ còn commit one
 • Mở rộng : Bây giờ mình muốn sửa nội dung commit one thành commit abc thì làm sao?
  • Step 1 : làm tương tự như trên.
  • Step 2 : cũng làm như trên, nhưng pick trước commit được giữ lại sẽ sửa như sau :
   • r 6e43b7c commit one changed
   • f ba64718 commit two
   • f 104c487 commit three
  • Step 3 : Cũng làm như trên, nhưng sau đó nó ra tiếp tục 1 màn hình khác để chúng ta viết lại nội dung commit, chúng ta sửa commit one thành commit abc rồi lưu lại
  • Step 4 : Dùng git log --oneline để kiểm tra, bây h bạn thấy chỉ còn commit one
 • Ok, đến đây mình đã hoàn thành xong bài giới thiệt cơ bản 1 phần về git, chúc các bạn thành công!

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.