0

SQL dành cho tester (Phần III)

Tổng quan và Cơ bản:

7. SQL functions

SQL cung cấp khá nhiều hàm hữu ích trong việc thực hiện các phép tính trên dữ liệu. Dưới đây là một số hàm hữu ích mà các tester thường hay vận dụng khi kiểm thử cơ sở dữ liệu:

  • SUM() - Trả về tổng
  • COUNT() - Tính số lượng các bản ghi
  • MIN() - Trả về giá trị bé nhất
  • MAX() - Trả về giá trị lớn nhất
  • AVG() - Trả về giá trị trung bình

7.1 SQL SUM

Hàm SUM dùng để tính tổng giá trị của một cột trong một bảng.

Cú pháp:

SELECT SUM(ColumnName) FROM TableName;

Ngữ cảnh: Bạn muốn tính tổng của tất cả các mặt hàng khách hàng đã đặt từ bảng OrderDetails. Câu lệnh truy vấn và kết quả trả về như sau:

SUMFUNCTION.png

7.2 SQL COUNT

Trả về số lượng các giá trị của một cột cụ thể (các giá trị NULL sẽ không được tính).

Cú pháp:

SELECT COUNT(ColumnName) FROM TableName;

Ngữ cảnh: Tính xem có bao nhiêu order của khách hàng có CustomerID = 7 từ bảng Orders. Câu lệnh truy vấn và kết quả trả về như sau:

Screen Shot 2016-08-23 at 2.47.49 PM.png

Ngoài ra, để trả về số lượng tất cả các bản ghi trong một bảng, sử dụng cú pháp sau:

SELECT COUNT(*) FROM TableName;*

Hay đôi khi tester còn hay sử dụng SQL COUNT(DISTINCT ColumnName) để trả về số lượng các giá trị duy nhất của một cột cụ thể. Tuy nhiên COUNT(DISTINCT) chỉ hoạt động với ORACLE và Microsoft SQL Server, nhưng không hoạt động với Microsoft Access.

Cú pháp:

SELECT COUNT(DISTINCT ColumnName) FROM TableName;

7.3 SQL MIN & MAX

SQL MIN

Hàm MIN dùng để tìm giá trị nhỏ nhất ở một cột.

Cú pháp:

SELECT MIN(ColumnName) FROM TableName;

Ngữ cảnh: Bạn muốn lấy giá trị nhỏ nhất của cột Price từ bảng Products. Câu lệnh truy vấn và kết quả trả về như sau:

MINFUNCT.png

SQL MAX

Hàm MAX dùng để tìm giá trị lớn nhất ở một cột.

Cú pháp:

SELECT MAX(ColumnName) FROM TableName;

Ngữ cảnh: Bạn muốn lấy giá trị lớn nhất của cột Price từ bảng Products. Câu lệnh truy vấn và kết quả trả về như sau:

MAXFUNC.png

7.4 SQL AVG

AVG là hàm tính trung bình các giá trị trong một cột của bảng.

Cú pháp:

SELECT AVG(ColumName) FROM TableName;

Ngữ cảnh: Tính giá trị trung bình của các giá trị ở cột Prices trong bảng Products. Câu lệnh truy vấn và kết quả trả về như sau:

AVGFUNCT.png

(HẾT)

Hi vọng với 3 phần SQL dành cho tester, các bạn tester có thể nhanh chóng làm quen và bắt đầu dự án của mình thuận lợi nhất. Với những phần mà các tester ít dùng và nâng cao hơn như các view, và các lệnh thêm mới, chỉnh sửa hay xóa các cột trong một bảng, ...., các bạn chỉ cần hỏi chú Google là ra ngay, lúc này sẽ rất dễ hiểu vì bạn đã làm quen và có kiến thức cơ bản qua chủ đề này rồi. Chúc các bạn thành công và tự tin khi được giao nhiệm vụ kiểm thử CSDL nhé!

Nguồn dữ liệu sử dụng làm ví dụ trong bài viết: http://www.w3schools.com/sql/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí