+2

SQA và SQC

SQA VÀ SQC

1. Software Quality Assurance (SQA)

 • Là tập hợp các hoạt động đảm bảo chất lượng trong quá trình gia công phần mềm (cuối cùng là dẫn đến chất lượng của phần mềm) SQA bao gồm toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm,mục đich để đảm bảo quá trình phát triển và quy trình bảo trì liên tục được cải tiến để sản xuất ra những sản phẩm phần mềm chất lượng,đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

 • Quy trình để đảm bảo chất lượng phần mềm:

 • Phương pháp để phát triển phần mềm
 • Quản lý dự án
 • Quản lý cấu hình
 • Phát triển/Quản lý các yêu cầu
 • Ước lượng (chi phí,thời gian,nhân lực,..)
 • Thiết kế phần mềm
 • Kiểm thử
 • Khi quy trình đã được xác định rõ ràng thì QA có trách nhiệm xác định các điểm yếu trong quá trình,sửa chữa nhưng điểm yếu để cải tiến quy trình.
 • Một số tiêu chuẩn để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phần mềm : ISO 9000, CMMI, Six Sigma,..

2. Software Quality Control (SQC)

 • Là một tập hợp các hoạt động đảm bảo chất lượng trong các sản phẩm phần mềm. SQC được giới hạn trong ơ xem xét đánh giá và kiểm thử các pha của vòng đời phát triển phần mềm, mục đích để đảm bảo sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu và thông số kĩ thuật.

 • Các hoạt động của SQC:

 • Đánh giá
 • Đánh giá yêu cầu
 • Đánh giá thiết kế
 • Đánh giá kế hoạch phát triển
 • Đánh giá kế hoạch kiểm thử
 • Đánh giá các test case
 • Kiểm thử
 • Unit testing
 • Kiểm thử tích hợp
 • Kiểm thử hệ thống
 • Kiểm thử chấp nhận

Quá trình Quản lý chất lượng phần mềm (SQC) được quản lý bởi người đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA). Trong khi SQA được hướng về phía phòng ngừa, SQC đang hướng tới phát hiện.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.