+1

So sánh Swift Optional và Kotlin Nullable

Xử lý sai lầm triệu đô, null reference là một điều bắt buộc trong những ngôn ngữ hiện đại. Cả Swift và Kotlin đều có cách tiếp cận tương tự nhưng có những điểm khác nhau.

Có lẽ chia sẽ cả 2 cách xử lý cùng với nhau sẽ cho một người có một cái nhìn khác về cách xử lý của cái kia.

Mặc định tất cả các biến điều KHÔNG THỂ NULL

Trong Java, nếu khi một đối tượng đợc khởi tạo, nó có thể là null hoặc có một vài giá trị

Integer number = null; // Valid
String letter = null; // Valid

Điều này không đúng đối với Kotlin và Swift

Trong Kotlin

val number: Int = null; // Invalid
val letter: String = null; // Invalid

Và trong Swift

let number: Int = nil; // Invalid
let letter: String = nil; // Invalid

Cả hai giới thiệu một kiểu mới để lưu trữ NULL

Option trong Swift

Trong Swift, kiểu mới được gọi là Optional. Cách khai báo như bên dưới:

let number: Int? = nil
let letter: String? = nil
print(number) // print `nil`
print(letter) // print `nil`

Nếu bạn chỉ định một giá trị cho nó

let number: Int? = 10
let letter: String? = "abc"

print(number) // print `Optional(10)`
print(letter) // print `Optional("abc")`

Nói cách khác bạn, nó chỉ là một kiểu bao bọc (hoặc tưởng tượng một chiếc hộp) trên kiểu dữ liệu ban đầu (trông giống như Optional<T> của Java nhưng khai báo một cách đẹp hơp sử dụng ?) .

Nếu muốn thể hiện Optional trong một diagram, nó sẽ trông như sau:

Vì vậy, bạn thực sự có thể làm như sau:

let number: Int? = 10
let letter: String? = "abc"
prlet number: Int??? = 10
let letter: String??? = "abc"
  
print(number) // print `Optional(Optional(Optional(10)))`
print(letter) // print `Optional(Optional(Optional("abc")))`int(number) // print `Optional(10)`
print(letter) // print `Optional("abc")`

Nullable trong Kotlin

Trong Kotlin, kiểu mới được gọi là Nullable. Cách để khai báo nó như sau: (Nó khá giống với Swift, ngoại trừ việc không có nil)

val number: Int? = null
val letter: String? = null
  
print(number) // print `null`
print(letter) // print `null`

Tuy nhiên, nếu chúng ta gán giá trị cho nó, nó sẽ giống như dưới đây, hoạt động giống non-null version của nó.

val number: Int? = 10
vak letter: String? = "abc"
print(number) // print `10`
print(letter) // print `abc`

Làm sao nó có thể như thế được? Điều này là do non-null version là một phiên bản của nullable version

Khi bạn khai báo Int??? hoặc String, mặc dù bạn có thể làm như vậy nhưng compiler sẽ phàn nàn rằng Redundant "?".

Nó không có ý nghĩa để có một nullabel-nullable-..., nullable-nullable... thực sự chỉ là nullable. Và giá trị in ra vẫn như giá trị của non-nullable form như dưới đây:

val number: Int??? = 10 // Warning Redundant ‘?’
vak letter: String??? = "abc" // Warning Redundant ‘?’
 
print(number) // print `10`
print(letter) // print `abc`

Accessing nullable object's function

? - Swift Optional Chanining, Kotlin Safe Call

Cần có kí tự "?" trước nullable object's function để có thể truy cập. Không nó nó, nó sẽ tạo ra một lỗi biên dịch, bới vì nó tiềm ẩn nghuy cơ Null Pointer Exception (NPE) có thể xuất hiện.

Khi "?" được sử dụng, khi object không null, chỉ function của nó được thực thi. Thay vào đó, một null sẽ được return.

Trong Kotlin:

// Kotlin Safe call
val string: String? = "ABC"
val nothing: String? = null
print(string.toLowerCase()) // Compile error
print(string?.toLowerCase()) // print `abc`
print(nothing?.toLowerCase()) // print `null`

Trong Swift:

let string: String? = "ABC"
let nothing: String? = nil
print(string.lowercased()) // Compile error
print(string?.lowercased()) // print `Optional("abc")`
print(nothing?.lowercased()) // print `nil`

Non-null to nullable type asignment: Legal

Swfit: Wrapping into Optional

Nó cho phép bạn chỉ định một non-null vào Optional varriable cùng một kiểu trong Swift. Nó như wrapping variable trong Optional type

let actualNumber: Int = 10
let actualLetter: String = "abc"
  
print(actualNumber) // print `10`
print(actualLetter) // print `abc`
  
let number: Int? = actualNumber
let letter: String? = actualLetter
  
print(number) // print `Optional(10)`
print(letter) // print `Optional("abc")`

Kotlin: Casting into Nullable

Nó cho phép chỉ định một non-null vào một nullable variable của cùng một kiểu trong Kotlin. Nó như casting variable thành kiểu dữ liệu cha của nó, điều này được cho phép:

val actualNumber: Int = 10
val actualLetter: String = "abc"
  
print(actualNumber) // result in `10`
print(actualLetter) // result in `abc`

val number: Int? = actualNumber
val letter: String? = actualLetter
  
print(number) // result in `10`
print(letter) // result in `abc`

Nullable thành no-null type assignment: Error

In both languages, such assignment is not permitted

Trong Swift:

let number: Int? = 1
let letter: String? = "1"
let actualNumber: Int = number // Compile error
let actualLetter: String = letter // Compile error

Trong Kotlin:

val number: Int? = 10
val letter: String? = "abc"
val actualNumber: Int = number // Compile error
val actualLetter: String = letter // Compile error

Điều này để đảm bảo rằng Null Pointer Exception (NPE) không xảy ra khi có ai đó vô tình gán một giá trị null cho kiểu dữ liệu non-null

Force assigne nullable to non-null type

Swift: Unconditional unwrapping

Để force một Optionanl thành kiểu dữ liệu gốc của nó, người ta có thể unwrap bằng cách sử dụng as!

let number: Int? = 10
let actualNumber: Int = number as! Int

Chúng ta có thể viết ngắn gọn hơn như dưới đây:

val number: Int? = 10
val actualNumber: Int = number as Int

Nhưng điều này là không an toàn, nó có thể bị crash trong trường hợp number == nil

Kotlin: Force casting, double bang!

Để force casting thành một non-null value, người ta có thể sử dụng as

val number: Int? = 10
val actualNumber: Int = number as Int

Hoặc có thể viết ngắn gọi hơn:

let number: Int? = 10
let actualNumber: Int = number!!

Nhưng điều này là không an toàn, nó có thể bị crash trong trường hợp number == null

Graceful handling of null value

Để làm điều này an toàn người ta có thể làm như dưới đây:

Trong Swift:

let number: Int? = 10
if number != nil {
  let actualNumber: Int = number!
}

Trong Kotlin:

val number: Int? = 10
if (number != null) {
  let actualNumber: Int = number!!
}

Nhưng nếu chúng ta làm thế này thì rất giống Java và thực sự thiếu đi sự tiện lợi, chúng ta phải so sánh giá trị với null một cách tường minh.

Hãy xem cách tiện lợi chúng ta có thể làm với cả 2 ngôn ngữ:

Swift Optional Binding

Với Optional Binding, không check null một cách tường minh. CHú ý rằng actualNumber chỉ có phạm vi bên trong dấu ngoặc:

let letter: String? = "ABC"
if let actualLetter = letter {
  print(actualLetter.lowercased())
}

Trong Swift, cũng có một guard mà có thể xử lý gracefully một cách tiền lợi, ở đây nó sẽ bị hủy bỏ nếu nil được tìm thấy, hoặc tiếp tục. Trong trường hợp này actualNumber được set ngoài phạm vi guard.

let letter: String? = "ABC"
guard let actualLetter = letter else { return }
print(actualLetter.toLowerCase())

Kotlin: Standard function.

Trong Kotlin không có một cú pháp cụ thể để xử lý điều này. Nhưng có một generic functions được cung cấp (hay còn được gọi là standard function) mà thực sự tiện dụng.

Một trong số đó là let như ở dưới, ngoài ra có thể sử dụng các function khác như apply, run etc.

val letter: String? = 10
letter?.let { 
  print(it.toLowerCase()) 
}

Trong ví dụ trên, it thực sự là một no nullable của letter mà có thể sử dụng bên trong scope.

Graceful handling of null value

Trong Java, chúng ta thường là như sau:

int messageLength = -1; // -1 to indicate not set
if (message != null) {
  messageLength = message.length;
} else {
  messageLength = 0;
}

Swift: Nil coalescing

Trong Swift, điều này được làm đẹp hơn rất nhiều với ??(Nil coalescing) operator:

let messageLength = message?.count ?? 0

Kotlin: Elvis expression

Trong Kotlin chúng ta có thể sử dụng ?: (Elvis expression) operator:

val messageLength = message?.length ?: 0

Safe casting: as?

Cả Swift và Kotlin đều cho phép việc cố gắng cast kiểu này sang kiểu khác. Nếu casting thành công, nó sẽ dẫn đến một kiểu ullable (optional trong Swift) của kết quả cast: Trong Swift:

let number: Int = 10
let x = number as? Int // x = Optional(10), x is Int?
let x = number as? String // x = nil, x is String?

Trong Kotlin:

val number: Int = 10
let x = number as? Int // x = 10, x is Int?
let x = number as? String // x = null, x is String?

"After I know it í not null" handling

Thỉnh thoảng sau khi chúng ta có thể chắc chắng rằng Optional hoặc Nullable object không null, có một rắc rối khi tiếp tục sử dụng ? trên object. Làm thế nào để các ngôn ngữ có thể xử lý kịch bản như vậy?

Swfit: Implicit Unwraping:

Khác với Optional type, Swift cung cấp một kiểu khác để biểu thị Unwrapping type là kiểu với kết thúc bằng !

let letter: String? = "ABC"
let unwrapLetter: String! = letter
print(letter) // print `Optional("ABC")`
print(letter?.lowercased()) // print `Optional("abc")`
print(unwrapLetter) // print `Optional("ABC")`
print(unwrapLetter.lowercased()) // print `abc`; no "?" needed

unwrapLetter ở trên là một kiểu unwrapped không tường mình. Nó thật sự là một optional type, nhưng có thể được sử dụng mà không có ? type như trong print(unwrapLetter.lowercased()). Cũng cần chú ý rằng kết quả là abc chứ không phải là Optional("abc").

Đổi với kiểu này việc có ? là không cần thiết.

Tuy nhiên, kiểu dữ liệu này có thể gây nguy hiểm, bởi vì nó không đảm bảo rằng nil sẽ không xuất hiện, và ứng dụng của bạn sẽ bị crash khi điều này xảy ra.

Kotlin: Smart casting

Không như Swift, Kotlin không có một kiểu khác để làm điều này. Nhưng nó có một feature được gọi là smart casting rất tiện dụng trong trường hợp này:

Smart casting là một feature dựa trên sự hiểu biết rằng một object là một loại subclass cụ thể, nó sẽ tự động cast thành kiểu dữ liệu không cần coder phải cast nó một cách rõ ràng.

val actualLetter: String? = "ABC"
if (actualLetter == null) return
print(actualLetter.toLowerCase()) // no `?` needed

Ví dụ ở trên là trường hợp rất đơn giản, nếu actualLetter là null, function sẽ dừng lại. Điều này có nghĩa là sau dòng này, chúng ta biết rằng actualLetter chắc chắn là không null.

Vì lí do này actualLetter bây giờ sẽ tự động cast thành String, và có thể gọi toLowerCase() mà không safe call ? operator.

Smart casting chỉ xử lý nếu variable được xác nhận là không thể thay đổi giữa check và sử dụng. Do đó nó an toàn

Kết:

Tôi hi vọng bài viết này hữu ích với bạn.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Tham khảo:

https://medium.com/@elye.project/swift-optional-and-kotlin-nullable-a-comparison-773227f277c3


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.